Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1314/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 07 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG VIỆC TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 524/TTr – SNV ngày 9 tháng 7 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. áp dụng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn đối với các lĩnh vực công việc sau:

1. Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trong lĩnh vực cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, bổ túc Trung học phổ thông khi bằng bị mất, hỏng.

- Thời hạn giải quyết: Từ 1 đến 7 ngày làm việc.

- Mức thu lệ phí: Theo quy định của uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trong lĩnh vực chuyển trường và xin học lại, gồm:

- Hồ sơ, thủ tục chuyển trường.

- Hồ sơ, thủ tục xin học lại.

- Thời hạn giải quyết thủ tục chuyển trường và xin học lại: Từ 1 đến 7 ngày làm việc.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

- Quy định về danh mục hồ sơ theo từng loại công việc đúng hướng dẫn của trên, theo hướng đơn giản hoá, thuận tiện. Thông báo, niêm yết công khai các quy trình thủ tục hành chính, yêu cầu về hồ sơ, thời hạn giải quyết, phí và lệ phí… theo quy định.

- Thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc sở; quy định chế độ trách nhiệm trong việc phối hợp thực hiện giữa các bộ phận trực thuộc khi thực hiện cơ chế một cửa.

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cơ chế một cửa (gửi sở Nội vụ tổng hợp).

- Trong quá trình thực hiện nếu các văn bản của cơ quan cấp trên thay đổi hoặc có quy định khác thì Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 3. Giao Sở Nội vụ giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4 (T/h);
- CT, PCT UBND tỉnh;
 - PVPTH;
- Lưu VT,P.NC,P.VX.

CHỦ TỊCH
Hà Đức Toại

 

QUY ĐỊNH

VIỆC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA" TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Sở Giáo dục và Đào tạo được quy định như sau:

1. Tổ chức, công dân có yêu cầu giải quyết công việc liên hệ và nộp hồ sơ, nhận hồ sơ khi đã giải quyết xong tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

2. Những hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thì công chức thuộc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể để tổ chức, công dân liên hệ với cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

3. Các văn bản có hiệu lực thi hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và Uỷ ban nhân dân tỉnh liên quan đến bản quy định này trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi thì Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 2. Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cụ thể một lần, đầy đủ cho tổ chức, công dân thực hiện đúng các quy định việc hoàn chỉnh hồ sơ liên quan đến thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trong lĩnh vực cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT), bổ túc Trung học phổ thông (BTTHPT) khi bằng bị mất, hỏng:

1. Thủ tục hồ sơ gồm:

- Đơn xin cấp bản sao có xác nhận lý do mất bằng; hỏng bằng; mất bản sao của chính quyền hoặc cơ quan công an cấp xã (phường, thị trấn).

- Xác nhận đã được cấp bằng tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp của nhà trường nơi học sinh học lớp cuối cấp.

- Học bạ gốc của cấp trung học phổ thông.

2. Thời gian giải quyết: Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần; hẹn trả kết quả từ 1 đến 7 ngày

3. Mức thu lệ phí: 10.000đ/1 bản sao.

Điều 4: Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và thời gian giải quyết trong lĩnh vực chuyển trường và xin học lại

1. Hồ sơ, thủ tục chuyển trường gồm:

1.1 Hồ sơ chuyển trường:

- Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.

- Học bạ (bản chính).

- Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng).

 - Bản sao giấy khai sinh.

- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp THPT quy định cụ thể trường được tuyển (công lập hoặc ngoài công lập).

- Giấy giới thiệu chuyển trường do hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.

- Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp (đối với THCS); Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với THPT) nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác).

- Phiếu điểm có xác nhận của giáo viên bộ môn và hiệu trưởng nhà trường (đối với trường hợp chuyển trường khi kết thúc học kỳ I ).

- Các giấy tờ hợp lệ được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).

- Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều động công tác của cha mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác.

- Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.

1.2. Thủ tục chuyển trường:

- Đối với học sinh THPT.

+ Chuyển trường trong cùng tỉnh: Học sinh muốn chuyển từ trường THPT này sang học tại trường THPT khác trong tỉnh, Hiệu trưởng nhà trường tiếp nhận hồ sơ và giới thiệu về Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, giải quyết. Những trường hợp theo học trái tuyến tuyển sinh không được phép chuyển trường trong tỉnh.

+ Chuyển trường từ tỉnh, thành phố khác đến và từ Bắc Kạn đi các tỉnh, thành phố: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, giới thiệu về trường và giới thiệu đi các tỉnh.

+ Học sinh đang học bổ túc hoặc trường dân lập, bán công không được chuyển đến các trường công lập. Học sinh bán công trong trường công lập không được chuyển đến các trường công lập không có hệ bán công cùng lớp. Trường hợp đặc biệt do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định.

- Thời gian giải quyết: Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian nghỉ hè trước khi khai giảng năm học mới.

* Trường hợp ngoại lệ về thời gian đối với cấp THPT, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định.

2- Hồ sơ, thủ tục xin học lại

2.1 Hồ sơ xin học lại

+ Đơn xin học lại do học sinh ký.

+ Học bạ của lớp hoặc cấp học đã học (bản chính).

+ Bằng tốt nghiệp của cấp học dưới (bản công chứng).

+ Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước.

2.2 Thủ tục xin học lại

+ Trường hợp xin học lại tại trường cũ: Hiệu trưởng nhà trường cho phép nhập học sau khi đã kiểm tra hồ sơ.

+ Trường hợp xin học lại tại trường khác

Đối với cấp THCS: Do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định.

Đối với cấp THPT: Do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định.

+ Trường hợp xin học lại vào đầu cấp THPT: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển của học sinh trước khi nghỉ học.

+ Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian nghỉ hè trước khi khai giảng năm học mới.

3. Thời gian giải quyết thủ tục chuyển trường và xin học lại

* Thời hạn giải quyết các thủ tục chuyển trường và xin học lại từ 1 đến 7 ngày.

3.1. Làm thủ tục chuyển trường:

Chuyển trường khi kết thúc học kỳ I:

- Từ ngày15 tháng 01 đến ngày31 tháng 01 hàng năm vào các ngày làm việc trong tuần

Chuyển trường khi kết thúc năm học và xin học lại:

- Vào các ngày thứ 3, thứ 5 của tháng 6, tháng 7, tháng 8 hàng năm

3.2. Tiếp nhận học sinh xin học lại (đối với THPT)

- Từ ngày16 tháng 8 đến ngày 04 tháng 9 hàng năm vào các ngày làm việc trong tuần.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 5. Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức triển khai thực hiện bản quy định này; Chỉ đạo triển khai thực hiện cơ chế một cửa tại đơn vị theo đề án; niêm yết công khai các quy trình thủ tục hành chính, thời hạn giải quyết, phí và lệ phí… theo quy định.

2. Ban hành các quyết định: thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc sở; quy định chế độ trách nhiệm trong việc phối hợp thực hiện giữa các bộ phận trực thuộc khi thực hiện cơ chế một cửa.

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên cán bộ công chức các bộ phận trực thuộc trong việc thực hiện cơ chế một cửa tại đơn vị.

4. Chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ hàng tháng ( gửi sở Nội vụ tổng hợp).

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1314/QĐ-UBND năm 2007 về áp dụng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Sở Giáo dục và Đào tạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

  • Số hiệu: 1314/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 07/08/2007
  • Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn
  • Người ký: Hà Đức Toại
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 07/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản