Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
PHỦ THỦ TƯỚNG
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 134-BT Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 1978 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP XÃ HOÀ BÌNH VÀ XÃ THỊNH LANG CỦA HUYỆN KỲ SƠN VÀO THỊ XÃ HÒA BÌNH, TỈNH HÀ SƠN BÌNH

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào Quyết định số 214-CP ngày 21/11/1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ Thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việc sáp nhật xã Hòa Bình và xã Thịnh Lang của huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hà Sơn Bình vào thị xã Hòa Bình cùng tỉnh.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân