Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1374/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 12 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V KIỆN TOÀN BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 57/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị tại Tờ trình số 110/TTr-ATGT ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh, gồm các đồng chí có tên sau đây:

1. Đ/c Trương Minh Hiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban;

2. Đ/c Đặng Trọng Thắng, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng Ban thường trực;

3. Đ/c Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban;

4. Đ/c Trần Minh Dũng, Chỉ huy Trưởng BCHQS tỉnh, Ủy viên;

5. Đ/c Trịnh Văn Thế, Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên;

6. Đ/c Lê Quang Minh, Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên;

7. Đ/c Lê Xuân Huy, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

8. Đ/c Đỗ Thị Nguyệt Tú, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên;

9. Đ/c Đinh Thị Lụa, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Ủy viên;

10. Đ/c Trần Đăng Khoa, Q-Giám đốc Đài PTTH tỉnh, Ủy viên;

11. Đ/c Trần Minh Tiến: Phó giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên;

12. Đ/c Kiều Hồng Quảng, Phó giám đốc Sở GTVT, Ủy viên;

13. Đ/c Đào Đình Tùng, Phó giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên;

14. Đ/c Đỗ Văn Thiên, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ủy viên;

15. Đ/c Nguyễn Văn Trọng, Phó bí thư Tỉnh Đoàn, Ủy viên;

16. Đ/c Phạm Hồng Kỳ, Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Ủy viên;

17. Đ/c Trần Thị Minh Hà, Phó chủ tịch hội Chữ thập đỏ tỉnh, Ủy viên.

18. Đ/c Đỗ Thi Thu Hiền, Trưởng phòng CSGT- Công an tỉnh, Ủy viên.

19. Trần Hữu Chính, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội, Ủy viên.

20. Đ/c Bùi Đức Tĩnh, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Ủy viên TT;

21. Đ/c Trần Văn Dũng, Trưởng đại diện cảng vụ ĐTNĐ Hà Nam, Ủy viên.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban ATGT tỉnh:

1. Tư vấn cho UBND tỉnh về chủ trương, kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về trật tự an toàn giao thông trong phạm vi toàn tỉnh.

2. Kịp thời đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh về các biện pháp phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố để thực hiện các giải pháp, kế hoạch đã được phê duyệt; tổ chức thực hiện các dự án trong lĩnh vực đảm bảo an toàn giao thông thuộc chương trình xây dựng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban an toàn giao thông tỉnh theo phân cấp.

3. Chủ động phối hợp với các ngành, các cấp, các đoàn thể có liên quan trong công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho mọi tầng lớp nhân dân ở địa phương và tại cơ quan đơn vị do mình trực tiếp quản lý.

4. Thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị chức năng kiểm tra việc thực hiện các quy định về trật tự an toàn giao thông; triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả khi xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, đặc biệt ngăn chặn không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.

5. Kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông để kịp thời báo cáo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, xét đề nghị khen thưởng những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Phủ Lý; các đơn vị có liên quan và đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- UBATGTQG (để b/c);
- Lưu VT, GT
B/2016/QĐ28

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông