Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1330/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 10 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Kế hoạch số 4244/KH-UBND ngày 03/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1372/TTr-STP ngày 21/7/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này là Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp:

- Phụ lục I: Danh mục thủ tục hành chính (06 TTHC).

- Phụ lục II: Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (06 TTHC).

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trên cơ sở Quy trình nội bộ được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, xây dựng quy trình điện tử theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Điều 8 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính tại mục II - Lĩnh vực tư vấn pháp luật, Phần I Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp; (b/c)
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP); (b/c)
- CT, các PCT. UBND tỉnh; (b/c)
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- TT.CNTT và TT (Sở TTTT)
- VPUB: LĐ;
- Lưu VT, TTPVHCC. TXS

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

TT

Tên thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý

1

Thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

Quyết định số   /QĐ-UBND ngày / /2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

2

Thủ tục đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật

-Như trên-

3

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh

-Như trên-

4

Thủ tục cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

-Như trên-

5

Thủ tục thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật

-Như trên-

6

Thủ tục cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật

-Như trên-

 

PHẦN II

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

1. Thủ tục Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thi gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ 2 (Bộ phận Bổ trợ tư pháp) Sở Tư pháp xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Phòng nghiệp vụ 2 (Bộ phận Bổ trợ tư pháp)

Kiểm tra hồ sơ, thẩm tra đủ điều kiện, dự thảo văn bản cấp Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật hoặc văn bản từ chối, trình lãnh đạo Sở ký duyệt.

03 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; công bố trên Trang thông tin điện tử của Sở

0,5 ngày

Bước 4

Bộ phận Văn thư của Sở

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

Bước 5

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức

0,5 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính

05 ngày làm việc

2. Thủ tục Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thi gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ 2 (Bộ phận Bổ trợ tư pháp) Sở Tư pháp xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Phòng nghiệp vụ 2 (Bộ phận Bổ trợ tư pháp)

Kiểm tra hồ sơ, dự thảo văn bản cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật hoặc văn bản từ chối, trình lãnh đạo Sở ký duyệt.

03 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; công bố trên trang thông tin điện tử của Sở

0,5 ngày

Bước 4

Bộ phận Văn thư của Sở

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

Bước 5

Trung tâm hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức

0,5 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính

05 ngày làm việc

3. Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thi gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ 2 (Bộ phận Bổ trợ tư pháp) Sở Tư pháp xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Phòng nghiệp vụ 2 (Bộ phận Bổ trợ tư pháp)

Kiểm tra hồ sơ, dự thảo văn bản thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Trung tâm tư vấn pháp luật hoặc văn bản từ chối, trình lãnh đạo Sở ký duyệt.

05 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC, công bố trên trang thông tin điện tử của Sở

0,5 ngày

Bước 4

Bộ phận Văn thư của Sở

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

Bước 5

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức

0,5 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính

07 ngày làm việc

4. Thủ tục Thủ tục cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

Trình tcông việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thi gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ 2 (Bộ phận Bổ trợ tư pháp) Sở Tư pháp xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Phòng nghiệp vụ 2 (Bộ phận Bổ trợ tư pháp)

Kiểm tra hồ sơ, dự thảo văn bản cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật hoặc văn bản từ chối, trình lãnh đạo Sở ký duyệt.

03 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; công bố trên trang thông tin điện tử của Sở

0,5 ngày

Bước 4

Bộ phận Văn thư của Sở

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

Bước 5

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

 

Tổng thi gian thực hiện thủ tục

05 ngày làm việc

5. Thủ tục Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thi gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ 2 (Bộ phận Bổ trợ tư pháp) Sở Tư pháp xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Phòng nghiệp vụ 2 (Bộ phận Bổ trợ tư pháp)

Kiểm tra hồ sơ, dự thảo văn bản thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

05 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; gửi Bộ Tư pháp và các cơ quan lao động, thuế; công bố trên trang thông tin điện tử của Sở

0,5 ngày

Bước 4

Bộ phận Văn thư của Sở

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

Bước 5

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính

07 ngày làm việc

6. Thủ tục Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thi gian thực hiện

Bước 1

Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng nghiệp vụ 2 (Bộ phận Bổ trợ tư pháp) Sở Tư pháp xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Phòng nghiệp vụ 2 (Bộ phận Bổ trợ tư pháp)

Kiểm tra hồ sơ, dự thảo văn bản cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật, trình lãnh đạo Sở ký duyệt

05 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Sở

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; công bố trên trang thông tin điện tử của Sở

0,5 ngày

Bước 4

Bộ phận Văn thư của Sở

Chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

0,5 ngày

Bước 5

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

 

Tổng thời gian thực hiện thủ tục hành chính

07 ngày làm việc