Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1328/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020 - 2025”;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2021 - 2025.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng các Cục: Thông tin cơ sở, Báo chí, Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo;
- Bộ NN&PTNT;
- Sở TTTT các tỉnh, TP trực thuộc TW (để th/h);
- Các cơ quan báo chí TW và địa phương (để th/h);
- Lưu: VT, TTCS, DTL(400).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Vĩnh Bảo

 

KẾ HOẠCH

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1328/QĐ-BTTTT ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Triển khai thực hiện Quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020 - 2025”, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, hành vi đối với người chăn nuôi, cơ sở giết mổ và doanh nghiệp trong việc phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, góp phần giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, giảm số lượng lợn bệnh phải tiêu hủy và giảm ô nhiễm môi trường, bảo đảm yêu cầu chủ động phòng, chống dịch bệnh, tránh hoang mang trong xã hội, nhằm giảm thiểu tổn thất về kinh tế, hạn chế tác động xấu của giá thịt lợn đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

2. Để người chăn nuôi và cộng đồng hiểu rõ mức độ nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, các biện pháp xử lý, mức và thời gian hỗ trợ của nhà nước đối với động vật nghi mắc bệnh, đã mắc bệnh, chết và buộc phải tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan theo nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh.

3. Tuyên truyền về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi bằng nhiều hình thức truyền thông phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đối tượng, vùng, miền.

II. NỘI DUNG THÔNG TIN VÀ PHƯƠNG THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung thông tin

- Tuyên truyền về quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về việc phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

- Tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, nguy cơ tái phát dịch bệnh, chăn nuôi an toàn sinh học và an toàn dịch bệnh trên diện rộng đến từng đối tượng cụ thể (vận chuyển, buôn bán lợn, người chăn nuôi, cán bộ làm công tác thú y).

- Truyền thông về nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng, an toàn dịch bệnh, tác hại đối với nền kinh tế, ngành chăn nuôi,... do hoạt động buôn bán, vận chuyển lậu lợn, sản phẩm lợn gây ra.

- Thông tin, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi; vệ sinh, tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, hóa chất; sát trùng phòng dịch, không sử dụng thức ăn dư thừa để cho lợn ăn; các trang trại, hộ chăn nuôi lớn không chủ quan, tăng cường các biện pháp an toàn sinh học để bảo vệ đàn lợn, đặc biệt đàn giống để tái đàn sau khi hết dịch.

- Thông tin về mức độ nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; cách xử lý, tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

- Thông tin về các biện pháp về quản lý tiêu thụ thịt lợn, sản phẩm từ lợn của các cơ sở giết mổ khi có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để người dân không hoang mang, chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh.

- Thông tin việc nghiên cứu tạo giống vi rút, vắc xin, các kít chẩn đoán, chế phẩm sinh học để xét nghiệm và trị bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

- Thông tin việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ tiên tiến, gắn định vị địa lý, thiết bị nhận dạng động vật, phương tiện vận chuyển lợn giống để quản lý nhằm hạn chế việc dừng, đỗ phương tiện trong quá trình vận chuyển lợn.

- Tuyên truyền phê phán, lên án các hành vi vận chuyển, buôn bán, nhập lậu lợn, sản phẩm lợn trái phép.

- Thông tin kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế, cơ quan chuyên môn nước ngoài trong việc hỗ trợ tài chính và kỹ thuật để tổ chức phòng, chống dịch bệnh.

2. Phương thức tuyên truyền

2.1. Truyền thông trên báo chí

Các cơ quan thông tấn, báo chí từ Trung ương đến địa phương, bao gồm: Báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử và tạp chí chuyên ngành tích cực tham gia thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi bằng các tin, bài, các ký sự, phóng sự chuyên đề, các chương trình phỏng vấn, tọa đàm, các thông điệp...

Các cơ quan thông tấn, báo chí phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị; hằng năm phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể; tổ chức thông tin, tuyên truyền đầy đủ, chính xác các nội dung về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

2.2. Truyền thông trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở

Truyền thông ở cơ sở thông qua các chương trình phát thanh trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, hệ thống đài truyền thanh cấp xã; thông tin trên các bảng tin, cụm pano cổ động của địa phương; các băng - rôn treo trên các tuyến đường, nơi tụ điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân; các tài liệu tuyên truyền về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đặt tại các tủ sách pháp luật của xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện - văn hóa xã; xây dựng nội dung thông tin, in ấn tờ rời, tờ gấp cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình hoặc phân phát cho người chăn nuôi, dán ở nơi công cộng (chợ, nơi hội họp ở cấp thôn, xã); thông tin trên các bảng tin công cộng; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở; tuyên truyền, vận động thông qua các báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

2.3. Truyền thông thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi, tập huấn chuyên đề về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Từ năm 2021 đến năm 2025.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2021 - 2025 được bố trí hằng năm trong tổng kinh phí phục vụ công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; kinh phí thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao phân bố cho các đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ vào điều kiện thực tế, xây dựng dự toán kinh phí hoạt động, triển khai thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan, đơn vị mình theo quy định hiện hành về quản lý ngân sách nhà nước để chủ động nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền theo kế hoạch.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Thông tin cơ s

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở.

- Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ và cung cấp thông tin cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở của các địa phương tuyên truyền phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

- Kiểm tra việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và hệ thống thông tin cơ sở.

- Tổng hợp báo cáo việc thực hiện công tác tuyên truyền khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2. Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

- Tham mưu định hướng tuyên truyền về việc phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại giao ban báo chí định kỳ do Ban duyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên hệ thống báo chí thuộc lĩnh vực quản lý.

- Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ và cung cấp thông tin cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

- Kiểm tra việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền của các cơ quan báo chí thuộc lĩnh vực quản lý.

- Thực hiện báo cáo việc thực hiện công tác tuyên truyền khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

3. Các cơ quan báo chí

- Chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo nội dung mục 1 phần II của Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2021 - 2025.

- Tăng diện tích và thời lượng, tần suất thông tin về các vấn đề liên quan đến việc phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên báo chí.

4. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương, cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã xây dựng và nâng cao chất lượng các tin, bài, tuyên truyền về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền trên địa bàn; tăng cường sử dụng các hình thức thông tin, tuyên truyền trực quan như: Treo băng rôn, pano, áp phích; tổ chức các đội truyền thông lưu động, phát tờ rời, thông báo trên bảng tin tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban, ngành liên quan trên địa bàn chủ động cung cấp thông tin hoặc mời các chuyên gia về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đến cung cấp thông tin tại giao ban báo chí định kỳ ở địa phương.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở lồng ghép nội dung về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trong hoạt động tuyên truyền miệng tại các buổi sinh hoạt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ dân phố, khu dân cư...

- Kiểm tra việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi của địa phương theo quy định.

- Thực hiện báo cáo công tác tuyên truyền khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền./.