Hệ thống pháp luật

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 135-NV

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 1963 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁT NHẬP HỘI NHẠC SĨ SÁNG TÁC VIỆT NAM VÀ HỘI NHẠC SĨ BIỂU DIỄN VÀ HUẤN LUYỆN VIỆT NAM THÀNH MỘT HỘI LẤY TÊN LÀM HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ  Nghị định số 130-CP ngày 20 tháng 9 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Luật số 102-SL-L004, ngày 20 tháng 5 năm 1957 về quyền lập hội và Nghị định của Thủ tướng Chính phủ số 258-TTg ngày 14 tháng 6 năm 1957 quy định chi tiết thi hành luật ấy:
Xét đề nghị của Ban chấp hành Hội nhạc sĩ sáng tác Việt Nam và Ban chấp hành Hội nhạc sĩ biểu diễn và huấn luyện Việt Nam (Công văn số 520-NS ngày 01 tháng 7 năm 1963) xin sát nhập hai hội làm một hội, lấy tên là Hội nhạc sĩ Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cho phép Hội nhạc sĩ sáng tác Việt Nam và Hội Nhạc sĩ biểu diễn và huấn luyện Việt Nam sát nhập thành một hội lấy tên là Hội nhạc sĩ Việt Nam.

Hội nhạc sĩ Việt Nam được phép hoạt động trong phạm vi luật lệ hiện hành và điều lệ của Hội đã được Bộ Nội vụ duyệt ngày 17 tháng 7 năm 1963.

Điều 2. Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Dân chính và Việt kiều Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
 


 

Nguyễn Văn Ngọc

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 135-NV năm 1963 về việc sát nhập Hội nhạc sĩ sáng tác Việt Nam và Hội nhạc sĩ biểu diễn và huấn luyện Việt Nam thành một hội lấy tên làm hội nhạc sĩ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

  • Số hiệu: 135-NV
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 17/07/1963
  • Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
  • Người ký: Nguyễn Văn Ngọc
  • Ngày công báo: 31/07/1963
  • Số công báo: Số 25
  • Ngày hiệu lực: 01/08/1963
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản