Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1335/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 03 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ MỚI VÀ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUỐC TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH TRÀ VINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1021/QĐ-BTP ngày 08/5/2018 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố mới 04 (bốn) thủ tục hành chính và bãi bỏ 04 (bốn) thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (kèm theo phụ lục danh mục và nội dung thủ tục hành chính công bố mới, công bố bãi bỏ và được gửi trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành dùng chung của tỉnh (IDESK), đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập sử dụng).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Dũng

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI VÀ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUỐC TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh)

PHẦN 1.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI

1. Danh mục TTHC công bố mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

STT

Tên thủ tục hành chính

Phương thức tiếp nhận và trả kết quả

Lĩnh vực Quốc tịch

01

Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Trà Vinh

02

Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước

03

Thủ tục cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước

Tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Trà Vinh hoặc gửi qua đường bưu điện

04

Thủ tục cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

2. Danh mục thủ tục hành chính công bố bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực Quốc tịch

01

T-TVH-287851-TT

Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

02

T-TVH-287853-TT

Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước

03

T-TVH-287854-TT

Thủ tục cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước

04

T-TVH-287855-TT

Thủ tục cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN