Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 133-BT

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 1978 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN HUYỆN LỴ MƯỜNG LA, TỈNH SƠN LA TỪ XÃ CHIỀNG AN VỀ XÃ ÍT ONG CÙNG HUYỆN

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào Quyết định số 214-CP ngày 21/11/1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ Thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việc chuyển huyện lỵ của huyện Mường La, tỉnh Sơn La từ xã Chiềng An thuộc huyện Mường La về xã Ít Ong cùng huyện.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân