Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 132/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 10 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND tỉnh.

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ nội dung Chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của UBND tỉnh phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và trình UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3; 
- TT. Tỉnh ủy,
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP, CV, P. KSTTHC;
- Lưu: VT, K1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh)

SỐ

TT

NỘI DUNG

CƠ QUAN TRÌNH

THỜI GIAN TRÌNH

Ghi chú

1.

Đề án Phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

Sở Công Thương

Tháng 1

 

2.

Tổng kết đánh giá 05 năm (2015 - 2020) tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và đối ngoại trên địa bàn tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 1

 

3.

Kỷ niệm 231 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2020)

Sở Văn hóa và Thể thao

Tháng 1

 

4.

Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực 12 phường nội thành, thành phố Quy Nhơn

Sở Xây dựng

Tháng 2

Năm 2019 chuyển sang

5.

Hướng dẫn thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển và biệt phái công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh

Sở Nội vụ

Tháng 2

Năm 2019 chuyển sang

6.

Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp - Đô thị Becamex A (phân khu 7)

Ban Quản lý KKT

Tháng 2

Năm 2019 chuyển sang

7.

Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Du lịch Nhơn Hội (phân khu 3)

Ban Quản lý KKT

Tháng 2

 

8.

Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020)

Sở Văn hóa và Thể thao

Tháng 2

 

9.

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu tái định cư Nhơn Phước mở rộng về phía Bắc; khu TMDV 03 - 04 thuộc Quỹ đất dọc đường trục Khu kinh tế nối dài

Ban Quản lý KKT

Tháng 2

 

10.

Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch Phương Mai (phân khu 5)

Ban Quản lý KKT

Tháng 2

 

11.

Đề án xã hội hóa hoạt động quản lý, khai thác một số di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Sở Văn hóa và Thể thao

Tháng 3

Năm 2019 chuyển sang

12.

Kế hoạch kiểm tra thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong gắn với thực hiện tinh giản biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Sở Nội vụ

Tháng 3

 

13.

Quy định Phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bình Định.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tháng 3

 

14.

Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân Khu 2 - Khu vực phía Nam đầm Đề Gi, huyện Phù Cát.

Sở Xây dựng

Tháng 3

 

15.

Giải pháp thu gom và xử lý chất thải rắn tập trung cho khu đô thị chưa có hệ thống xử lý chất thải rắn, gồm: Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân, An Nhơn.

Sở Xây dựng

Tháng 3

 

16.

Thông qua Kế hoạch Tuyển dụng công chức hành chính

Sở Nội vụ

Tháng 3

 

17.

Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975 - 31/3/2020)

Sở Văn hóa và Thể thao

Tháng 3

 

18.

Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Cát Tiến

Sở Xây dựng, UBND huyện Phù Cát

Tháng 3

 

19.

Quy định về kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công địa phương theo Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 và Thông tư số 17/2018/TT- BCT ngày 10/7/2018 của Bộ Công Thương về việc xây dựng kế hoạch và quản lý kinh phí Khuyến công quốc gia.

Sở Công Thương

Tháng 3

Năm 2019 chuyển sang

20.

Đề án Bố trí quỹ đất để hình thành phát triển cụm công nghiệp, khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy hải sản tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt

Sở Công Thương

Tháng 3

Năm 2019 chuyển sang

21.

Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp theo Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

Tháng 4

Năm 2019 chuyển sang

22.

Đề án hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Công Thương

Tháng 4

Năm 2019 chuyển sang

23.

Kế hoạch thực hiện các khu vực phát triển đô thị trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội

Ban Quản lý KKT

Tháng 4

 

24.

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Merry Land Hải Giang

Ban Quản lý KKT

Tháng 4

Năm 2019 chuyển sang

25.

Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tháng 4

 

26.

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh.

Sở Xây dựng

Tháng 4

 

27.

Công bố thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn

Sở Nội vụ, UBND huyện Hoài Nhơn

Tháng 4

 

28.

Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)

Sở Văn hóa và Thể thao

Tháng 4

 

29.

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hội 1 và 2

Ban Quản lý KKT

Tháng 5

 

30.

Tổng kết Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

Sở Du lịch

Tháng 5

 

31.

Tổng kết Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 5

 

32.

Tổng kết Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp - nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tháng 5

 

33.

Tổng kết Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020

Sở Khoa học và Công nghệ

Tháng 5

 

34.

Tổng kết Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020

Sở Công Thương

Tháng 5

 

35.

Tổng kết Chương trình hành động của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức giai đoạn 2016 - 2020

Sở Nội vụ

Tháng 5

 

36.

Điều chỉnh Quy chế Quản lý Kiến trúc thành phố Quy Nhơn theo quy định của Luật Kiến trúc.

Sở Xây dựng

Tháng 6

 

37.

Đề cương nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 6

Năm 2019 chuyển sang

38.

Tổ chức Giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020

Sở Văn hóa và Thể thao

Tháng 6

 

39.

Đề án thành lập thị trấn Cát Tiến

Sở Nội vụ, UBND huyện Phù cát

Tháng 6

 

40.

Lễ hội Văn hóa, Thể thao miền biển lần thứ XIV tại huyện Phù Cát

Sở Văn hóa và Thể thao

Tháng 6

 

41.

Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 6

 

42.

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 6

 

43.

Quy định thực hiện cơ chế 01 cửa, 01 cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Tháng 7

 

44.

Quy định về quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.

Sở Xây dựng

Tháng 7

 

45.

Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, du lịch Tân Thanh, Vĩnh Hội (phân khu 1)

Ban Quản lý KKT

Tháng 7

 

46.

Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị cửa ngõ Cát Tiến (phân khu 2)

Ban Quản lý KKT

Tháng 7

 

47.

Điều chỉnh, bổ sung cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050.

Sở Xây dựng

Tháng 8

 

48.

Giải Vô địch trẻ Kickboxing toàn quốc năm 2020

Sở Văn hóa và Thể thao

Tháng 8

 

49.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Nhơn Hội (Khu A,B)

Ban Quản lý KKT

Tháng 8

 

50.

Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tháng 8

 

51.

Phương án thu phí dịch vụ thoát nước đô thị; Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải đối với thị xã An Nhơn.

Sở Xây dựng

Tháng 8

 

52.

Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 -19/8/2020) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)

Sở Văn hóa và Thể thao

Tháng 8

 

53.

Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Tháng 9

 

54.

Tuyên truyền Đại hội đại biểu lần thứ XX Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đại biểu lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Sở Văn hóa và Thể thao

Tháng 9

 

55.

Đề án Đánh giá hiện trạng và chuyển đổi mô hình quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025.

Sở Công Thương

Tháng 9

 

56.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Định lần thứ VII năm 2020

Sở Nội vụ

Tháng 9

 

57.

Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị - dịch vụ Becamex B (phân khu 8)

Ban Quản lý KKT

Tháng 9

 

58.

Đề án phát triển hàng xuất khẩu tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Sở Công Thương

Tháng 10

 

59.

Khởi công dự án Khu công nghiệp - đô thị và dịch vụ Becamex Bình Định

Ban Quản lý Khu kinh tế

Tháng 10

 

60.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 10

 

61.

Kế hoạch Biên chế hành chính sự nghiệp năm 2021.

Sở Nội vụ

Tháng 10

 

62.

Danh mục các công trình, dự án sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020 và Danh mục các công trình dự án nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng năm 2021.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tháng 10

 

63.

Sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính

Tháng 10

 

64.

Khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tháng 11

 

65.

Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2020 áp dụng trong giai đoạn 2020 - 2024

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tháng 11

 

66.

Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 11

 

67.

Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025

Sở Tài chính

Tháng 11

 

68.

Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Sở Tài chính

Tháng 11

 

69.

Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025

Sở Tài chính

Tháng 11

 

70.

Dự toán ngân sách địa phương năm 2021 và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2021.

Sở Tài chính

Tháng 11

 

71.

Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, nhiệm vụ năm 2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 11

 

72.

Dự án Kế hoạch quản lý lũ tổng hợp lưu vực Sông Kôn-Hà Thanh (giai đoạn 2).

Sở Nông nghiệp và PTNT

Tháng 12