Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 136/QĐ-UBT

TX. Vĩnh Long, ngày 09 tháng 03 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TRONG QUAN HỆ TIẾP NHẬN VÀ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN VIỆN TRỢ QUỐC TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 30/6/1989;

- Xét Tờ trình số: 07 ngày 08/3/1994 của Ban quản lý các chương trình viện trợ quốc tế tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Nay ban hành kèm theo quyết định này bản “quy định về quản lý trong quan hệ, tiếp nhận và sử dụng các nguồn viện trợ quốc tế trong phạm vi tỉnh Vĩnh Long.

Điều II: Ban quản lý các chương trình viện trợ quốc tế có trách nhiệm tổ chức, triển khai và theo dõi việc thực hiện quyết định này.

Điều III: Các Ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

Nơi nhận:
- Như điều III
- CT, PCT.UBT
- BLĐVP.UBT
- Các khối NC
- Lưu : 3.14.02

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng

 

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ TRONG QUAN HỆ, TIẾP NHẬN VÀ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN VIỆN TRỢ QUỐC TẾ
(Ban hành kèm theo QĐ số 136/QĐ.UBT ngày 09 tháng 3 năm 1994)

Để nâng cao trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả trong công tác vận động, quan hệ tiếp nhận, sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức quốc tế; bao gồm các tổ chức Liên Hiệp Quốc, các tổ chức Liên Chánh phủ, phi Chánh phủ, tư nhân nước ngoài và các nguồn viện trợ khác ngày càng đi vào nề nếp, đảm bảo đúng đường lối đối ngoại của Đảng và các quy định của Nhà nước, phù hợp định hướng phát triển kinh tế văn hoá xã hội và khoa học kỹ thuật tỉnh nhà, góp phần cải thiện dân sinh và phúc lợi xã hội. Các Sở, Ban ngành tỉnh, các huyện thị, các đoàn thể quần chúng có quan hệ, tiếp nhận sử dụng các nguồn viện trợ của các tổ chức quốc tế, phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định dưới đây:

1/ Ban quản lý các chương trình viện trợ quốc tế tỉnh là cơ quan đầu mối trong công tác vận động, quan hệ; tiếp nhận sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức quốc tế, có trách nhiệm hướng dẫn quản lý thống nhất các đơn vị, tổ chức, cá nhân, trong quan hệ với các tổ chức nước ngoài có hoạt động viên trợ trên phạm vi tỉnh Vĩnh Long.

Tất cả các dự án quan hệ tiếp nhận sử dụng nguồn viện trợ phải thông qua cơ quan đầu mối trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt đưa ra đàm phán với các tổ chức viện trợ.

2/ Trên cơ sở mở rộng quan hệ quốc tế, tích cực tranh thủ các nguồn viện trợ bằng nhiều hình thức, nhưng phải gắn liền với yêu cầu đảm bảo tốt an ninh, chính trị của đất nước. Các cơ quan chức năng Công an tỉnh, Ban ngoại vụ tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện đường lối đối ngoại, chính sách của Đảng của Nhà nước, đồng thời kiểm tra việc thực hiện các quy định về an ninh, nội vụ trong quan hệ viện trợ.

Các ngành, các cấp cần tạo điều kiện tốt giúp đỡ các chủ dự án tiếp nhận viện trợ, hướng dẫn các tổ chức viện trợ ra vào tỉnh hoạt động thuận lợi, đúng luật pháp.

3/ Tất cả các vật tư thiết bị, hàng hoá và tiền (ngoại tệ và đồng tiền Việt Nam) do các tổ chức quốc tế viện trợ từ mọi nguồn đều được xem là tài sản Nhà nước và chịu sự quản lý thống nhất như mọi tài sản khác của Nhà nước theo chế độ tài chính hiện hành, Sở Tài chính - Vật giá tỉnh có trách nhiệm quản lý các nguồn tiền hàng viện trợ do các tổ chức quốc tế trực tiếp viện trợ các ngành, các huyện thị trong tỉnh và vốn viện trợ do các Bộ ngành Trung ương điều phối về địa phương. Đồng thời hướng dẫn các đơn vị có nhận và sử dụng viện trợ thực hiện chế độ hạch toán, kế toán đối với các nguồn tiền hàng viện trợ theo các văn bản Nhà nước quy định.

4/ Thủ trưởng các đơn vị và chủ dự án có tiếp nhận - viện trợ là người chịu trách nhiệm trước Nhà nước về quản lý và kết quả sử dụng nguồn viện trợ đã tiếp nhận. Tuyệt đối, không được trích tiền, hàng từ nguồn viện trợ để lập quỹ riêng với bất kỳ hình thức nào.

Về nguyên tắc, viện trợ phải được sử dụng đúng cam kết đã ghi trong các chương trình, dự án. Trong trường hợp cần sử dụng, điều hoà viện trợ ngoài nội dung đã thoả thuận với các tổ chức viện trợ, phải được phép bằng văn bản của Thủ tướng Chính phủ hoặc của cơ quan được Thủ tướng ủy quyền. Đối với các dự án viện trợ của các tổ chức Phi Chính phủ có giá trị dưới 50.000 USD do UBND tỉnh quyết định và chịu trách nhiệm về phân phối sử dụng.

5/ Các chương trình, dự án được tổ chức nước ngoài thông báo chấp nhận viện trợ theo hình thức hợp tác đầu tư - chủ trương trình, dự án phối hợp với các cơ quan đầu mối lập tờ trình xin Ủy ban Kế hoạch và Sở Tài chính Vật giá ghi kế hoạch vốn ngân sách đầu tư và cấp phát vốn theo tiến độ thoả thuận với các tổ chức viện trợ.

6/ Hàng tháng, quý, chủ trương trình, dự án có tiếp nhận viện trợ phải báo cáo kết quả tiếp nhận tiền hàng viện trợ và tiến độ thực hiện dự án về cơ quan đầu mối để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Mọi hành vi nhận viện trợ không báo cáo về cơ quan đầu mối và tránh sự quản lý của cơ quan tài chánh đều bị xử lý theo pháp luật hiện hành.

7/ Sáu tháng, Ban lãnh đạo cơ quan đầu mối hợp tác với các cơ quan nội chính và Ban Kinh tế Tỉnh ủy, thông báo tình hình vận động tiếp nhận viện trợ để rút kinh nghiệm, phát huy những mặt tốt, khắc phục thiếu sót; giúp UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các dự án viện trợ đạt hiệu quả cao hơn.

Cuối năm, cơ quan đầu mối tổ chức hội nghị tổng kết rút ra những vấn đề trọng yếu nhằm không ngừng nâng cao trình độ trong công tác quản lý, quan hệ vận động và sử dụng các nguồn viện trợ.