Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1376/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THỰC HIỆN MÔ HÌNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 3518/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 765/TTr-SNN ngày 22/5/2014 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 920/TTr-SNV ngày 28/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kèm theo Tờ trình số 765/TTr-SNN ngày 22/5/2014 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Đề án bảo đảm tiến độ và hiệu quả; đồng thời lập dự toán kinh phí chi tiết thực hiện Đề án đã được phê duyệt, gửi Sở Tài chính trước ngày 10/6/2014 để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cấp kinh phí từ ngân sách tỉnh cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai thực hiện Đề án. Thời hạn trình: trước ngày 20/6/2014.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm triển khai cài đặt, đào tạo chuyển giao Bộ phần mềm một cửa điện tử; bảo đảm Bộ phận một cửa hiện đại của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vận hành chính thức trong Quý II/2014.

4. Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc triển khai và chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Bộ Nội vụ;
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- TT Công báo tỉnh;
- TT Cổng TTĐT tỉnh;
- Đài PT-TH KH, Báo KH;
- Lưu: VT, DL, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Bắc