Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1326/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC, PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN SÔNG MÊ CÔNG VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đảm nhận chức danh Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.

Điều 2. Phân công Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.

Điều 3. Phân công đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đối với các ông có tên sau:

- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung;

- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung;

- Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 1312/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2017 và Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ông có tên tại các Điều 1, 2 và 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NN,
- Lưu: VT, QHQT (2). PH

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc