Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 135-BT

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 1978

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH HÀ BẮC

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới hành chính có liên quan đến các đơn vị xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Bắc,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việc phân vạch địa giới hành chính một số xã và thị trấn thuộc huyện Tân Yên, tỉnh Hà Bắc như sau:

- Hợp nhất xã Tân Trung và xã Tân Cầu thành một xã lấy tên là xã Tân Trung;

- Hợp nhất xã Dương Lâm và xã Yên Lễ thành một xã lấy tên là xã An Dương;

- Hợp nhất xã Nhã Nam và thị trấn Nhã Nam thành một xã lấy tên là xã Nhã Nam;

- Sáp nhập xóm Thương của xã Ngọc Lý vào xã Ngọc Thiện.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Bắc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân