Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 132/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG BẢN QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP- THỦ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/QĐ-UB NGÀY 18-01-1979 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962;
- Xét đề nghị của các đồng chí Chủ nhiệm Liên hiệp Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, thủ công nghiệp thành phố (tờ trình số 201/LHX-1A ngày 12-4-1979) , Trưởng ban Tổ chức chính quyền thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay bổ sung Bản quy định về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, thủ công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-UB ngày 18-01-1979 của Ủy ban nhân dân thành phố) .

1) Mục 3, điều 9, chương II của Bản quy định xin đọc lại là : Phối hợp với Thành đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố để hướng dẫn công tác vận động quần chúng thanh niên, phụ nữ; phối hợp với Liên hiệp Công đoàn thành phố và Hội lao động Hợp tác trong quá trình vận động hợp tác sản xuất, trong việc thi hành đúng Điều lệ hợp tác xã, bảo đảm công tác quản lý hợp tác xã đúng quy định của Đảng và Nhà nước; tham gia ý kiến với Ban Tổ chức Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố để tổ chức dân quân tự vệ, phối hợp với cơ quan quản lý của Nhà nước để tổ chức công tác bảo vệ kinh tế trong các hợp tác xã tiểu công nghiệp - thủ công nghiệp.

2) Phần a, mục 2 điều 12, Chương II xin đọc lại là:

Bộ máy giúp việc Ban Chủ nhiệm Liên hiệp xã thành phố gồm có:

1.- Văn phòng (gồm các mặt công tác: tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ và quản trị);

2.- Phòng Quy hoạch và Kế hoạch sản xuất (quy hoạch, kế hoạch, thống kê);

3.- Phòng Kế toán – tài vụ;

4.- Phòng Vật tư;

5.- Phòng Hợp tác hoá và công tác chính trị;

6.- Phòng tổ chức, lao động và đào tạo.

7.- Ban Kiểm tra.

8.- Các đơn vị nghiên cứu, sự nghiệp và kinh doanh gồm có:

- Phân viên kỹ thuật và mỹ thuật tiểu công nghiệp - thủ công nghiệp

- Trường nghiệp vụ tiểu công nghiệp - thủ công nghiệp;

- Trạm vật tư tiểu công nghiệp - thủ công nghiệp.

Điều 2.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ nhiệm Liên hiệp Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, thủ công nghiệp thành phố, Trưởng ban Tổ chức chính quyền thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công