Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG
CHỐNG DỊCH COVID-19
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1368/QĐ-BCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19;

Căn cứ Công văn số 3863/BGTVT-BCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn các điều kiện y tế phòng chống dịch COVID-19 trên các phương tiện giao thông;

Căn cứ Công văn số 3864/BGTVT-VT ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 22 tháng 4 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố);

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 4809/TTr-SGTVT ngày 23 tháng 4 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các Sở - ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giao thông vận tải;
- TTTU; TT HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Tư pháp;
- Công an thành phố;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Trung tâm Báo chí thành phố;
- VPUB: Các PVP;
- Phòng VX, TH, KT;
- Lưu: VT, (VX-VN)

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Liêm
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

BỘ TIÊU CHÍ

ĐÁNH GIÁ AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1368/QĐ-BCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố)

I. BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (Tối đa 10 điểm - An toàn cao nhất):

A. Nhóm tiêu chí bắt buộc:

1. Tiêu chí thành phần 1 (TP1): Trang bị nước rửa tay, khử trùng trên mỗi phương tiện:

- Có trang bị:

10 điểm;

- Không thực hiện nội dung này:

0 điểm.

2. Tiêu chí thành phần 2 (TP2): Nhân viên phục vụ, người điều khiển phương tiện đeo khẩu trang, găng tay trong lúc làm việc:

- 100% thực hiện:

10 điểm;

- Có người không thực hiện:

0 điểm.

3. Tiêu chí thành phần 3 (TP3): Mật độ người tập trung trên phương tiện:

- Số người từ 50% sức chở/phương tiện trở xuống:

10 điểm;

- Số người trên 50% sức chở /phương tiện trở lên:

0 điểm.

4. Tiêu chí thành phần 4 (TP4): Hành khách đeo khẩu trang trên phương tiện:

- Tất cả đều thực hiện:

10 điểm;

- Có người không thực hiện:

0 điểm.

5. Tiêu chí thành phần 5 (TP5): Khử trùng phương tiện sau mỗi chuyến hoạt động:

- Khử trùng phương tiện sau khi kết thúc mỗi chuyến:

10 điểm;

- Có khử trùng phương tiện nhưng không thường xuyên:

5 điểm;

- Không thực hiện nội dung này:

0 điểm.

6. Tiêu chí thành phần 6 (TP6): Có hướng dẫn thông báo kịp thời hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở:

- Thông báo kịp thời:

10 điểm;

- Không thông báo:

0 điểm.

B. Nhóm tiêu chí thực hiện bổ sung:

7. Tiêu chí thành phần 7 (TP7): Tuyên truyền cho người dân và hành khách về ý thức chấp hành trong công tác phòng, chống dịch COVID-19:

- Có thông tin tuyên truyền trên phương tiện:

10 điểm;

- Không có thông tin tuyên truyền trên phương tiện:

0 điểm.

8. Tiêu chí thành phần 8 (TP8): Vệ sinh phương tiện:

- Sạch sẽ:

10 điểm;

- Không sạch sẽ:

0 điểm.

9. Tiêu chí thành phần 9 (TP9): Tỷ lệ nhân viên phục vụ, người điều khiển phương tiện được kiểm tra thân nhiệt khi lên và rời phương tiện:

- 100% thực hiện:

10 điểm;

- 80% thực hiện:

5 điểm;

- Không thực hiện:

0 điểm.

10. Tiêu chí thành phần 10 (TP10): Mức độ thông thoáng của phương tiện; bố trí máy đo thân nhiệt trên xe:

- Mở cửa toàn bộ, không sử dụng máy lạnh:

10 điểm;

- Mở cửa một phần và sử dụng máy lạnh trên 26°C:

5 điểm;

- Đóng kín cửa hoặc sử dụng máy lạnh dưới 26°C:

0 điểm.

II. ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG AN TOÀN THEO BỘ TIÊU CHÍ:

1. Tổng điểm:

TCAT = (TC1 + TC2 + ... + TC10)/100

2. Điều kiện hoạt động:

a) Từ 80% trở lên và không có Tiêu chí bắt buộc bị chấm điểm 0: Được phép hoạt động;

b) Từ 60% đến dưới 80% và không có Tiêu chí bắt buộc bị chấm điểm 0: Được phép hoạt động nhưng phải chấn chỉnh các tiêu chí không đạt;

c) Dưới 60%: Không được phép hoạt động./.