Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 135/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 18 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐỐI ỨNG ODA NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 4694/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước năm 2016 (nguồn vốn của tỉnh);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 04/TTr-SKHĐT ngày 14/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ vốn đối ứng ODA năm 2016 cho các dự án sau:

- Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai (Dự án VLAP): 3.000 triệu đồng.

- Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định (Bỉ tài trợ): 4.000 triệu đồng.

- Chương trình tín dụng chuyên ngành JICA SPL VI: Chi phí BQL dự án JICA: 300 triệu đồng.

(Chi tiết như phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan hướng dẫn các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH VỐN ĐỐI ỨNG ODA NĂM 2016 (NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH)
(Kèm theo Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Địa điểm XD

Kế hoạch 2016

Đầu mối giao kế hoạch

Ghi chú

1

2

3

5

6

7

 

TỔNG SỐ

 

40.000

 

 

A

VỐN NGÂN SÁCH TỈNH TẬP TRUNG

 

40.000

 

 

 

Đối ứng ODA

 

40.000

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

Danh mục dự án hoàn thành

 

 

 

 

1

Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai (Dự án VLAP)

 

3.000

Sở TN&MT

 

2

Chương trình tín dụng chuyên ngành JICA SPL VI

 

 

 

 

-

Chi phí BQL dự án JICA

 

300

Sở KH&ĐT

 

3

Dự án Cấp nước và Vệ sinh tỉnh Bình Định (Bỉ tài trợ)

 

4.000

Sở KH&ĐT

 

-

Trong đó:Chi phí hoạt động của Ban QLDA Cấp nước và vệ sinh tỉnh

 

300