Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 134/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 29 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV ngày 28/5/2015 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập;

Căn cứ Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh năm 2016 của các Sở, ngành tỉnh, UBND thị xã An Khê (có danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra kèm theo).

Điều 2. Căn cứ Kế hoạch này, các Sở, ngành tỉnh, UBND thị xã An Khê có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch (qua Thanh tra tỉnh để theo dõi, tổng hợp).

Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp các Sở, ngành tỉnh và các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch; định kỳ hàng Quý tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện của các Sở, ngành địa phương vào ngày 20 tháng cuối cùng của Quý.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã An Khê và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Báo Gia Lai, Đài PT-TH tỉnh
(phổ biến nội dung kế hoạch);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh (công khai);
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA, KIỂM TRA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Doanh nghiệp, hợp tác xã

Nội dung thanh tra, kiểm tra

Phương thức tiến hành

Thời gian thanh tra, kiểm tra

quan thực hiện

Tên

Địa chỉ đăng ký hoạt động

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

I

Sở Thông tin và Truyền thông

1

Trung tâm Kinh doanh VNPT Gia Lai

69 Hùng Vương, TP.Pleiku, Gia Lai

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động Viễn Thông, truyền hình trả tiền

Thanh tra

Tháng 2,3 và tháng 6,7

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

 

2

Viễn thông Gia Lai

69 Hùng Vương, TP.Pleiku, Gia Lai

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động Viễn Thông, truyền hình trả tiền

Thanh tra

Tháng 2,3 và tháng 6,7

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

 

3

Chi nhánh Công ty CP viễn thông FPT tại Gia Lai

69 Hùng Vương, TP.Pleiku, Gia Lai

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động Viễn Thông, truyền hình trả tiền

Thanh tra

Tháng 2,3 và tháng 6,7

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

 

4

Chi nhánh Viettel Gia Lai

30 Phan Đình Phùng, TP.Pleiku, Gia Lai

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động Viễn Thông, truyền hình trả tiền

Thanh tra

Tháng 2,3 và tháng 6,7

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

 

5

Chi nhánh Công ty thông tin di động (mobifone) Gia Lai

45 Nguyễn Tất Thành, TP.PIeiku, Gia Lai

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động Viễn Thông, truyền hình trả tiền

Thanh tra

Tháng 2,3 và tháng 6,7

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

 

6

Chi nhánh Công ty CP viễn thông di động toàn cầu (Gtel Mobile) Đà Nẵng tại Gia Lai

54 Hùng Vương, TP.Pleiku, Gia Lai

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động Viễn Thông, truyền hình trả tiền

Thanh tra

Tháng 2,3 và tháng 6,7

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

 

7

Trung tâm thông tin di động VIETNAMOBILE Đà Nẵng - Chi nhánh Gia Lai

11A Nguyễn Văn Trỗi, TP.Pleiku, Gia Lai

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động Viễn Thông, truyền hình trả tiền

Thanh tra

Tháng 2,3 và tháng 6,7

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

 

8

Chi nhánh Công ty TNHH truyền hình cáp Saigontourist tại Gia Lai

44 Võ Thị Sáu, TP.Pleiku, Gia Lai

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động Viễn Thông, truyền hình trả tiền

Thanh tra

Tháng 2,3 và tháng 6,7

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

 

9

Công ty CP In - Đầu tư Phát triển Giáo dục Gia Lai

102 Phạm Văn Đồng, TP.Pleiku, Gia Lai

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm

Thanh tra

Tháng 4, 5

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

 

10

Công ty CP Trường Xuân

74 Lê Lợi, TP.Pleiku, Gia Lai

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm

Thanh tra

Tháng 4, 5

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

 

11

Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Gia Lai

40B Hùng Vương, TP.Pleiku, Gia Lai

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm

Thanh tra

Tháng 4, 5

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

 

12

Công ty CP Gia Lai CTC

18 Lê Lai, TP.Pleiku, Gia Lai

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm

Thanh tra

Tháng 4, 5

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

 

13

Công ty TNHH Huy Vũ

201 Hùng Vương, TP.Pleiku, Gia Lai

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, gắn dấu chứng nhận hợp quy trên thiết bị điện tử, thiết bị tin học

Thanh tra

Tháng 8

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

 

14

Công ty TNHH MTV DOTNET

134 Quyết Tiến, TP.Pleiku, Gia Lai

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, gắn dấu chứng nhận hợp quy trên thiết bị điện tử, thiết bị tin học

Thanh tra

Tháng 8

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

 

15

Công ty TNHH MTV Hoàn Vũ

24 Trần Phú, TP.Pleiku, Gia Lai

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, gắn dấu chứng nhận hợp quy trên thiết bị điện tử, thiết bị tin học

Thanh tra

Tháng 8

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

 

16

Công ty TNHH Anh Chương

133 Trần Phú, TP.Pleiku, Gia Lai

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, gắn dấu chứng nhận hợp quy trên thiết bị điện tử, thiết bị tin học

Thanh tra

Tháng 8

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

 

17

Công ty TNHH Việt Phương

179 Hùng Vương, TP.Pleiku, Gia Lai

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, gắn dấu chứng nhận hợp quy trên thiết bị điện tử, thiết bị tin học

Thanh tra

Tháng 8

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

 

18

Chi nhánh Công ty CP Thế giới di động tại Gia Lai

47 Trần Phú, TP.Pleiku, Gia Lai

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, gắn dấu chứng nhận hợp quy trên thiết bị điện tử, thiết bị tin học

Thanh tra

Tháng 8

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

 

19

Chi nhánh Công ty CP bán lẻ kỹ thuật số FPT tại Gia Lai

111 Hùng Vương, TP.Pleiku, Gia Lai

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, gắn dấu chứng nhận hợp quy trên thiết bị điện tử, thiết bị tin học

Thanh tra

Tháng 8

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

 

20

Công ty TNHH TM Dịch vụ tin học Âu Lạc

39 Trần Phú, TP.Pleiku, Gia Lai

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, gắn dấu chứng nhận hợp quy trên thiết bị điện tử, thiết bị tin học

Thanh tra

Tháng 8

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

 

21

Công ty TNHH MTV Mai Linh Gia Lai

97D Phạm Văn Đồng, TP.Pleiku, Gia Lai

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện

Thanh tra

Tháng 9,10

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

 

22

Chi nhánh Công ty CP SUN TAXI tại Gia Lai

143 Lý Thái Tổ, TP.Pleiku, Gia Lai

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện

Thanh tra

Tháng 9,10

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp Thanh tra Sở Khoa học Công nghệ

23

Công ty Phát triển thủy điện Sê San

114 Lê Duẩn, TP.PIeiku, Gia Lai

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện

Thanh tra

Tháng 9,10

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông

 

II

Ban Dân tộc

1

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách huyện Chư Prông

Huyện Chư Prông, Gia Lai

Chính sách cho vay vốn đối với hộ dân tộc ĐBKK theo Quyết định 54/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thanh tra

Tháng 4

Thanh tra Ban dân tộc tỉnh

 

2

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế Gia Lai

TP.Pleiku, Gia Lai

Chính sách trợ cước, trợ giá, cấp không muối I ốt cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thanh tra

Tháng 6

Thanh tra Ban dân tộc tỉnh

 

3

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách huyện Mang Yang

Huyện Mang Yang, Gia Lai

Chính sách cho vay vốn đối với hộ dân tộc ĐBKK theo Quyết định 54/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thanh tra

Tháng 8

Thanh tra Ban dân tộc tỉnh

 

III

Sở Xây dựng

1

Công ty CP tài chính & Phát triển doanh nghiệp FBS

Lô 5-8 khu phố mới Hoa Lư - Phù Đổng, TP.Pleiku

Kiểm tra chất lượng hạ tầng kỹ thuật trong khu dự án

Kiểm tra

Tháng 3

Sở Xây dựng

 

2

Công ty CP phát triển nhà VK LAND

Lô C-1 khu đô thị Cầu sắt, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra chất lượng hạ tầng kỹ thuật trong khu dự án

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Xây dựng

 

3

Công ty CP gạch việt Prime

Thôn 1, xã Ia Pal, Chư Sê, Gia Lai

Kiểm tra chất lượng sản phẩm gạch không nung

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Xây dựng

 

4

Công ty CP sản xuất kinh doanh vật liệu Xanh

Lô 23 cụm công nghiệp Diên Phú, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra chất lượng sản phẩm gạch không nung

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Xây dựng

 

5

Xí nghiệp khảo sát thiết kế Chi nhánh Tổng công ty 15

Tổ 10, phường Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra chất lượng sản phẩm gạch không nung

Kiểm tra

Tháng 7

Sở Xây dựng

 

6

Công ty Đại Hoàng Hưng

18 Lê Hồng Phong, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra chất lượng sản phẩm bê tông thương phẩm

Kiểm tra

Tháng 8

Sở Xây dựng

 

7

Công ty CP bê tông Chiến Thắng

172 Lê Duẩn, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra chất lượng sản phẩm bê tông thương phẩm

Kiểm tra

Tháng 9

Sở Xây dựng

 

IV

Sở Kế hoạch và Đầu tư

1

Công ty TNHH Đại Cát Lâm Gia Lai

Hẻm Lý Chính Thắng, tổ 4, Phường Chi Lăng, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

2

Công ty TNHH Tân Thịnh Phát

22/2 hẻm Trần Hưng Đạo, Phường Tây Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

3

DNTN Toàn Thịnh

24 Tân Tiến, tổ 1, Phường la Kring, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

4

DNTN Phú Nguyên

38 Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

5

Công ty CP Khang Hưng

Đường Nguyễn Chí Thanh, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

6

Công ty TNHH MTV Thuận Lợi

47D Nguyễn Trãi, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

7

Công ty TNHH Vận tải và Thương Mại Hoàng Lâm

345 Lê Duẩn, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

8

Công ty TNHH MTV Nguyễn Tiến

Thôn la Rốc, Xã Chư HDrông, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

9

Công ty TNHH Nguyên Cường

Quốc lộ 19 đường Lê Duẩn, Xã An Phú, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

10

DNTN Hoàng Khoa

09 Hàn Mạc Tử, Phường Trà Bá, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

11

Công ty TNHH sản xuất TMDV Việt Gia

162 đường Cách Mạng Tháng Tám, P. Hoa Lư, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

12

Công ty TNHH MTV Phan Hải

592 Phạm Văn Đồng, Phường Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

13

Công ty TNHH MTV Minh Tây Gia Lai

Tổ 6 đường Tuệ Tĩnh, Phường la Kring, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

14

Công ty TNHH MTV Phúc Đại Lợi Gia Lai

159 Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

15

CN Công ty TNHH Minh Dương Kon Tum tại Gia Lai

Tổ 02, Phường Chi Lăng, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

16

DNTN Hùng Anh

Số nhà 264 Lê Đại Hành, tổ 9, Phường Đống Đa, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

17

Công ty TNHH Nhật Nam Tây nguyên

48 Lê Thị Hồng Gấm, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

18

DNTN Thu Huyền

Tổ 4, Phường Trà Bá, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

19

Công ty TNHH MTV Đông Vương Gia Lai

04C Tôn Thất Thuyết, TP.Pleiku

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

20

Công ty TNHH MTV Minh Hiền

352 Phạm Văn Đồng, Phường Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

21

Công ty TNHH Phú Thành Gia Pleiku

43 Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

22

DNTN Thành Đức

29 Hàn Mạc Tử, Phường Trà Bá, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

23

Công ty TNHH TMDV Minh Hưng Phát Gia Lai

45/50 Nguyễn Đình Chiểu, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

24

Công ty TNHH nguyên liệu gỗ Sài Gòn

32 Hoàng Văn Thụ, Phường la Kring, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

25

Công ty TNHH MTV Bồng Sơn

311A Cách Mạng Tháng Tám, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

26

DNTN Văn Hưng

133 Nguyễn Viết Xuân, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

27

Công ty TNHH MTV Khoa Quỳnh Gia Lai

129 Lê Duẩn, Phường Phù Đổng, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

28

Công ty TNHH Vỹ Hoàng Gia Gia Lai

08 Trần Khánh Dư, Phường Diên Hồng, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

29

Công ty TNHH Trần Phùng

Tổ 2, Phường Chi Lăng, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

30

CN Công ty TNHH MTV Gia Nam tại Gia Lai

Tổ 02, Phường Chi Lăng, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

31

Công ty TNHH MTV Thiên Nguyên

Tổ 8, Phường Trà Bá, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

32

Công ty TNHH MTV Vân Tiến

Quốc lộ 14, tổ 1, Phường Chi Lăng, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

33

Công ty TNHH xây dựng - thương mại Tiến Đạt

936 Phạm Văn Đồng, Phường Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

34

Công ty TNHH Hữu Phúc

37A Ngô Gia Khảm, Phường Hội Phú, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

35

Công ty TNHH MTV Hoàng Thái Sơn

122 Lạc Long Quân, Phường Thắng Lợi, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

36

Công ty TNHH MTV Sơn Nam

567 Lê Duẩn, Phường Thắng Lợi, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

37

Công ty TNHH MTV Bảo Thanh

42/10 Lý Nam Đế, Tổ 11, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

38

Công ty TNHH MTV Bách Hợp Gia Lai

30 Lê Lai, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

39

Công ty CP Ak Wood Gia Lai

Thôn laRock, Xã Chư HDrông, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

40

Công ty TNHH TMDV Gia Khang

180 Nguyễn Tất Thành, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

41

Công ty TNHH MTV Phương Trinh - Gia Lai

182 Cao Bá Quát, Phường Yên Đỗ, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

42

Công ty TNHH MTV Quang Thành Gia Lai

Tổ 4, Phường Thắng Lợi, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

43

DNTN Công Thắng

Thôn Hàm Rồng, Xã Chư HDrông, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

44

DNTN Ngọc Trinh

Số nhà 2/11 đường Wừu, tổ 3, TP.Pleiku

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

45

Công ty TNHH MTV Công Toàn

310 Trường Chinh, Phường Trà Bá, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

46

Công ty TNHH MTV Đại Thắng

Thôn 5, Xã Diên Phú, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

47

Công ty TNHH MTV An Phước

06B Trần Cao Vân, Phường Tây Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

48

Công ty TNHH Long Minh - Gia Lai

28 Nguyễn Văn Trỗi, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

49

Công ty TNHH Hiệp Thuận Phát

Thôn Làng Ngol, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

50

Công ty TNHH MTV Hữu Đức Gia Lai

17/30/3 hẻm Lê Đình Chinh, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

51

DNTN Thịnh Thới

24 Hàn Mạc Tử, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

52

DNTN Trương Hải Long

368b Phan Đình Phùng, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

53

DNTN Long Sơn

77 Nguyễn Văn Cừ, tổ 7, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

54

DNTN Thiên Trường

17B, Cao Thắng, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

55

Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Toàn Lực

Thôn Hàm Rồng, Phường Trà Bá, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

56

DNTN Toàn Thịnh

24 Tân Tiến, tổ 1, Phường la Kring, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

57

DNTN Gia Hoàng PTN

Thôn 2, Xã Chư HDrông, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

58

DNTN Gia Hoàng

38 Trần Phú, Phường Diên Hồng, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

59

DNTN Mai Xuân Dung

Số nhà 07A đường Sư Vạn Hạnh, P.Hội Thương, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

60

DNTN Đông Dương

Số nhà 199 Nguyễn Viết Xuân, tổ 10, P.Hội Phú, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

61

DNTN Thu Vân

Làng Nhao, Xã la Kênh, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

62

DNTN Việt Vang

Tổ 2, Phường Trà Bá, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

63

Công ty TNHH TMDV Nhật Nam

Tổ 12, Phường Trà Bá, TP.Pleiku

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

64

DNTN Cẩm Linh

44 Nguyễn Trãi, Phường Yên Đỗ, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

65

Công ty TNHH Tân Hưng Phát

66 đường Yên Đỗ, Phường Yên Đỗ, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

66

DNTN Ngọc Gia

144 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Yên Đỗ, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

67

DNTN Nguyệt Ánh

Thôn 3, Xã Chư á, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

68

DNTN Hiếu Phát

679 Phạm Văn Đồng, Phường Đống Đa, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

69

Công ty TNHH MTV SX DVTM H’Lương

11 Hoàng Văn Thái, Phường Hoa Lư, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

70

Công ty TNHH MTV An Tiến Đạt

thôn 1, Xã Trà Đa, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

71

Công ty TNHH Hoàng Gia Anh

Đường Tản Đà, thôn 4, Phường Trà Bá, TP.Pleiku

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

72

Công ty TNHH MTV Việt Hà

556 Lê Đại Hành, Phường Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

73

Công ty TNHH Phúc Đạt

172 Trường Chinh, Phường Trà Bá, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

74

Công ty TNHH Hoàng Phước Oanh

56B Phan Đình Phùng, Phường Hội Thương, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

75

Công ty TNHH Tân Đại Vỹ

Số nhà 388 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hội Phú, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

76

Công ty TNHH MTV 456

61 Tuệ Tĩnh, tổ 6, Phường la Kring, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

77

Công ty TNHH Việt Trung Gia Lai

112 B Yên Đỗ, Phường Yên Đỗ, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

78

Công ty TNHH MTV Lê Thành

317 Hùng Vương, phường, Phường Hội Thương, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

79

Công ty TNHH Phan Lâm

Tổ 1, Phường Chi Lăng, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

80

DNTN Trương Hải Long

368 B Phan Đình Phùng, Tổ 9, Phường Yên Đỗ, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

81

Công ty TNHH MTV Anh Mỹ

07 Nơ Trang Long, Phường Trà Bá, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

82

Công ty TNHH MTV Thiên Quan

Tổ 15, Phường Hội Phú, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

83

Công ty TNHH MTV Tân Mỹ Phú

04/02/102 hẻm Lê Thánh Tôn, Phường la Kring, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

84

Công ty TNHH MTV Cường Thịnh Phát

52, đường Trần Nhân Tông, Phường Hội Phú, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

85

Công ty TNHH MTV Trương Hoàng

Hẻm Ngô Gia Khảm, tổ 4, Phường Trà Bá, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

86

Công ty TNHH MTV Hải Dung

900 Phạm Văn Đồng, Phường Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

87

DNTN Đại Thanh

253/16 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hoa Lư, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

88

Công ty TNHH TMDV Thái Tuấn- CN Gia Lai

Tầng 7, Tòa nhà số 13 đường Phan Bội Châu, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

89

Công ty TNHH MTV Hoàng Khôi

05 Nguyễn Đức Cảnh, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

90

DNTN Nam Phương

62 Nguyễn Văn Cừ, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

91

Công ty TNHH MTV Đá Viet-Euro-Stone Gia Lai

Thôn 4, xã Kong Yang, KongChro, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

92

CN Công ty TNHH Armajaro tại Gia Lai

548 Trường Chinh, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

93

CN Công ty TNHH cà phê Vĩnh An tại Gia Lai

501 Trường Chinh, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

94

CN Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam tại Gia Lai

256 Nguyễn Tất Thành, Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

95

CN Công ty TNHH cà phê Hà Lan Việt Nam tại Gia Lai

Tổ 13, p. Chi Lăng, Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

96

Công ty TNHH Neumann Gruppe tại Việt Nam CN Gia Lai

QL 14, Thôn 7, xã la Blang, Chư Sê, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

97

CN Công ty Ajinomoto Việt Nam tại Gia Lai

Tổ 5, P Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

98

VPĐD Công ty TNHH mỹ phẩm Avon tại Gia Lai

144 Lê Lợi, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

99

CN Công ty TNHH Đakman tại Gia Lai

Tổ 2, P.Chi lăng, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

100

VPĐD Công ty TNHH Kobelco tại Gia Lai

76 Phạm Văn Đồng, TP.Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

101

Công ty CP Thiện Phú

Thôn Jút2, Xã la Dêr, Huyện la Grai, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

102

Công ty TNHH MTV Thủy triều Lên

Thôn 3, Xã la Tô, Huyện la Grai, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

103

DNTN Hùng Phúc

Thôn Nú 2, Xã la Chia, Huyện la Grai, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

104

Công ty TNHH Baka

Thôn Chư Hậu 5, Xã la Yok, Huyện la Grai, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

105

Công ty TNHH Hưng Long

Làng Lân, Xã Ia O, Huyện la Grai, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

106

DNTN Quý Hóa

Thôn 3, Xã la Tô, Huyện la Grai, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

107

Công ty TNHH nuôi và XNK ong mật - Gia Lai

Thôn 1, Xã Ia KRai, Huyện la Grai, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

108

Công ty TNHH MTV Linh Thành-Gia Lai

Thôn Brel, Xã la Dêr, Huyện Ia Grai, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

109

Công ty TNHH MTV Hồng Phong Gia Lai

thôn 4, Xã Ia Hrung, Huyện Ia Grai, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

110

Công ty TNHH MTV Tài nguyên Gia Lai

Xóm 2, thôn Đức Tân, Xã la Sao, Huyện la Grai, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

111

Công ty TNHH Nam Cường

Làng H' Lũ, Xã la Tô, Huyện la Grai, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

112

Công ty TNHH Ngọc Nga Gia Lai

Đội 8, Thôn 3, Xã la KRai, Huyện la Grai, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

113

Công ty TNHH MTV Quang Trang Gia Lai

Làng Myah, Xã la KRai, Huyện la Grai, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

114

Công ty CP Đầu tư phát triển Rồng Đông Dương

Làng Blang 1, Xã la Dêr, Huyện la Grai, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

115

Công ty TNHH MTV Nguyên Dược

Đường Cao Bá Quát, Khối phố 4, Thị trấn la Kha, Huyện la Grai, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

116

Công ty TNHH XK nông sản Tây Nguyên

Làng Bờ Lang 3, Xã la Dêr, Huyện la Grai, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

117

Công ty CP du lịch Xuân Thủy

Cánh đồng la chor, thôn Jút, Xã Ia Dêr, Huyện la Grai, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

118

DNTN Hữu Phước

Thị Tứ, Xã Ia KRai, Huyện la Grai, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

119

DNTN Nguyên Giáp

Làng Dăng, Xã la O, Huyện la Grai, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

120

DNTN Văn Khang

Thị Tứ, Xã la KRai, Huyện la Grai, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

121

Công ty TNHH MTV Xây dựng Thành Phú - Gia Lai

89 Quang Trung, Thị trấn KBang, Huyện Kbang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

122

DNTN Thanh Xuân

79 Ngô Mây, tổ 2, Thị trấn KBang, Huyện Kbang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

123

DNTN Chín Mỹ

98 Phan Bội Châu, Thị trấn KBang, Huyện Kbang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

124

DNTN Đức Trọng

Số 12 - 14 Quang Trung, tổ 1, Thị trấn KBang, Kbang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

125

Công ty TNHH MTV Hoàng Lương

302 Quang Trung, Thị trấn KBang, Kbang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

126

DNTN Giao Trang

Tổ dân phố 20, Thị trấn KBang, Kbang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

127

Công ty TNHH xây dựng Tân Tiến

208 Quang Trung, Thị trấn KBang, Kbang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

128

DNTN Huy Thịnh

211 Quang Trung, Thị trấn KBang, Kbang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

129

Công ty CP Kon Hà Nừng

Số nhà 04 Võ Thị Sáu, Thị trấn KBang, Kbang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

130

Công ty TNHH MTV Tiến Tường

127 A Lê Văn Tám, tổ dân phố 10, Thị trấn KBang, Kbang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

131

Công ty TNHH Thảo Nguyên xanh

Quang Trung, Thị trấn KBang, Kbang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

132

Công ty TNHH xây dựng Huy Thịnh - Gia Lai

Tầng 2 - Số nhà 211 Quang Trung, Thị trấn KBang, Kbang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

133

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông pa

Lang Sing, Xã KRong, Huyện Kbang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

134

DNTN Uyên Gia

Thôn HBang, Xã Kông Lơng Khơng, Huyện Kbang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

135

DNTN Tuấn Đạt Gia Lai

Tổ dân phố 9, Thị trấn KBang, Huyện Kbang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

136

DNTN Mai Hồng

249 Quang Trung, Thị trấn KBang, Huyện Kbang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

137

DNTN XD TM Tân Phú Gia Lai

Thôn 2, Thị trấn KBang, Huyện Kbang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

138

DNTN Lý Kình

464 Quang Trung, tổ dân phố 16, Thị trấn KBang, Huyện Kbang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

139

DNTN Hùng Thuyết

27 Trần Hưng Đạo, Thị trấn KBang, Huyện Kbang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

140

Công ty TNHH MTV Phan Thị - Gia Lai

85 Quang Trung, Thị trấn KBang, Huyện Kbang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

141

Công ty TNHH MTV Xuân Hoành

Làng Đăk Ó, Xã Kon Chiêng, Huyện Mang Yang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

142

Công ty TNHH MTV Hùng Cường

342 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

143

DNTN Tiến Định

Ngã 3, Tân Phú, Xã Đăk Djrăng, Huyện Mang Yang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

144

Công ty TNHH TMDV Anh Thắm

Làng De Chúk, Xã Kon Thụp, Huyện Mang Yang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

145

Công ty TNHH MTV Mạnh Đạt

108 Lê Quí Đôn, Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

146

Công ty TNHH MTV Phương Nhi

Thôn Châu Sơn, Xã Đăk Yă, Huyện Mang Yang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

147

DNTN Trần Lý

Thôn Châu Kê, Xã Đăk Yă, Huyện Mang Yang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

148

Công ty TNHH MTV Gia Kim Gia Lai

Tổ 2, Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

149

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kông Chiêng

Huyện Mang Yang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

150

Công ty TNHH MTV Mười Thu Gia Lai

Thôn Linh Nham, Xã Đăk Djrăng, Huyện Mang Yang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

151

Công ty TNHH MTV xây dựng Tâm An Bình Gia Lai

Tổ 3, Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

152

Công ty TNHH Đak Yang

Tổ 4, Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

153

Công ty TNHH MTV Hùng Bình Đức

90 Trần Hưng Đạo, Tổ 2, Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

154

DNTN Thảo Dương

Thôn Châu Sơn, Xã Đăk Yă, Huyện Mang Yang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

155

Công ty TNHH MTV Hà Phương

Thôn Châu Khê, Xã Đăk Yă, Huyện Mang Yang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

156

DNTN Thuận Đạt

229 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

157

Công ty TNHH MTV Duyên Anh

Thôn 6, Xã Ayun, Huyện Mang Yang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

158

Công ty TNHH MTV Minh Thu

Thôn Tân Phú, Xã Đăk Djrăng, Huyện Mang Yang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

159

Công ty TNHH MTV Hải Anh - Gia Lai

Tổ 5, Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

160

Công ty TNHH Mang Tân Phát

188 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 7

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

161

DNTN Loan Bang

283 Nguyễn Huệ, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 9

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

162

DNTN Nghĩa Chín

Thôn Cầu Vàng, Xã K- Dang, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 9

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

163

Công ty TNHH MTV Tín Nhiệm

Thôn Hàm Rồng, Xã la Băng, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 9

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

164

DNTN Tú Anh

573 Nguyễn Huệ, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 9

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

165

Công ty TNHH Việt Phúc Gia Lai

Thôn 2, Xã Tân Bình, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 9

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

166

Công ty CP TVXD Quốc Đạt

Khóm 6, Nguyễn Trãi, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 9

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

167

DNTN Xuân Long

Thôn 3, Xã Nam Yang, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 9

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

168

DNTN Xuân Huy Đăk Đoa

Tổ dân phố 1, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 9

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

169

DNTN Thanh Nga

Thôn 2, Xã Tân Bình, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 9

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

170

Công ty TNHH MTV Hoàng Gia Phát

Tổ dân phố 4, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 9

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

171

Công ty TNHH MTV Hưng Thịnh Vạn Đại

495 Nguyễn Huệ, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 9

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

172

Công ty TNHH MTV An Lộc Phát Gia Lai

Đường Wừu, tổ dân phố 5, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 9

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

173

Công ty CP nước công nghệ xanh

Tổ dân phố 4, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 9

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

174

Công ty TNHH MTV tôn Long Phát

340 Nguyễn Huệ, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 9

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

175

Công ty TNHH MTV VLXD Hoàng Quân Pleiku

Thôn 3, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 9

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

176

Công ty TNHH MTV TVTK&XD Minh Châu

Đường Lê Lợi, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 9

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

177

Công ty TNHH Đồng Phát

144 Nguyễn Huệ, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 9

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

178

DNTN Tấn Toàn

510 Nguyễn Huệ, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 9

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

179

Công ty CP SXXD&TM 25

108 Nguyễn Huệ, Thị trấn Đăk Đoa, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 9

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

180

DNTN Anh Nhật

486 Nguyễn Huệ, Thị trấn Đắk Đoa, Huyện Đắk Đoa, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 9

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

181

Công ty TNHH MTV Phúc Huy Gia Lai

Làng Ring 2, Xã H Bông, Huyện Chư Sê, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

182

DNTN Thành Thọ

Tổ dân phố 8, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

183

DNTN Thương mại Xuân Lành

918 Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

184

DNTN Quỳnh Anh

1060 Hùng Vương, tổ dân phố 12, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

185

DNTN Hiền Hòa

298 Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

186

Công ty TNHH MTV Hoàng Toàn Phát

64 Đinh Tiên Hoàng, tổ dân phố 3, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

187

Công ty TNHH MTV Bốn Mạnh Gia Lai

868 Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

188

Công ty TNHH TM XNK Hồng Ngọc

Đường Trường Chinh, thôn Mỹ Thạch, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

189

Công ty CP Lâm Sơn

Thôn 1, Xã la Pal, Huyện Chư Sê, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

190

DNTN Phước Điểu Chư Sê

760 Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

191

Công ty TNHH MTV Giang Hải Ngân

102A Trần Hưng Đạo, Tổ dân phố 7, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

192

Công ty CP đồng hợp nhất Gia Lai

Tổ 7, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

193

Công ty TNHH MTV Lưu Thu Gia Lai

925 Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

194

Công ty TNHH MTV Trịnh Gia Huy

578 Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

195

Công ty TNHH MTV Đức Khang Gia Lai

59 Lê Duẩn, Tổ 9, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

196

Công ty TNHH MTV Sơn Thuận An

78 Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

197

DNTN Thành Thọ

Tổ dân phố 8, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

198

DNTN Sáu Đào

Thôn Vườn Ươm, Xã Ia Giai, Huyện Chư Sê, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

199

Công ty TNHH MTV Comexim Chư Sê

396 Hùng Vương, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

200

DNTN Hoàng Dương Gia Lai

947 đường Hùng Vương, tổ 12, Thị trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Kiểm tra

Tháng 11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

V

Sở Y tế

1

Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế Gia Lai

02A Phù Đổng, phường Phù Đổng, TP.Pleiku, Gia Lai

Hoạt động hành nghề dược

Thanh tra hoặc kiểm tra

Quý III

Thanh tra Sở Y tế

Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Gia Lai

2

Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Gia Lai

04 Quang Trung, TP.Pleiku, Gia Lai

Hoạt động hành nghề dược

Thanh tra hoặc kiểm tra

Quý III

Thanh tra Sở Y tế

Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Gia Lai

3

Chi nhánh Công ty CP Dược Hậu Giang tại Gia Lai

179B Cách Mạng Tháng Tám, TP.Pleiku, Gia Lai

Hoạt động hành nghề dược

Thanh tra hoặc kiểm tra

Quý III

Thanh tra Sở Y tế

Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Gia Lai

4

Công ty Dược phẩm Trung Ương I Chi nhánh Gia Lai

05B Phan Đình Phùng, TP.Pleiku, Gia Lai

Hoạt động hành nghề dược

Thanh tra hoặc kiểm tra

Quý III

Thanh tra Sở Y tế

Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Gia Lai

5

Công ty TNHH Dược phẩm Phú Xuân

05 Tôn Thất Tùng, TP.Pleiku, Gia Lai

Hoạt động hành nghề dược

Thanh tra hoặc kiểm tra

Quý III

Thanh tra Sở Y tế

Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Gia Lai

6

Chi nhánh Công ty CP Traphaco tại Gia Lai

368 CMT8, TP.Pleiku, Gia Lai

Hoạt động hành nghề dược

Thanh tra hoặc kiểm tra

Quý III

Thanh tra Sở Y tế

Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Gia Lai

7

Công ty TNHH Dược  -  Vật tư Y tế Rạng Đông

9/33 Phù Đổng, TP.Pleiku, Gia Lai

Hoạt động hành nghề dược

Thanh tra hoặc kiểm tra

Quý III

Thanh tra Sở Y tế

Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Gia Lai

8

Chi nhánh công ty CP Dược phẩm Cửu Long Gia Lai

161B Tôn Thất Tùng, TP.Pleiku, Gia Lai

Hoạt động hành nghề dược

Thanh tra hoặc kiểm tra

Quý III

Thanh tra Sở Y tế

Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Gia Lai

9

Chi nhánh công ty CP Pymepharco tại Gia Lai

138 Lê Lợi, TP.Pleiku, Gia Lai

Hoạt động hành nghề dược

Thanh tra hoặc kiểm tra

Quý III

Thanh tra Sở Y tế

Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Gia Lai

10

DNTN Thùy Dung

Nguyễn Văn Trỗi và Nguyễn Tất Thành, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

Từ tháng 01- 02/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

11

Công ty CP thương mại Gia Lai

56 Lê Lợi, P. Hội Thương, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

Từ tháng 01- 02/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

12

DNTN Tuyết Cứ

10 Trần Khánh Dư, TP.Pleiku, Gia Lai 368 Lý Thái Tổ, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

Từ tháng 01- 02/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

13

DNTN Thiên Nga

185/20 Nguyễn Viết Xuân, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

Từ tháng 01- 02/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

14

Công ty CP cà phê Clacssic

740 Trường Chinh, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

Từ tháng 01- 02/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

15

Công ty CP cà phê Thu Hà

09 Nguyễn Thái Học, TP.Pleiku

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

 

16

Công ty TNHH Thịnh Phát Danh Trà

08D Lê Lai, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

Từ tháng 01- 02/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

17

Công ty TNHH MTV Bùi Thị Năm

Tăng Bạt Hổ, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

Từ tháng 01- 02/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

18

Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn - Gia Lai

21 Cách Mạng Tháng Tám, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

Từ tháng 01- 02/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

19

Công ty TNHH Thịnh Đạt

377 Lý Thái Tổ, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

Từ tháng 01- 02/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

20

Công ty TNHH Một thành viên Thế Nghĩa

20 A Đinh Tiên Hoàng, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

Từ tháng 01- 02/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

21

Công ty TNHH vật tư tổng hợp Hưng Nguyên

680 Cách mạng Tháng Tám, Lô B5, Khu CN Trà Đa, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

Từ tháng 01- 02/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

22

Công ty TNHH cà phê Hòa

11/1 Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

Từ tháng 01- 02/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

23

Công ty CP cà phê GBF

257 Nguyễn Viết Xuân, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

Từ tháng 01- 02/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

24

DNTN Mai Dũng

86 Nguyễn Đường, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

 

25

Công ty TNHH Duy Hồng Gia Lai

447 Hùng Vương, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

Từ tháng 01- 02/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

26

DNTN Mai Lộc Gia Lai

14B Nguyễn Công Trứ, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

Từ tháng 01- 02/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

27

Công ty TNHH MTV Thanh Long

34 Lê Lai, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

Từ tháng 01- 02/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

28

Công ty TNHH MTV Gia Thành Hưng

59 Nguyễn Đường, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

Từ tháng 01- 02/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

29

Công ty TNHH MTV Nguyên Trường Thịnh

Lê Thị Hồng Gấm, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

Từ tháng 01- 02/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

30

DNTN Xuân Bình

587B Lê Đại Hành, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

Từ tháng 01- 02/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

31

DNTN Cheo Reo

04 Hoàng Quốc Việt, TT. Chư Sê

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

32

Công ty Cà phê 331 (Biển Hồ Xanh)

662 Phạm Văn Đồng, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

33

Chi nhánh nhà hàng Sân Vườn Thiên Thanh-DNTN Thanh

Hẻm 58 Phạm Văn Đồng, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

34

Công ty TNHH MTV nhà hàng Ngọc Hà

96 Phan Đình Phùng, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

35

DNTN Đông Đức

386 Phạm Văn Đồng, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

36

DNTN Kim Khánh

Ql 14, chợ Trà Bá, Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

37

DNTN Thịnh Phước

132 Lý Thái Tổ, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

38

DNTN Hương Việt

662 Phạm Văn Đồng, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

39

DNTN Phú Minh

638 Phạm Văn Đồng, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

40

DNTN Phú Vương

14 Lý Nam Đế, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

41

DNTN Hương Rừng Biển Hồ

948 Phạm Văn Đồng, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

42

DNTN Thăng Long

Hẻm Hùng Vương, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

43

DNTN Tiểu Phụng

Thôn 2 xã Biển Hồ, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

44

DNTN Ngọc Dung

Tổ 6, P. Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

45

DNTN Kim Hoàn Ngọc

85 Wừu TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

46

DNTN Phát Ngân

199 Lê Duẩn, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

47

DNTN Yến Viện

Tổ 14, P.Chi Lăng, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

48

DNTN Huỳnh Nhật (Nhà hàng Phương Nam)

46-48 Nguyễn Du, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

49

DNTN Thiên Mai

Tổ 15-P.Hội Phú, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

50

DNTN Nhật Phong

35 Phạm Văn Đồng, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

51

Công ty CPDV Du lịch Gia Lai-Nhà hàng Thiên Đường Xanh

163 Thống Nhất, P.IaKring, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

52

DNTN Phiên Phương

27 Tăng Bạt Hổ, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

53

DNTN Dáng Xưa

156 Wừu, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

54

DNTN Nhà hàng Trúc Phương

09 Hai Bà Trưng, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

55

DNTN Đại Thanh

253/16 CMT8, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

56

DNTN Thân Thị Liên (KS)

43 Hoàng Văn Thụ, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

57

DNTN Anh Ngọc

69 Tăng Bạt Hổ, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

58

DNTN Hạ vàng gia Lai

163 Thống Nhất, P.IaKring, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

59

Công ty TNHH MTV Ngói Nâu

43 Nguyễn Thái Học, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

60

Công ty TNHH Gia Lâm Viên (Nhà hàng lâm Viên)

100 Phan Đình Phùng, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

61

DNTN Ngọc Sê

Lô 11-01, L12-02 Nguyễn Tất Thành, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

62

DNTN Minh Khang

59 Tạ Quang Bửu, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

63

Công ty TNHH Tân Hòa Anh

24A Phan Đình Giót, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

64

Công ty CP DV Gia Lai

03 Nguyễn Tất Thành, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

65

Công ty CP Đại Đồng Gia lai

5/1 Đồng Tiến, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

66

Công ty TNHH KS Viễn Đông Gia Lai

68 Tăng bạt Hổ, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

67

Công ty TNHH Ngọc Thiên

Lô 25,26,27,28 Lê Hồng Phong, Tx.AyunPa, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

68

Công ty TNHH Ngọc Thiên 2

Lô 83 Lê Hồng Phong, Tx.AyunPa, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

69

DNTN Trần Lý

Thôn Châu Khê, Xã Đăk Yă, Mang Yang, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

70

DNTN Anh Lợi

Thôn Đê Hoch, Đakkrong, Đăk Đoa, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

71

DNTN TM An Thịnh

Xã la Sao, Iagrai, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

72

DNTN Hùng Thuyết

Tổ 2, TT.K’Bang, K'Bang, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

73

DNTN An Khê

572 Quang Trung, Tx. An Khê, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

74

DNTN Lâm Thịnh

Đường Ngô Mây, Tx. An Khê, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

75

Chi nhánh DNTN Huy Phương

Lô 14, Cửa khẩu Đức Cơ, H.Đức Cơ, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

76

DNTN Phúc Thắng

TDP 1, TT Chư Ty, Huyện Đức Cơ, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

77

DNTN XD-TM Nhật Long

Thôn Nhơn Phú, Nhơn Hoà, Chư Sê, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

78

DNTN Hoàng Vân

Xã la Tiêm, Chư Sê, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

79

DNTN Thu Vàng

TT Chư Sê, Chư Sê, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

80

DNTN Thành Long (Nhà hàng Sao Anh)

Thôn 1, TT. Phú Hoà, Chư Păh, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

81

Công ty Cổ phần Gia Lai CTC - Nhà hàng Tre Xanh Plaza

18 Lê Lai, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

82

Công ty TNHH MTV Hoàng Ánh

20 Vạn Kiếp, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

83

Công ty Cổ phần Gia Lai CTC- Trung tâm hội nghị tiệc cưới Pleiku Palace

08 Lê Lợi, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 3 -4/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

84

Chi nhánh Gia Lai - Công ty Cổ phần siêu thị Vinmart

Hai Bà Trưng, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

Từ tháng 4 -5/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

85

Công ty TNHH MTV Chè Bàu Cạn

Quốc lộ 19, xã Bàu Cạn, Chư Prông, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

Từ tháng 4 -5/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

86

Công ty TNHH Tùng Hằng

Thôn 1, xã la Hrung, H.Ia Grai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

 

87

Công ty CPDV Phú Nhuận Chi Nhánh Gia Lai

1028 Hùng Vương, TT. Chư Sê, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

Từ tháng 4 -5/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

88

Nhà may đường An Khê Chi nhánh Công ty CP đường Quãng Ngãi

Thôn 2, xã Thành An, Tx. An Khê, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

Từ tháng 4 -5/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

89

Công ty TNHH MTV Đức Hòa

Hẻm 207, P. la Kring, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

Từ tháng 4 -5/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

90

Công ty TNHH MTV Mương Đất An Phú

Thôn 6, xã An Phú, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

Từ tháng 4 -5/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

91

Công ty TNHH MTV Hà Nhị Khang

284 Trường Chinh, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

Từ tháng 4 -5/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

92

DNTN Phú Nghĩa

431 Lê Duẫn, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

Từ tháng 4 -5/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

93

Công ty TNHH Nông Nghiệp Đức Long

211 Thôn Phúc Hà, xã la BIứ, Chư Pưh, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

Từ tháng 4 -5/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

94

Công ty TNHH SX và TM Đông Dương Long

52 Nguyễn Thiện Thuật, P. Diên Hồng, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

Từ tháng 4 -5/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

95

Công ty TNHH Phát triển khoa học Quốc tế Trường Sinh

335 Phạm Văn Đồng, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

Từ tháng 4 -5/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

96

Công ty TNHH MTV cà phê Vina Nguyên

98 Lê Duẫn, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

Từ tháng 4 -5/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

97

DNTN Kim Thủy

Thôn 6, xã Trà Đa, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

Từ tháng 4 -5/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

98

DNTN Phúc Phương

130 Lê Đại Hành, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

Từ tháng 4 -5/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

99

Nhà sách Siêu Thị Đông Gia Lai - Công ty cổ phần Gia Lai CTC

615 Quang trung, Tx. An Khê, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

Từ tháng 4 -5/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

100

Công ty TNHH Thụy Vy

Tổ 3, xã Diên Phú, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 6 -7/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

101

DNTN Hoa Hồng

432 Lý Thái Tổ, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 6 -7/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

102

Công ty TNHH Môi trường xanh

153 Hai Bà Trưng, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 6 -7/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

103

Công ty TNHH MTV cấp nước Gia Lai

Thôn 1 - xã Trà Đa, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 6 -7/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

104

DNTN Nam Việt

Làng Nha Dông, P. Thắng Lợi, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 6 -7/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

105

DNTN Việt Pháp

Tổ 15, P Hội Phú, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 6 -7/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

106

Công ty TNHH SX và TM Huỳnh Quang Huy

Thôn 3, xã Trà Đa, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 6 -7/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

107

DNTN Á Đông

92 Lê Đại Hành, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 6 -7/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

108

DNTN Hoàng Gia

69 Wưu, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 6 -7/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

109

DNTN Mười Xuân

214 Trần Hưng Đạo, Tx. Ayun Pa, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 6 -7/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

110

Công ty CP TM Nam Gia Lai

136 Lê Hồng Phong, Tx Ayun Pa, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 6 -7/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

Phối hợp với Thanh tra Sở Công Thương

111

Công ty CP Mía đường Nhiệt điện Gia Lai

561 Trần Hưng Đạo, Tx. Ayun Pa, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 6 -7/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

Phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học Công nghệ

112

Công ty TNHH MTV Bảo Ngọc

Thôn 1, xã la Pal, Chư Sê, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 6 -7/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

113

DNTN Vinh Nga

Xã Chư Drăng, la Pa, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 6 -7/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

114

Công ty TNHH MTV Kim Anh

Thôn 7, xã Nghĩa Hòa, Chư Păh, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 6 -7/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

115

Công ty TNHH MTV Đức Tài Phú

57 - 59 Phạm Văn Đồng, Chư Sê, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 6 -7/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

116

Công ty TNHH Thuận Phong (Sx nước uống Na Ta)

Phú Hoà, Nhơn Hoà, Chư Pưh, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 6 -7/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

117

Công ty TNHH MTV Anh Mạnh - GL (NUĐC Gia Nhi)

232 Quang Trung, TT. Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 6 -7/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

118

Chi nhánh Gia Lai - Công ty TNHH Việt Tân Phát

566 Trường Chinh, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 6 -7/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

119

Công ty CP Thể thao Hoàng Anh Gia Lai

Thôn Hàm Rồng, xã la Băng, Đăk Đoa, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 6 -7/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

120

Công ty TNHH MTV Thái Tân

09C, Nguyễn Chí Thanh, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 6 -7/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

121

DNTN Gia Lực

37 Ngô Thời Nhậm, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 6 -7/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

122

DNTN xây lắp Anh Anh

Hẻm 514 CMT8, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 6 -7/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

123

DNTN Đức Lợi

Tổ 6, P. Chi Lăng, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 6 -7/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

124

DNTN Long Hoàng

158 Duy Tân, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 6 -7/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

125

DNTN Nam Việt Gia Lai

Làng Nha Prông, P. Thắng Lợi, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 6 -7/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

126

Công ty TNHH MTV Việt Mỹ

38 Tăng Bạt Hổ, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 6 -7/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

127

DNTN Hào Quang

224 Phan Đình Phùng, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 6 -7/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

128

Công ty XNK Hoàng Phú

30B Đoàn Thị Điểm, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 6 -7/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

129

Công ty TNHH Một Thành Viên Vũ Minh Phát

TDP 11, P. An Phú, Tx. An Khê, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 6 -7/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

130

Chi nhánh Gia Lai Công ty TNHH Thương mại Lô Hội

59 Nguyễn Tất Thành, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 6 -7/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

131

Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Tam Ba

117 Trần Phú, P. Diên Hồng, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Thanh tra

Từ tháng 6 -7/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

132

Căn Tin Olam - Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam tại Gia Lai

KCN Trà Đa, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 10- 11/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

133

Căn Tin Quốc Duy - Chi nhánh nhà máy đá Granit Quốc Duy

KCN Trà Đa, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 10- 11/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

134

Căn Tin Đức Minh - Công ty cổ phần Đức Minh Gia Lai

KCN Trà Đa, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 10- 11/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

135

Căn Tin Anh Khoa - Công ty CP khoáng sản Anh Khoa Gia Lai

KCN Trà Đa, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 10- 11/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

136

BV Hoàng Anh Gia Lai

Lê Duẩn, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 10- 11/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

137

Công ty May Nhà Bè

Lý Thái Tổ, TP.Pleiku, Gia Lai

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra

Từ tháng 10- 11/2016

Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

VI

Sở Công Thương

1

Công ty Điện lực Gia Lai và các Điện lực trực thuộc

66 Hùng Vương, Pleiku, Gia Lai

Hoạt động điện lực trong các lĩnh vực:

+ Tư vấn đầu tư xây dựng và giám sát công trình điện

+ Phân phối điện; bán buôn và bán lẻ điện

Thanh tra

Quý I

Thanh tra Sở Công Thương

 

2

Công ty TNHH TV & TK Kiến Phát

92 Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai

Việc chấp hành pháp luật về hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng và giám sát

Thanh tra

Quý II

Thanh tra Sở Công Thương

 

3

Công ty TNHH TVTK xây dựng Tấn Phong

51 CMT8, Pleiku, Gia Lai

Việc chấp hành pháp luật về hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng và giám sát

Thanh tra

Quý II

Thanh tra Sở Công Thương

 

4

Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và quy hoạch Thuận An

16/52 Phạm Văn Đồng, Pleiku, Gia Lai

Việc chấp hành pháp luật về hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng và giám sát

Thanh tra

Quý II

Thanh tra Sở Công Thương

 

5

Công ty CP Nhật Nguyên

30 Phan Đình Phùng, Pleiku, Gia Lai

Việc chấp hành pháp luật về hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng và giám sát

Thanh tra

Quý II

Thanh tra Sở Công Thương

 

6

Công ty TNHH MTV Ngọc Phương

26 Sư Vạn Hạnh, Pleiku, Gia Lai

Việc chấp hành pháp luật về hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng và giám sát

Thanh tra

Quý II

Thanh tra Sở Công Thương

 

7

Công ty TNHH TV ĐT & XD Phú Thịnh Gia

14 Vạn Kiếp, Pleiku, Gia Lai

Việc chấp hành pháp luật về hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng và giám sát

Thanh tra

Quý II

Thanh tra Sở Công Thương

 

8

Công ty TNHH MTV Ngân Hà

100 A Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai

Việc chấp hành pháp luật về hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng và giám sát

Thanh tra

Quý II

Thanh tra Sở Công Thương

 

9

Công ty CP Tư vấn thiết kế và xây lắp công nghiệp

329 Trường Chinh, Pleiku, Gia Lai

Việc chấp hành pháp luật về hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng và giám sát

Thanh tra

Quý II

Thanh tra Sở Công Thương

 

10

Công ty TNHH TM- DV la Pa

Thôn Quý Tân, xã la Trok, H. IaPa, Gia Lai

Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc lá

Thanh tra

Quý II

Thanh tra Sở Công Thương

 

11

DNTN Thanh Trung Phú Túc

53 Thống Nhất, TT Phú Túc, Krông Pa, Gia Lai

Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc lá

Thanh tra

Quý II

Thanh tra Sở Công Thương

 

12

Chi nhánh Công ty CP Hòa Việt

Thôn Thắng Lợi, xã Phú Cần, Krông Pa, Gia Lai

Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc lá

Thanh tra

Quý II

Thanh tra Sở Công Thương

 

13

Chi nhánh Công ty Khánh Việt

Dốc Đỏ, xã Phú Cần, Krông Pa, Gia Lai

Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc lá

Thanh tra

Quý II

Thanh tra Sở Công Thương

 

14

DNTN Tâm Thức

Thôn Chư Đông, xã Chư Gu, Krông Pa, Gia Lai

Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc lá

Thanh tra

Quý II

Thanh tra Sở Công Thương

 

15

CN Công ty TNHH Nhân Tín tại Gia Lai

Km 78, QL 25, xã Phú Cần, Krông Pa, Gia Lai

Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc lá

Thanh tra

Quý II

Thanh tra Sở Công Thương

 

16

Công ty CP phát triển thủy điện Sê San

650 Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai

+ Hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện

+ Quản lý an toàn đập

Thanh tra

Quý II

Thanh tra Sở Công Thương

 

17

Công ty CP Thủy điện Hoàng Anh Tô Na

15 Trường Chinh Pleiku, Gia Lai

+ Hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện

+ Quản lý an toàn đập

Thanh tra

Quý II

Thanh tra Sở Công Thương

 

18

Công ty CP Thủy điện Đak Đoa

138 Tôn Đức Thắng, Pleiku, Gia Lai

+ Hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện

+ Quản lý an toàn đập

Thanh tra

Quý II

Thanh tra Sở Công Thương

 

19

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai

Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, Trà Bá, Pleiku, Gia Lai

+ Hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện

+ Quản lý an toàn đập

Thanh tra

Quý II

Thanh tra Sở Công Thương

 

20

Công ty CP TĐ Sông Đà Tây Nguyên

Làng Kon Sơ Lanh, Hà Tây, Chư Păh, Gia Lai

+ Hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện

+ Quản lý an toàn đập

Thanh tra

Quý II

Thanh tra Sở Công Thương

 

21

Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Tam Ba

117 Trần Phú, Pleiku, Gia Lai

Việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm

Thanh tra

Quý III

Thanh tra Sở Công Thương

 

22

Công ty TNHH MTV Thanh Long

34 Lê Lai, Pleiku, Gia Lai

Việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm

Thanh tra

Quý III

Thanh tra Sở Công Thương

 

23

Công ty TNHH MTV Xuân Nhàn Gia Lai

06 Võ Thị Sáu, Pleiku, Gia Lai

Việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm

Thanh tra

Quý III

Thanh tra Sở Công Thương

 

24

Công ty CP thương mại Gia Lai

56 Lê Lợi, Pleiku, Gia Lai

Việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm

Thanh tra

Quý III

Thanh tra Sở Công Thương

 

25

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây nguyên

01 Nguyễn Du, Pleiku, Gia Lai

Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

Thanh tra

Quý III

Thanh tra Sở Công Thương

 

26

Công ty CP xây dựng dầu khí PVOIL Miền Trung-CN Glai

60-62 Nguyễn Lương Bằng, Pleiku, Gia Lai

Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

Thanh tra

Quý III

Thanh tra Sở Công Thương

 

27

Công ty CP thương mại Nam Gia Lai

136 Lê Hồng Phong, TX Ayun Pa, Gia Lai

Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

Thanh tra

Quý III

Thanh tra Sở Công Thương

 

28

Công ty CP kinh doanh và phát triển Miền Núi

18 Lê Hồng Phong, Pleiku, Gia Lai

Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

Thanh tra

Quý III

Thanh tra Sở Công Thương

 

29

Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Tây Nguyên

444/4 Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai

Việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh, cung ứng, vận chuyển, bảo quản và sử dụng VLNCN

Thanh tra

Quý IV

Thanh tra Sở Công Thương

 

30

Tổng Công ty KT kỹ thuật CN Quốc Phòng - CN Tây Nguyên

Xã Hbông, Chư Sê, Gia Lai

Việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh, cung ứng, vận chuyển, bảo quản và sử dụng VLNCN

Thanh tra

Quý IV

Thanh tra Sở Công Thương

 

31

Công ty TNHH Đức Hoàng

40 Phan Bội Châu, Pleiku, Gia Lai

Việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh, cung ứng, vận chuyển, bảo quản và sử dụng VLNCN

Thanh tra

Quý IV

Thanh tra Sở Công Thương

 

32

DNTN Thu Uyên

79 Nguyễn Đình Chiểu, Pleiku, Gia Lai

Việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh, cung ứng, vận chuyển, bảo quản và sử dụng VLNCN

Thanh tra

Quý IV

Thanh tra Sở Công Thương

 

33

Công ty TNHH Thương mại Tân Vĩnh Phát

104 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai

Việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh, cung ứng, vận chuyển, bảo quản và sử dụng VLNCN

Thanh tra

Quý IV

Thanh tra Sở Công Thương

 

34

Công ty sản xuất đá Granit Hồng

160 Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai

Việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh, cung ứng, vận chuyển, bảo quản và sử dụng VLNCN

Thanh tra

Quý IV

Thanh tra Sở Công Thương

 

35

Công ty TNHH Hiệp Lợi Gia Lai

291 Trường Chinh, Pleiku, Gia Lai

Việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh, cung ứng, vận chuyển, bảo quản và sử dụng VLNCN

Thanh tra

Quý IV

Thanh tra Sở Công Thương

 

36

Công ty CP Xi măng Sông Đà Ya Ly

Thôn 9, xã Nghĩa Hưng, Chư Păh, Gia Lai

Việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh, cung ứng, vận chuyển, bảo quản và sử dụng VLNCN

Thanh tra

Quý IV

Thanh tra Sở Công Thương

 

37

Công ty CP Khang Hưng

Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 1, Trà Bá, TP Pleiku

Việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh, cung ứng, vận chuyển, bảo quản và sử dụng VLNCN

Thanh tra

Quý IV

Thanh tra Sở Công Thương

 

38

Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn Gia Lai

21 CMT8, Pleiku, Gia Lai

+ Việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực thương mại

+ Việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm

+ An toàn điện, công tác PCCC.

Thanh tra

Quý IV

Thanh tra Sở Công Thương

 

39

Siêu thị Vinmart chi nhánh Gia Lai

TTTM Pleiku, Gia Lai

+ Việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực thương mại

+ Việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm

+ An toàn điện, công tác PCCC.

Thanh tra

Quý IV

Thanh tra Sở Công Thương

 

40

Siêu thị nông nghiệp Sài Gòn

114 B Trường Chinh, Pleiku, Gia Lai

+ Việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực thương mại

+ Việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm

+ An toàn điện, công tác PCCC.

Thanh tra

Quý IV

Thanh tra Sở Công Thương

 

41

Công ty TNHH Bảo Thuận - Siêu thị nội thất

124 Phạm Văn Đồng, Pleiku, Gia Lai

+ Việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực thương mại

+ Việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm

+ An toàn điện, công tác PCCC.

Thanh tra

Quý IV

Thanh tra Sở Công Thương

 

VII

Sở Khoa học Công nghệ

1

Công ty Cao su Chư Sê

420 Hùng Vương, Chư Sê, Gia Lai

Tiêu chuẩn & Quy chuẩn kỹ thuật, Đo lường, Chất lượng hàng hóa, Nhãn hàng hóa, Sở hữu trí tuệ

Thanh tra

Tháng 7

Thanh tra Sở Khoa học Công nghệ

 

2

Công ty Cao su Chư Prông

Thôn Diệp Hòa, xã la Drong, Chư Prông, Gia Lai

Tiêu chuẩn & Quy chuẩn kỹ thuật, Đo lường, Chất lượng hàng hóa, Nhãn hàng hóa, Sở hữu trí tuệ

Thanh tra

Tháng 7

Thanh tra Sở Khoa học Công nghệ

 

3

Công ty cao su Mang Yang

563 Nguyễn Huệ, thị trấn Đăk Đoa, Gia Lai

Tiêu chuẩn & Quy chuẩn kỹ thuật, Đo lường, Chất lượng hàng hóa, Nhãn hàng hóa, Sở hữu trí tuệ

Thanh tra

Tháng 7

Thanh tra Sở Khoa học Công nghệ

 

4

Công ty cao su Chư Păh

01 Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Chư Păh, Gia Lai

Tiêu chuẩn & Quy chuẩn kỹ thuật, Đo lường, Chất lượng hàng hóa, Nhãn hàng hóa, Sở hữu trí tuệ

Thanh tra

Tháng 7

Thanh tra Sở Khoa học Công nghệ

 

5

Công ty Taxi Hùng Nhân

20 Trần Bình Trọng, TP.Pleiku, Gia Lai

Đo lường

Thanh tra

Tháng 7

Thanh tra Sở Khoa học Công nghệ

 

6

Công ty Taxi Mai Linh

97D Phạm Văn Đồng, TP.Pleiku, Gia Lai

Đo lường

Thanh tra

Tháng 7

Thanh tra Sở Khoa học Công nghệ

Phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin truyền thông

7

Công ty Sun Taxi

143 Lý Thái Tổ, TP.Pleiku, Gia Lai

Đo lường

Thanh tra

Tháng 5

Thanh tra Sở Khoa học Công nghệ

 

8

Công ty Taxi Cát Tiên Sa

409 Lê Thánh Tôn, TP.Pleiku, Gia Lai

Đo lường

Thanh tra

Tháng 5

Thanh tra Sở Khoa học Công nghệ

 

9

Nhà máy đường An Khê

Thôn 2, xã Thành An, TX.An Khê

Đo lường

Thanh tra

Tháng 11 - 12

Thanh tra Sở Khoa học Công nghệ

 

10

Công ty TNHH MTV MDF Gia Lai

Xã Song An, Tx An Khê, Gia Lai

Đo lường, An toàn bức xạ

Thanh tra

Tháng 11 - 12

Thanh tra Sở Khoa học Công nghệ

 

11

Công ty CP mía đường nhiệt điện Gia Lai

561 Trần Hưng Đạo, Tx. Ayun Pa, Gia Lai

Đo lường, An toàn bức xạ, Nhãn hàng hóa

Thanh tra

Tháng 11 - 12

Thanh tra Sở Khoa học Công nghệ

 

12

Điện lực Gia Lai

01 Hoàng Hoa Thám, TP.Pleiku, Gia Lai

Đo lường

Thanh tra

Tháng 9

Thanh tra Sở Khoa học Công nghệ

 

13

Trung tâm thí nghiệm điện Gia Lai

58 Trường Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai

Đo lường

Thanh tra

Tháng 9

Thanh tra Sở Khoa học Công nghệ

 

14

Công ty thương mại Chư Sê kinh doanh phân bón

642 Hùng Vương, Chư Sê, Gia Lai

Đo lường

Thanh tra

Tháng 9

Thanh tra Sở Khoa học Công nghệ

 

15

Công ty CP xi măng sông đà la Ly

Thôn 9, Nghĩa Hưng, Chư Păh, Gia Lai

An toàn bức xạ

Thanh tra

Tháng 8

Thanh tra Sở Khoa học Công nghệ

 

16

Công ty TNHH MTV Phân bón Địa Long Việt Nam

75 Lữ Gia, TP.Pleiku, Gia Lai

An toàn bức xạ, Đo lường

Thanh tra

Tháng 8

Thanh tra Sở Khoa học Công nghệ

 

VIII

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

1

Công ty CP xi măng Sông Đà - la Ly

Thôn 9, Nghĩa Hưng, Chư Păh, Gia Lai

Thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động

Kiểm tra

Tháng 3- tháng 5

Sở Lao động TB &XH

Phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học - Công nghệ

2

Công ty CP bê tông Chiến Thắng

172 Lê Duẩn, TP.Pleiku, Gia Lai

Thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động

Kiểm tra

Tháng 3- tháng 5

Sở Lao động TB &XH

Phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng

3

Công ty CP cơ khí & xây lắp Gia Lai

120 Lê Duẩn, TP.Pleiku, Gia Lai

Thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động

Kiểm tra

Tháng 3- tháng 5

Sở Lao động TB &XH

 

4

Công ty TNHH tư vấn XD&TM Gia Hưng Phát

89 Phù Đổng, TP.Pleiku, Gia Lai

Thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động

Kiểm tra

Tháng 3- tháng 5

Sở Lao động TB &XH

 

5

Công ty CP XD công trình giao thông Gia Lai

191 Phạm Văn Đồng, TP.Pleiku, Gia Lai

Thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động

Kiểm tra

Tháng 3- tháng 5

Sở Lao động TB &XH

 

6

Công ty CP Quốc Cường

Đường Nguyễn Chí Thanh, TP.Pleiku, Gia Lai

Thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, tiền lương

Kiểm tra

Tháng 3- tháng 5

Sở Lao động TB &XH

Phối hợp Thanh tra Sở Công Thương

7

Công ty KD hàng xuất khẩu Quang Đức

29A Trường Chinh, TP.Pleiku, Gia Lai

Thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, tiền lương

Kiểm tra

Tháng 8- tháng 9

Sở Lao động TB &XH

 

8

Công ty CP trồng rừng công nghiệp Gia Lai

15 Trường Chinh, TP.Pleiku, Gia Lai

Thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, tiền lương

Kiểm tra

Tháng 8- tháng 9

Sở Lao động TB &XH

 

9

Công ty TNHH Hiệp Lợi Gia Lai

291 Trường Chinh, TP.Pleiku, Gia Lai

Thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, tiền lương

Kiểm tra

Tháng 8- tháng 9

Sở Lao động TB &XH

Phối hợp Thanh tra Sở Công Thương

10

Công ty TNHH Trang Đức

38 Lê Hồng Phong, TP.Pleiku, Gia Lai

Thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, tiền lương

Kiểm tra

Tháng 8- tháng 9

Sở Lao động TB &XH

 

IX

Sở Giao thông vận tải

1

Hợp tác xã Vận tải Khang

Số 108 - Phan Bội Châu - TT Kbang - Kbang

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý II

Sở Giao thông vận tải

 

2

Hợp tác xã Vận tải - Dịch vụ Pleiku

Số 100C - Phan Đình Phùng - thành phố Pleiku

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý II

Sở Giao thông vận tải

 

3

Hợp tác xã CK - VT và DV Diên Hồng

Hẻm 36 - Nguyễn Văn Cừ - thành phố Pleiku

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý II

Sở Giao thông vận tải

 

4

Hợp tác xã Vận tải Cơ giới Đăk Đoa

Số 455 - Nguyễn Huệ - TT Đăk Đoa - Đăk Đoa

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý II

Sở Giao thông vận tải

 

5

Hợp tác xã Vận tải Cơ Giới Quyết Tiến

Số 14/2/22 - Trần Phú - thành phố Pleiku

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý II

Sở Giao thông vận tải

 

6

Hợp tác xã Vận tải Cơ giới An Khê

117A Hoàng Văn Thụ, TX An Khê,

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý II

Sở Giao thông vận tải

 

7

Hợp tác xã Vận tải Gia Lai

12/403 - Lê Duẩn - Thắng Lợi - Pleiku

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý II

Sở Giao thông vận tải

 

8

Công ty TNHH Tấn Tài

Số 05 - Lý Thường Kiệt - thị xã Ayun Pa

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý II

Sở Giao thông vận tải

 

9

DNTN Bảy Lang.

Số 34 - Nguyễn Công Trứ - thành phố Pleiku

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý II

Sở Giao thông vận tải

 

10

DNTN Hùng Thuyết

Tổ dân phố 10 - thị trấn Kbang - huyện Kbang

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý II

Sở Giao thông vận tải

 

11

Công ty TNHH MTV VT-TM-DV Nam Phong GL

Số 01 Quang Trung - Kbang - Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý II

Sở Giao thông vận tải

 

12

Công ty TNHH MTV Tám Mười

Số 50 Đường Y Wừu TT Kbang, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý II

Sở Giao thông vận tải

 

13

Công ty CP Vận tải Dịch vụ Phú Hoàng

Số 09 Lê Lợi - TP Pleiku - Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý II

Sở Giao thông vận tải

 

14

Chi nhánh Công ty CP Sun Taxi tại Gia Lai

Số 143 Lý Thái Tổ, TP Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý II

Sở Giao thông vận tải

Phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học công nghệ

15

Công ty TNHH Huy Hoàng

Số 11B - Nguyễn Văn Trỗi - thành phố Pleiku

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý II

Sở Giao thông vận tải

 

16

DNTN An Lộc

Số 248C Phan Đình Phùng, TP Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý II

Sở Giao thông vận tải

 

17

Công ty TNHH VT TM Hải Âu

435 Hùng Vương- Pleiku

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý II

Sở Giao thông vận tải

 

18

DNTN Trường Khánh

33 Nguyễn Công Trứ - Pleiku

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý II

Sở Giao thông vận tải

 

19

Công ty CP Tân Hoàn Mai

15 Trường Chinh, Phù Đổng, Pleiku

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý II

Sở Giao thông vận tải

 

20

HTX Nam Bình

Số 20 Lê Quý Đôn, TP Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý II

Sở Giao thông vận tải

 

21

Công ty TNHH MTV Đặng Gia Gia Lai

Số 338 A Phan Đình Phùng, Pleiku

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý II

Sở Giao thông vận tải

 

22

DNTN Thu Đức

Số 44 Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý II

Sở Giao thông vận tải

 

23

Công ty TNHH MTV Nguyên Chương

Số 273 Lý Thái Tổ - TP Pleiku - Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý II

Sở Giao thông vận tải

 

24

Hợp tác xã Dịch vụ - Vận tải Rạng Đông

Số 05 - Lý Thường Kiệt - thị xã Ayun Pa

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý II

Sở Giao thông vận tải

 

25

Hợp tác xã VT - DV Phương Nam

Số 19 - Lê Hồng Phong-TT.Phú Túc- Krông Pa

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý II

Sở Giao thông vận tải

 

26

Hợp tác xã Vận tải Cơ giới Hiệp Thành

Số 331 - Trần Hưng Đạo - thị xã Ayun Pa

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý II

Sở Giao thông vận tải

 

27

Công ty TNHH TM&DV Tín Trung

Số 312A - Quang Trung - TT Kbang - Kbang

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý II

Sở Giao thông vận tải

 

28

Công ty TNHH VT - TM Kim Ngọc

Số 33, Hùng Vương, TT Phú Túc, H.Krông Pa

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý II

Sở Giao thông vận tải

 

29

Hợp tác xã Vận tải ô tô Thắng Lợi

Số 32 - Quyết tiến - Thành phố Pleiku

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý II

Sở Giao thông vận tải

 

30

Công ty CP Hoàn Mai

Số 15 Trường Chinh - Pleiku (tầng 3 cao ốc HAGL)

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý II

Sở Giao thông vận tải

 

31

Công ty TNHH Thuận Tài

Số 90 Bà triệu, Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý II

Sở Giao thông vận tải

 

32

Công ty TNHH MTV Hoài Phương

Số 189 - Hai Bà Trưng - thành phố Pleiku

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý II

Sở Giao thông vận tải

 

33

Công ty TNHH MTV Hùng Thắng

Làng ó - xã Ia Dom - huyện Đức Cơ

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý III

Sở Giao thông vận tải

 

34

Công ty TNHM MTV Lưu Thu

925 Hùng Vương - huyện Chư Sê

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý III

Sở Giao thông vận tải

 

35

Công ty TNHH MTV Vận tải Tiến Cảnh Gia Lai

Số 287A Quang Trung - TT Kbang - Kbang - Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý III

Sở Giao thông vận tải

 

36

Công ty TNHH TM- DV Vận tải Quốc Phát Chư Sê

Tổ 9 - thị trấn Chư Sê - Chư Sê - Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý III

Sở Giao thông vận tải

 

37

Công ty TNHH MTV Trịnh Gia Huy

Số 578 Hùng Vương - Chư Sê - Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý III

Sở Giao thông vận tải

 

38

Công ty CP ĐTPTDVCTCC Đức Long GL

Số 43 - Lý Nam Đế - phường Trà Bá - Pleiku

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý III

Sở Giao thông vận tải

 

39

DNTN Tấn Duy

426A - Trường Chinh - Pleiku

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý III

Sở Giao thông vận tải

 

40

DNTN Nguyễn Duy

339 - Trường Chinh - Pleiku

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý III

Sở Giao thông vận tải

 

41

DNTN Nguyên Cường

Thôn 6-An Phú- Pleiku

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý III

Sở Giao thông vận tải

 

42

Công ty TNHH MVT Phạm Tuyên

22 - Huyền Trân Công Chúa - Pleiku

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý III

Sở Giao thông vận tải

 

43

DNTN Đạt Hiền

Số 232 Tăng Bạt Hổ, Pleiku

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý III

Sở Giao thông vận tải

 

44

Công ty TNHH Thu Ánh

383 Trường Chinh - Phường Chi Lăng - TP PLeiku

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý III

Sở Giao thông vận tải

 

45

DNTN Quang Ẩn

02 Chi Lăng, TP Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý III

Sở Giao thông vận tải

 

46

DNTN Minh Hương

295 Phan Đình Phùng, TP Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý III

Sở Giao thông vận tải

 

47

Công ty TNHH Phượng Hóa

104A Lê Lợi - TP Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý III

Sở Giao thông vận tải

 

48

Công ty TNHH MTV Sáu Toàn

219 Trường Chinh, Pleiku

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý III

Sở Giao thông vận tải

 

49

Công ty TNHH MTV Gia Thiện Gia Lai

524 Trường Chinh, Pleiku

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý III

Sở Giao thông vận tải

 

50

DNTN Nguyễn Ngọc

Số 01 Nơ Trang Long, TP Pleiku, Gia Lai.

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý III

Sở Giao thông vận tải

 

51

Công ty TNHH Thanh Anh

Số 17 Quyết Tiến, TP Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý III

Sở Giao thông vận tải

 

52

Công ty TNHH TM - DV An Thiên GL

Số 165 Lê Thành Tôn, TP Pleiku, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý III

Sở Giao thông vận tải

 

53

Công ty TNHH MTV Nguyễn Hoàng Vi

Số 434/1 Nguyễn Viết Xuân - Pleiku - Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý III

Sở Giao thông vận tải

 

54

Công ty TNHH MTV Bùi Văn Ân

Số 111 Nguyễn Chí Thanh - TP Pleiku - Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý III

Sở Giao thông vận tải

 

55

Công ty TNHH Bùi An Gia Lai

Số 436 Lê Duẩn - TP Pleiku - Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý III

Sở Giao thông vận tải

 

56

Công ty TNHH MTV Chấn Hùng Gia Lai

Số 112 Duy Tân - Pleiku - Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý III

Sở Giao thông vận tải

 

57

Công ty TNHH MTV Tường Duy Gia Lai

Số 532B Quang Trung - An Khê

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý III

Sở Giao thông vận tải

 

58

Công ty TNHH MTV Phương Giang Gia Lai

Số 748 Trường Chinh - TP Pleiku - Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý III

Sở Giao thông vận tải

 

59

Công ty TNHH Vĩnh Hiệp

404 Lê Duẩn, TP.Pleiku, Gia lai

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý III

Sở Giao thông vận tải

 

60

Công ty TNHH MTV Trường Kỳ Phát

666C Quang trung, An khê, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý III

Sở Giao thông vận tải

 

61

Công ty TNHH MTV Minh Hà Gia Lai

465 Quang trung, An khê, Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý III

Sở Giao thông vận tải

 

62

Công ty TNHH MTV Đại Vương Quốc Gia Lai

Số 167B Quang Trung - An Khê - Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý III

Sở Giao thông vận tải

 

63

Công ty TNHH MTV Công Hạnh Gia Lai

Số 361 Hùng Vương - Chư Sê - Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý III

Sở Giao thông vận tải

 

64

DNTN An Tiên

Số 69 Đinh Tiên Hoàng - TP Pleiku - Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra

Quý III

Sở Giao thông vận tải

 

65

Công ty TNHH MTV Châu Minh Gia Lai

Số 132 Quang Trung - Thị xã An Khê - Gia Lai

Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kiểm tra