Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1345/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 10 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2707/QĐ-BCT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương đã chuẩn hóa về nội dung năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 3416/QĐ-BCT ngày 18/8/2016 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương.

Căn cứ Quyết định số 2874/QĐ-BCT ngày 08/7/2016 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 903/TTr-SCT ngày 28/6/2017 và ý kiến của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1029/STP-KSTTHC ngày 06/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP; (báo cáo)
- Bộ Công Thương; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VPUB: LD, KT, TT TH-CB;
- Lưu VT, NC.VHH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hậu

 

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH NINH THUẬN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1345/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

PHẦN I:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa.

STT

Tên thủ tục hành chính

A

THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA

I

Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

2

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

3

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

4

Cấp giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

5

Cấp lại giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

6

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

7

Cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

8

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm

9

Cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

II

Lĩnh vực công nghiệp địa phương

1

Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

III

Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp

1

Đăng ký thực hiện hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

2

Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công (VLNCN)

3

Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp

4

Cấp lại Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp

IV

Lĩnh vực hóa chất

1

Cấp giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

2

Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

3

Cấp Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

4

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

5

Cấp Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

6

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

7

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

8

Cấp lại Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

9

Cấp lại Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

10

Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất

11

Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

12

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm

13

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

14

Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

V

Lĩnh vực điện

1

Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

2

Cấp lại thẻ an toàn điện

3

Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

4

Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưới 3 MW đặt tại địa phương

5

Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương;

6

Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương

7

Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

8

Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kv tại địa phương

9

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

10

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ

VI

Lĩnh vực công nghiệp nặng

1

Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

VII

Lĩnh vực an toàn thực phẩm

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

3

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

4

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

5

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương

6

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

7

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

VIII

Lĩnh vực năng lượng

1

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)

IX

Lĩnh vực xúc tiến thương mại

1

Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh.

2

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh.

3

Thông báo thực hiện khuyến mại

4

Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại tỉnh

5

Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại tỉnh

X

Lĩnh vực quản lý cạnh tranh

1

Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

2

Xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo trong hoạt động bán hàng đa cấp

3

Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương

XI

Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước

1

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

3

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

4

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

6

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

7

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

9

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

10

Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

11

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

12

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

13

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

14

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

15

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

16

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

17

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

18

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

19

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

20

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

21

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

22

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

23

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

24

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

25

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

26

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

27

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

28

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

29

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

30

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

31

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

32

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

33

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

34

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

35

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

36

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

37

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

38

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

39

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

40

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

41

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

42

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

43

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

44

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

45

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

46

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

47

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

48

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

49

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

50

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

51

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

52

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

53

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

54

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

55

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

XII

Lĩnh vực xuất nhập khẩu.

1

Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công.

XIII

Lĩnh vực giám định thương mại

1

Thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

2

Thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ giám định thương mại

XIV

Lĩnh vực dầu khí

1

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3

XV

Lĩnh vực khoa học công nghệ

1

Cấp Bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép

B

THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

I

Lĩnh Vực thương mại quốc tế.

1

Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

2

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

3

Cấp Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

4

Cấp Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

5

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

6

Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

7

Cấp điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

8

Cấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

9

Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

10

Cấp Sửa đổi thông tin đăng ký của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

11

Cấp Sửa đổi quy mô của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

12

Cấp Bổ sung nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

13

Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN