Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 135/2004/QĐ-UB

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 5 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM KHAI THÁC QUỸ ĐẤT VÀ NHÀ TỈNH QUẢNG NGÃI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 1998, năm 2001; Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 22/2003/QĐ-BTC ngày 18 tháng 02 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng; Quyết định số 170/2003/QĐ-UB ngày 29 tháng 9 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 172/2003/QĐ-UB ngày 29/09/2003 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế đầu tư và xây dựng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 254/2003/QĐ-UB ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Khai thác Quỹ đất và nhà tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 483/TTr-TN-MT ngày 20 tháng 04 năm 2004 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 325/TTr-SNV ngày 29 tháng 04 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm khai thác Quỹ đất và nhà tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Giám đốc Trung tâm Khai thác Quỹ đất và nhà tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Kim Hiệu

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM KHAI THÁC QUỸ ĐẤT VÀ NHÀ TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 135/2004/QĐ-UB ngày 12 tháng 5 năm 2004 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Chương I:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Trung tâm Khai thác quỹ đất và nhà tỉnh Quảng ngãi (dưới đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, được thành lập theo Quyết định số 254/2003/QĐ-UB ngày 25 tháng 12 năm 2003 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên (có thời hạn), có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản để giao dịch theo quy định của Nhà nước.

Điều 2. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội khác trong Trung tâm được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Điều lệ của các tổ chức chính trị, xã hội.

Chương II:

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM

Điều 3. Chức năng của Trung tâm:

Trung tâm có chức năng khai thác quỹ đất và nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nhằm tạo nguồn vốn từ quỹ đất để phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng và tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước của tỉnh.

Điều 4. Nhiệm vụ của Trung tâm:

1. Nhận đất của Nhà nước giao để:

- Đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng theo quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi đầu tư xây dựng toàn bộ hoặc một phần công trình, lập thủ tục trình cấp có thẩm quyền giao đất ở cho: các hộ bị giải tỏa; các hộ di dời do thiên tai; các hộ thuộc đối tượng chính sách; giao hoặc cho các đối tượng có nhu cầu thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê.

2. Quản lý quỹ đất đã được Nhà nước thu hồi theo quy định tại khoản 1; khoản 3 Điều 41 Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 đối với đất thuộc khu vực đô thị và khu vực đã có quy hoạch phát triển đô thị.

3. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn của Nhà nước để đầu tư vào các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

4. Phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan ở địa phương để: Tổ chức việc thu hồi đất sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền; giải quyết các mối quan hệ đất đai nhằm tạo quỹ đất; tổ chức đấu giá đất tại các khu vực thuộc quỹ đất giao cho Trung tâm quản lý.

5. Xây dựng giá đất tại các khu vực được Nhà nước giao khai thác, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để phục vụ việc tái định cư, giao đất ở cho đối tượng chính sách, xác định giá sàn để đấu giá quyền sử dụng đất, xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê.

6. Xây dựng các định mức lao động, phương án tài chính trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.

7. Thực hiện chế độ thông tin định kỳ hoặc đột xuất; báo cáo thống kê, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả công tác của Trung tâm theo quy định.

8. Quản lý viên chức, lao động, tài sản, nguồn vốn của Trung tâm theo đúng quy định của Nhà nước.

9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

Điều 5. Quyền hạn của Trung tâm:

1. Làm chủ đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt để tạo nguồn vốn từ qũy đất, phục vụ việc tái định cư, tạo quỹ đất ở cho đối tượng chính sách, lập quỹ đất dự phòng của tỉnh.

2. Tham gia Hội đồng định giá đất, đấu giá đất, đấu giá nhà ở tại các khu vực thuộc quỹ đất và nhà do Trung tâm quản lý, đầu tư.

3. Được làm dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trong việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

4. Lập kế hoạch sử dụng đất để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại các khu vực thuộc quỹ đất do Trung tâm quản lý, khai thác trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế đã ký kết với các tổ chức và cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Nhà nước.

6. Được tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động, đào tạo, bồi dưỡng lao động; lựa chọn các hình thức trả lương, thưởng cho người lao động theo quy định của Bộ luật lao động, các quy định khác của pháp luật và theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức hiện hành.

7. Được vay vốn của các tổ chức tài chính, tín dụng (kể cả bằng tài sản hình thành từ các dự án dùng để thế chấp); liên doanh, liên kết, huy động các nguồn vốn khác của các tổ chức và cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

Chương III:

TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRUNG TÂM

Điều 6. Bộ máy lãnh đạo của Trung tâm:

Trung tâm có Giám đốc, 01 - 02 Phó Giám đốc;

1. Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; quản lý Trung tâm theo chế độ Thủ trưởng.

2. Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công theo dõi một số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực được phân công phụ trách và cùng Giám đốc liên đới chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và pháp luật về lĩnh vực được phân công hoặc Ủy quyền.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật…Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 7. Các bộ phận chức năng giúp việc:

Trung tâm có 02 phòng chức năng sau:

1. Phòng Tổ chức - Kế hoạch – Tài chính.

2. Phòng Kỹ thuật.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Quyết định này quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chức năng thuộc Trung tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chương IV:

CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA TRUNG TÂM

Điều 8. Trung tâm thực hiện cơ chế tài chính theo các quy định của Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên và theo sự hướng dẫn của cơ quan tài chính có thẩm quyền. Được Nhà nước cấp vốn ngân sách để xây dựng quỹ đất dự phòng của tỉnh và các dự án tái định cư khi được cấp có thẩm quyền giao.

Chương V:

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA TRUNG TÂM

Điều 9. Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Trung tâm thực hiện các quan hệ giao dịch, hợp đồng với các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng các quy định của Nhà nước.

Điều 11. Trung tâm có trách nhiệm đề xuất, kiến nghị với Sở Tài nguyên và Môi trường các giải pháp, cơ chế quản lý của Nhà nước đối với hoạt động của Trung tâm và thị trường bất động sản tại địa phương.

Chương VI:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Quy chế này áp dụng cho Trung tâm Khai thác quỹ đất và nhà tỉnh Quảng Ngãi. Mọi hoạt động của Trung tâm phải theo đúng nội dung quy định trong Quy chế này và những quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, vướng mắc; Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.