Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 133/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THỰC HIỆN DỰ ÁN DU LỊCH TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP, ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT, ngày 09/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-TTg, ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt danh mục dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS)”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á;

Căn cứ Quyết định số 1469/QĐ-BVHTTDL, ngày 16/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng”;

Tiếp theo các Quyết định của UBND tỉnh: Số 144/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 về việc thành lập Ban thực hiện dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch phục vụ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng”, tỉnh Điện Biên; số 1497/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 về việc điều chỉnh tên Ban thực hiện dự án du lịch tỉnh Điện Biên;

Xét đề nghị của Ban Thực hiện dự án du lịch tỉnh Điện Biên tại Tờ trình 01/TTr-BTHDADL ngày 07/01/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế tổ chức và hoạt động của Ban thực hiện dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng” tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ; Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư,  Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND huyện Điện Biên và Thành phố Điện Biên Phủ; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và giám đốc Ban Thực hiện dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng” tỉnh Điện Biên Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- Bộ VHTTDL;
- L/đ UBND tỉnh;
- Ban QL DA Quốc gia;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- L/đ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC(Thắng), VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Quý

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THỰC HIỆN DỰ ÁN DU LỊCH TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Điện Biên)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP, ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BKHĐT, ngày 09/01/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-TTg, ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt danh mục dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS)”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á;

Căn cứ Quyết định số 1469/QĐ-BVHTTDL, ngày 16/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng”;

Tiếp theo các Quyết định của UBND tỉnh: Số 144/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 về việc thành lập Ban thực hiện dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch phục vụ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng”, tỉnh Điện Biên; số 1497/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 về việc điều chỉnh tên Ban thực hiện dự án du lịch tỉnh Điện Biên;

Điều 2. Thông tin chung về dự án

1. Dự án quốc gia

Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch phục vụ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng” là dự án ODA do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ quản; Điện Biên là một trong 05 tỉnh của dự án.

Tổng mức đầu tư dự án là 55,08 triệu USD tương đương 1.158.662,88 triệu đồng (Một nghìn, một trăm năm mươi tám tỷ, sáu trăm sáu mươi hai triệu tám trăm tám mươi nghìn đồng), trong đó:

- Vốn ODA là 50 triệu USD tương đương 1.051,8 triệu đồng (Một nghìn, không trăm năm mươi mốt tỷ, tám trăm triệu đồng chn).

- Vốn đối ứng là 5,080 triệu USD tương đương 106.862,88 triệu đồng (Một trăm linh sáu tỷ, tám trăm sáu mươi hai triệu, tám trăm tám mươi ngàn đng chẵn)

(Tỷ giá báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt: 1 USD = 21.036 VNĐ)

Thời gian thực hiện dự án: 2015-2019.

2. Dự án tỉnh Điện Biên

2.1. Tên dự án: Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng” tỉnh Điện Biên.

2.2. Tên nhà tài trợ: Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB).

2.3. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án

a) Mục tiêu

Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch và cải tạo điều kiện vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch, tạo điều kiện cho du khách tiếp cận các điểm du lịch, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch phát triển phát huy thế mạnh các sản phẩm du lịch đặc thù, bảo vệ di sản thiên nhiên, di sản văn hóa qua đó tạo thêm việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế địa phương bền vững.

b) Kết quả chủ yếu

- Nâng cấp 19km đường từ ngã ba khách sạn Him Lam đến di tích sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng.

- Trung tâm giao lưu văn hóa và thông tin du lịch Điện Biên Phủ.

2.4. Thời gian bắt đầu và kết thúc dự án: 2015-2019.

2.5. Tổng vốn của dự án: 9.084,043 nghìn USD tương đương 191.091.928.548 đồng (Một trăm chín mốt tỷ, không trăm chín mốt triệu, chín trăm hai tám ngàn, năm trăm bốn tám đồng chẵn), trong đó:

- Vốn ODA: 8.080,043 nghìn USD tương đương 169.971,78 triệu đồng (Một trăm sáu mươi chín tỷ, chín tm bảy mươi mốt triệu, bảy trăm tám mươi tư nghìn năm trăm bốn tám đồng).

- Vốn đối ứng: 1.004,016 triệu USD tương đương 21.120.480.576 đồng (Hai mươi mốt tỷ, một trăm hai mươi triệu bn trăm tám mươi ngàn năm trăm bảy sáu đồng chẵn) được bố trí từ nguồn sự nghiệp văn hóa thông tin hàng năm của tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

2.6. Cơ chế tài chính trong nước đối với dự án:

- Vốn ODA: 88,95%.

- Vốn đối ứng từ ngân sách: 11,05%.

Điều 3. Thông tin về Ban Quản lý Dự án

1. Tên giao dịch của Ban thực hiện dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng” tỉnh Điện Biên.

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: “Project Implementation Unit-PIU” tỉnh Điện Biên.

Tên viết tắt: Ban thực hiện dự án du lịch tỉnh Điện Biên.

2. Địa chỉ: Đặt tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phố 4 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ).

3. Điện thoại: 02303.835 256

4. Fax: 02303. 829.000

5: Email: loan3165dienbien@gmail.com

Điều 4: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ban thực hiện dự án

1. Ban thực hiện dự án du lịch tỉnh Điện Biên có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cơ quan triển khai thực hiện dự án tại tỉnh Điện Biên.

2. Ban Thực hiện dự án du lịch tỉnh Điện Biên có nhiệm vụ thực hiện các công việc liên quan đến việc chuẩn bị đầu tư và tổ chức thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng, nguồn lực nêu trong văn kiện dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuân thủ Điều ước quốc tế, Hiệp định đã ký kết với nhà tài trợ và các quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Giám đốc Ban thực hiện dự án du lịch tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Nhà tài trợ và pháp luật trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao; tuân thủ sự chỉ đạo, giám sát của Ban chỉ đạo dự án du lịch tỉnh Điện Biên; có trách nhiệm giải trình trước Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan quản lý nhà nước về ODA và các cơ quan đơn vị có liên quan về các vấn đề thuộc thẩm quyền.

4. Hoạt động của Ban thực hiện dự án du lịch tỉnh Điện Biên phải đảm bảo tính công khai tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành, quản lý và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, không thất thoát, lãng phí các nguồn lực của dự án.

5. Ban thực hiện dự án du lịch tỉnh Điện Biên đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí các nguồn lực của dự án; nghiêm túc thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và áp dụng các biện pháp phòng chống tham nhũng trong quá trình hoạt động.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN THỰC HIỆN DỰ ÁN

Điều 5. Lập kế hoạch thực hiện dự án

1. Ban thực hiện dự án du lịch tỉnh Điện Biên có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch công tác ngân sách hàng năm thực hiện dự án (kế hoạch tài chính, kế hoạch chi tiêu, kế hoạch đấu thầu,...) trong đó xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ, chất lượng thực hiện, thời gian hoàn thành đảm bảo mục tiêu, tiêu chí đối với từng hoạt động của dự án để làm cơ sở theo dõi, đánh giá (theo khung tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt tại QĐ 2192/QĐ-BVHTTDL); nguồn vốn ODA gửi PCU thẩm định; nguồn vốn đối ứng địa phương gửi sở Kế hoạch và Đầu tư, trình UBND tỉnh phê duyệt

2. Kế hoạch công tác và ngân sách hàng năm được xây dựng theo 2 giai đoạn:

a) Giai đoạn chuẩn bị dự án (trước khi Hiệp định có hiệu lực): Kế hoạch công tác và ngân sách hàng năm được xây dựng trên cơ sở văn kiện dự án được duyệt và nguồn kinh phí đối ứng của tỉnh, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Kế hoạch công tác và ngân sách giai đoạn này bao gồm các nội dung sau:

- Duy trì hoạt động thường xuyên, kiện toàn bộ máy của Ban thực hiện dự án.

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc chuẩn bị đầu tư dự án theo chỉ đạo của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch và Ban quản lý dự án quốc gia.

- Các nội dung theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

b) Giai đoạn thực hiện dự án (sau khi Hiệp định có hiệu lực): Kế hoạch công tác và ngân sách hàng năm được xây dựng trên cơ sở kế hoạch tổng thể trong văn kiện dự án và các quy định tại Hiệp định; sau khi thống nhất với nhà tài trợ và ban quản lý dự án quốc gia, báo cáo Ban chỉ đạo dự án tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 6. Quản lý quá trình chuẩn bị thực hiện dự án

Quá trình chuẩn bị thực hiện dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý theo các quy định hiện hành của Nhà nước, với sự chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch và các Bộ, ngành liên quan, Nhà tài trợ, Ban quản lý dự án quốc gia.

Điều 7. Thực hiện các hoạt động đấu thầu và quản lý hợp đồng

1. Thực hiện nhiệm vụ về đấu thầu trong khuôn khổ nội dung văn kiện dự án được duyệt tuân thủ theo quy định của nhà tài trợ. Trong trường hợp không có quy định cụ thể của nhà tài trợ thì tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Ban thực hiện dự án du lịch tỉnh Điện Biên có trách nhiệm quản lý hợp đồng và thực hiện các nghĩa vụ quy định tại hợp đồng đã được người có thẩm quyền ký kết với Nhà thầu (trên các phương diện: khối lượng, chất lượng, tiến độ); giám sát, đánh giá hoạt động và kết quả hoạt động của nhà thầu. Kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện các hợp đồng theo thẩm quyền.

3. Tổ chức thực hiện nghiệm thu sản phẩm, thanh quyết toán theo hợp đồng đã ký kết và theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Quản lý tài chính, tài sản và giải ngân

1. Việc quản lý tài chính, tài sản và thực hiện các thủ tục giải ngân theo quy định của nhà tài trợ và các quy định khác của pháp luật.

2. Ban thực hiện dự án du lịch tỉnh Điện Biên tham mưu, đề xuất những điều chỉnh cần thiết về phương thức tài chính của dự án, các kết quả và hoạt động cùng ngân sách tương ứng trong phạm vi những điều chỉnh đó nhưng không ảnh hưởng đến tổng ngân sách dự án và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 9. Công tác hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình

1. Quản lý hành chính và chức năng điều phối

a) Tổ chức văn phòng và quản lý nhân sự Ban thực hiện dự án.

b) Thiết lập hệ thống thông tin nội bộ, tập hợp, phân loại, lưu trữ toàn bộ thông tin, tư liệu gốc liên quan đến dự án và Ban thực hiện dự án theo các quy định của pháp luật.

c) Đại diện theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh trong các giao dịch dân sự tại các văn bản ủy quyền.

d) Làm đầu mối của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan tham gia thực hiện dự án trong việc liên hệ với nhà tài trợ về các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện dự án.

e) Làm đầu mối phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan tham gia các hoạt động của dự án.

2. Trách nhiệm giải trình

a) Thiết lập và tổ chức thực hiện cơ chế kiểm soát nội bộ, bao gồm kiểm soát tài chính của dự án.

b) Chuẩn bị để Ban chỉ đạo dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh công khai hóa các nội dung trong mối liên hệ với dự án.

c) Cung cấp các thông tin chính xác và trung thực cho các cơ quan bảo vệ pháp luật, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, nhà tài trợ, các cơ quan thông tin đại chúng liên quan trong khuôn khổ nhiệm vụ và trách nhiệm được giao, ngoại trừ những thông tin được giới hạn phổ biến theo luật định.

Điều 10. Công tác theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện dự án

Tổ chức theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động của dự án theo quy định hiện hành, trong đó:

1. Lập báo cáo tình hình thực hiện dự án theo quy định của Việt Nam và Nhà tài trợ; cung cấp, chia sẻ thông tin thông qua hệ thống theo dõi, đánh giá dự án ODA.

2. Tổ chức đánh giá ban đầu, giữa kỳ và kết thúc theo nội dung được ghi trong văn kiện dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; làm đầu mối phối hợp với Nhà tài trợ hoặc các cơ quan quản lý có thẩm quyền để đánh giá dự án.

3. Tổng hợp thông tin về mọi hoạt động của dự án để lập các báo cáo tình hình thực hiện dự án định kỳ và đột xuất theo quy định hiện hành gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ngành liên quan trong tỉnh, Ban chỉ đạo dự án du lịch tỉnh Điện Biên, Ban quản lý dự án quốc gia, Bộ văn hóa thể thao và du lịch và các Bộ ngành liên quan.

Điều 11. Công tác nghiệm thu, bàn giao, quyết toán dự án

1. Sau khi kết thúc các hoạt động trong khuôn khổ dự án, chậm nhất trong vòng 6 tháng Ban thực hiện dự án phải hoàn thành và báo cáo Ban chỉ đạo dự án, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo kết thúc dự án theo quy định hiện hành.

2. Bàn giao các sản phẩm của dự án cho các đơn vị tiếp nhận theo quy định trong tài liệu dự án; quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của Nhà tài trợ và pháp luật Việt Nam.

Điều 12. Các nhiệm vụ đặc thù

1. Trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh có thể ủy quyền cho Ban thực hiện dự án quyết định hoặc ký kết một số văn bản thuộc thẩm quyền của mình.

2. Ban thực hiện dự án quyết định phương tiện đi công tác cho cán bộ, nhân viên của Ban, trong đó việc đi công tác bằng máy bay được quy định như sau:

a) Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng được phép đi công tác bằng máy bay để thực hiện các công việc của dự án theo đúng các quy định đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong kế hoạch hoạt động và dự toán ngân sách hàng năm.

b) Cán bộ, nhân viên đi công tác bằng máy bay trong các trường hợp sau: Đi công tác với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, chuyên viên của các Bộ, ngành, Nhà tài trợ, chuyên gia nước ngoài và lãnh đạo dự án; trong các trường hợp có yêu cầu khẩn cấp về thời gian; đi công tác tới các tỉnh Tây Ninh, Kiên Giang và Hà Tĩnh và một số trường hợp đặc biệt khác.

Điều 13. Một số nhiệm vụ khác do cơ quan chủ quản, chủ dự án giao

Ban thực hiện dự án du lịch tỉnh Điện Biên thực hiện các nhiệm vụ khác trong khuôn khổ dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh giao bằng văn bản.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CỦA BAN THỰC HIỆN DỰ ÁN

Điều 14. Cơ cấu tổ chức của Ban thực hiện dự án

1. Lãnh đạo dự án, gồm: Giám đốc và 01 Phó giám đốc.

2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ: Do Giám đốc Ban thực hiện dự án ra quyết định thành lập trên cơ sở quy định tại văn kiện dự án, Điều ước quốc tế và hướng dẫn của Ban quản lý dự án quốc gia sau khi có sự đồng ý của UBND tỉnh.

Điều 15. Nhân sự của Ban thực hiện dự án

1. Giám đốc Ban thực hiện dự án

Giám đốc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm; điều hành công việc theo chế độ thủ trưởng, quyết định và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo dự án và trước pháp luật về mọi hoạt động của Ban thực hiện dự án. Giám đốc có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Thành lập các tổ chức, bộ phận của Ban thực hiện dự án; ban hành nội quy hoạt động trong đó quy định cụ thể về lề lối làm việc, chế độ công tác, chế độ báo cáo, nghĩa vụ, quyền hạn, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận, các thành viên ban thực hiện dự án và các quy trình xử lý công việc của dự án; quyết định việc tuyển dụng, quản lý và cho thôi việc cán bộ, nhân viên hợp đồng của dự án theo quy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả công việc.

- Thực hiện nhiệm vụ của Chủ tài khoản dự án, chứng từ liên quan đến giao dịch với Kho bạc Nhà nước tỉnh, ngân hàng phục vụ và các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo quản lý hiệu quả và đúng quy định các nguồn tài chính của dự án.

- Phân công nhiệm vụ, giám sát kết quả thực hiện của các thành viên trong Ban thực hiện dự án, bao gồm cả các chuyên gia tư vấn làm việc cho dự án.

- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung và tổ chức các kỳ họp Ban chỉ đạo dự án.

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ hài hòa tin cậy giữa cán bộ, nhân viên trong ban với các cơ quan liên quan của Việt Nam và Nhà tài trợ.

- Chủ trì các cuộc họp giao ban của Ban Thực hiện dự án; nghe các thành viên báo cáo tình hình thực hiện dự án; chỉ đạo việc thực hiện dự án, chỉ đạo giải quyết các vấn đề nảy sinh; thông báo kịp thời cho các thành viên trong Ban Thực hiện dự án về chủ trương, chính sách của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch, Nhà tài trợ, Ban chỉ đạo dự án và các cơ quan quản lý cấp trên khác.

- Trường hợp nảy sinh các bất đồng trong việc điều hành hoặc triển khai hoạt động dự án của các thành viên, Giám đốc có quyền triệu tập, yêu cầu giải trình hoặc báo cáo ý kiến cá nhân và đề xuất giải pháp giải quyết.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, thay mặt Ban chỉ đạo dự án khi được ủy quyền để điều hành công việc và báo cáo lại các hoạt động đã thực hiện.

2. Phó giám đốc

Phó giám đốc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm; giúp việc cho giám đốc trong phạm vi lĩnh vực được phân công; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc về quyết định của mình. Phó giám đốc có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Tổ chức thực hiện các hoạt động của dự án theo sự ủy quyền của Giám đốc Ban thực hiện dự án; ký các văn bản giao dịch theo sự ủy quyền của Giám đốc Ban thực hiện dự án.

- Tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo các bộ phận, thành viên Ban Thực hiện dự án thực hiện phần việc được phân công; kiểm tra, đôn đốc các thành viên Dự án hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban Thực hiện dự án về kết quả giải quyết công việc của các bộ phận và thành viên dự án. Trường hợp phải giải quyết các vấn đề có liên quan đến cơ chế chính sách chưa được pháp luật quy định hoặc các vấn đề quan trọng vượt quá thẩm quyền thì phải báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Ban thực hiện dự án trước khi thực hiện.

- Báo cáo kế hoạch công tác tuần, tháng và kết quả làm việc tuần, tháng cho Giám đốc ban thực hiện dự án; công khai lịch công tác tuần tại Văn phòng dự án.

- Giúp giám đốc ban thực hiện dự án chuẩn bị các nội dung và công việc liên quan tới các kỳ họp của Ban chỉ đạo dự án.

3. Kế toán trưởng

Kế toán trưởng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm. Kế toán trưởng có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Giúp Giám đốc ban thực hiện dự án và phối hợp với phó giám đốc Ban Thực hiện dự án xây dựng kế hoạch ngân sách, kế toán, kiểm soát các giao dịch chi tiêu của dự án.

- Đảm bảo quản lý hiệu quả các nguồn tài chính của dự án.

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà tài trợ và Nhà nước.

4. Cán bộ, nhân viên văn phòng dự án

Các cán bộ, nhân viên Văn phòng dự án do Giám đốc ban thực hiện dự án tuyển dụng, bố trí và ký kết hợp đồng lao động trên cơ sở thiết kế của dự án và theo quy định hiện hành về công tác điều động, bổ nhiệm, tuyển dụng, luân chuyển. Cán bộ, nhân viên Văn phòng dự án có các nhiệm vụ quyền hạn sau:

- Hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ, chức trách được giao.

- Báo cáo kết quả công việc hàng tháng vào cuối tháng. Trong các cuộc giao ban tuần, mỗi cán bộ có trách nhiệm báo cáo lịch công tác trong tuần và kết quả công việc tuần trước cho Phó giám đốc.

- Có tinh thần phối hợp, học hỏi, hỗ trợ, cộng tác với đồng nghiệp để thực hiện có hiệu quả các hoạt động của dự án. Nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công việc, phải báo cáo với Giám đốc hoặc Phó giám đốc để kịp thời xử lý.

- Tuân thủ các quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động.

Điều 16. Chế độ đãi ngộ của Ban thực hiện dự án

- Chế độ đãi ngộ của Ban thực hiện dự án du lịch tỉnh Điện Biên đối với những người làm việc theo chế độ kiêm nhiệm hoặc biệt phái được thực hiện theo chế độ, chính sách hiện hành của Nhà tài trợ có tính đến tính chất, cường độ làm việc, địa bàn làm việc, thời gian thực tế để đảm bảo khuyến khích các cán bộ có năng lực làm việc cho dự án.

- Chế độ đãi ngộ đối với các chức danh của Ban thực hiện dự án được tuyển dụng từ bên ngoài căn cứ vào các quy định của Nhà nước trong từng thời kỳ, tính chất công việc, kinh nghiệm công tác, được thỏa thuận trên cơ sở hợp đồng và theo thỏa thuận với Ban QLDA Quốc gia.

- Các cán bộ, nhân viên làm việc tại Ban Thực hiện dự án du lịch được tham gia khóa tập huấn, đào tạo nhằm trao dồi kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn, kể cả đào tạo theo chế độ tập trung để thực hiện dự án hiệu quả. Kế hoạch đào tạo, tập huấn được xây dựng và phê duyệt cho từng năm, kinh phí được trích từ nguồn vốn của dự án đã được phê duyệt tại Kế hoạch tổng thể của dự án.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành

2. Giám đốc ban thực hiện dự án du lịch tỉnh Điện Biên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quy chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh các vấn đề cần bổ sung, sửa đổi Quy chế, Giám đốc Ban thực hiện dự án du lịch tỉnh Điện Biên thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.