Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1314/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác;
Theo đề nghị của các ông: Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hành chính Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động bà Trần Thị Huyền, nhân viên Phòng Quản trị, Cục Quản trị-Tài vụ, chuyển đến công tác tại Phòng Văn thư, Vụ Hành chính.

Điều 2. Các ông: Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hành chính, Cục trưởng Cục Quản trị-Tài vụ và bà Trần Thị Huyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- BTCN Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- PCN Phạm Viết Muôn (để b/c);
- PCN Kiều Đình Thụ (để b/c);
- Website Chính phủ;
- Phòng Tài vụ;
- Phòng Quản trị;
- Phòng Văn thư;
- Lưu: VT, TCCB (5b).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Quang Thắng