Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 131/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 07/01/2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng Tổ chức Pháp chế các cơ quan thuộc Chính phủ; Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Quyết định này; định kỳ hàng quý, 6 tháng và 01 năm báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp kết quả thực hiện (gửi qua Văn phòng Bộ) để theo dõi, tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung, báo cáo Chính phủ.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định này, kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết để bảo đảm Quyết định được thực hiện đầy đủ, hiệu quả, đồng bộ và đúng tiến độ./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);
- Ủy ban thường vụ Quốc hội (để báo cáo);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg CP Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Ban Nội chính Trung ương (để phối hợp);
- Văn phòng Trung ương Đảng (để phối hợp);
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (để phối hợp);
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội (để phối hợp);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Các Thứ trưởng (để biết, chỉ đạo thực hiện);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (để thực hiện);
- Sở Tư pháp, Cục THADS các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Thường vụ Đảng uỷ, Người đứng đầu các đoàn thể cơ quan Bộ (để phối hợp);
- Cục CNTT (để đăng lên Cổng thông tin điện tử);
- Lưu: VT, VP (TH, BTK);

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

PHỤ LỤC:

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH TƯ PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 07/01/2016 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

A. NHIỆM VỤ CỦA BỘ TƯ PHÁP

STT

Nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra

Thời hạn thực hiện

Đơn vị chủ trì

I. Công tác triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

1.

Theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện có chất lượng, hiệu quả Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp

Năm 2016

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

2.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp

Năm 2016

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

3.

Triển khai kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với quy định của Hiến pháp

Sau khi Chính phủ có chỉ đạo

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; Vụ Pháp luật quốc tế; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

II. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

4.

Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Tháng 01/2016

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

5.

Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự (sửa đổi) và Nghị quyết của Quốc hội về triển khai thi hành Bộ luật hình sự (sửa đổi)

Tháng 01/2016

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

6.

Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự

Tháng 01/2016

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

7.

Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng hình sự

Tháng 01/2016

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

8.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính

Tháng 01/2016

Tổng cục Thi hành án dân sự

9.

Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tháng 02/2016

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

10.

Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và khóa XIII

Tháng 03/2016

11.

Phối hợp chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật tiếp cận thông tin

Quý I/2016

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

12.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin

Tháng 5/2016

13.

Luật ban hành quyết định hành chính

Tháng 8/2016

14.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017

Tháng 9/2016

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

15.

Theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016

Năm 2016

16.

Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Sau khi có Kết luận của Bộ Chính trị

17.

Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

Sau khi có Kết luận của Bộ Chính trị

Viện Khoa học pháp lý

18.

Tiếp tục tổ chức các cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định để cho ý kiến đối với các dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp

Năm 2016

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

19.

Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh

Năm 2016

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

20.

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung hoặc thay thế Pháp lệnh hợp nhất VBQPPL và Pháp lệnh pháp điển hệ thống QPPL

Năm 2016

Cục Kiểm tra VBQPPL

III. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

21.

Kế hoạch triển khai thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền

Tháng 2/2016

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

22.

Xây dựng, triển khai thực hiện cơ chế liên thông trong việc công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế

Tháng 4/2016

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

 

23.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính

Tháng 9/2016

24.

Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước

Tháng 9/2016

25.

Nghị định của Chính phủ về quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền

Tháng 12/2016

26.

Theo dõi, đôn đốc triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đai để cải thiện môi trường kinh doanh

Năm 2016

27.

Triển khai thực hiện Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Năm 2016

28.

Tiếp tục tổ chức thực hiện có kết quả Đề án Tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020

Năm 2016

29.

Nghiên cứu, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới trong thực hiện cải cách TTHC trên phạm vi toàn quốc

Năm 2016

IV. Công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

30.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Tháng 02/2016

Cục QLXLVPHC và TDTHPL

 

31.

Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai

Tháng 02/2016

32.

Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Tháng 3/2016

33.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Tháng 8/2016

34.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Tháng 10/2016

35.

Nghị định về công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra, xử lý trách nhiệm trong việc thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Tháng 12/2016

36.

Rà soát, đề xuất sửa đổi và hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến áp dụng biện pháp xử lý hành chính

Năm 2016

37.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện thống nhất, đồng bộ các quy định của pháp luật liên quan đến biện pháp xử lý vi phạm hành chính, nhất là đối với người chưa thành niên

Năm 2016

V. Công tác thi hành án dân sự (THADS)

38.

Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết về thực hiện chế định thừa phát lại

Tháng 01/2016

Tổng cục Thi hành án dân sự

39.

Tập trung chỉ đạo xử lý các vụ việc thi hành án phức tạp, kéo dài; giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng

Năm 2016

Tổng cục Thi hành án dân sự

40.

Tổ chức thi hành các nghị quyết của Quốc hội liên quan đến công tác thi hành án dân sự, phấn đấu đạt hoặc vượt các chỉ tiêu do Quốc hội giao

Năm 2016

41.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức làm công tác THADS đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng

Năm 2016

42.

Đề án về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ quan THADS giai đoạn 2017-2020

Quý IV/2016

43.

Đề án rà soát, đào tạo đội ngũ công chức trẻ có năng lực, trình độ, tạo nguồn bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục THADS

Quý IV/2016

VI. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở

44.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ Tiêu chí tiếp cận pháp luật (thay thế Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ)

Tháng 6/2016

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

45.

Ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016

Tháng 12/2016

46.

Sơ kết 03 năm thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Quý IV/2016

47.

Tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III

Tháng 12/2016

48.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản mới điều chỉnh về công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại cơ sở

Năm 2016

49.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; Đề án Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về những nội dung cơ bản của Công ước và pháp luật về các quyền dân sự, chính trị...

Năm 2016

VII. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; lý lịch tư pháp, nuôi con nuôi và bồi thường nhà nước

50.

Luật Chứng thực

Tháng 6/2016

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

51.

Tiếp tục triển khai Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn chi tiết Luật

Năm 2016

52.

Triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch (giai đoạn 2015 - 2024)

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

53.

Triển khai Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc; tiếp tục triển khai thí điểm trên diện rộng phần mềm đăng ký hộ tịch theo Luật hộ tịch.

Năm 2016

54.

Thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về hộ tịch, chứng thực tại địa phương

Quý II-IV/2016

55.

Tổng kết 5 năm thi hành Luật nuôi con nuôi và 4 năm triển khai thực hiện Công ước La Hay năm 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.

Tháng 8/2016

Cục Con nuôi

56.

Triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành giữa Bộ Tư pháp và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trong công tác giải quyết việc nuôi con nuôi và Đề án hỗ trợ trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài tìm về cội nguồn

Năm 2016

57.

Nghiên cứu xây dựng Luật Lý lịch tư pháp (sửa đổi)

Năm 2016

Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia

58.

Tổng kết 5 năm thi hành Luật lý lịch tư pháp

Tháng 3/2016

59.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, nghiên cứu, đề xuất việc thực hiện chính thức trên phạm vi toàn quốc.

Năm 2016

60.

Tổ chức tổng kết 05 năm thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Tháng 01/2016

Cục Bồi thường nhà nước

61.

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)

Tháng 7/2016

62.

Giải quyết các vụ việc bồi thường còn tồn đọng

Năm 2016

VIII. Công tác bổ trợ tư pháp; đăng ký giao dịch bảo đảm và trợ giúp pháp lý

63.

Nghị định của Chính phủ quy định về hòa giải thương mại

Tháng 02

Cục Bổ trợ tư pháp

64.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản

Tháng 12

65.

Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

Quý I/Năm 2016

66.

Phối hợp chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật đấu giá tài sản

Quý I/Năm 2016

67.

Triển khai thực hiện có hiệu quả nghị định hướng dẫn thi hành Luật phá sản, nhất là hoặt động của Quản tài viên và doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Năm 2016

68.

Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng Luật về thừa phát lại.

Năm 2016

Cục Bổ trợ tư pháp

69.

Nghị định về biện pháp bảo đảm (thay thế Nghị định số 163/2009/N Đ-CP ngày 29/01/2009)

Tháng 7/2016

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

70.

Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm (thay thế Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm)

Tháng 12/2016

71.

Đề án thí điểm đăng ký trực tuyến thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tháng 12/2016

72.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm

Năm 2016

73.

Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động các trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản.

Năm 2016

74.

Triển khai áp dụng đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công cấp độ 4

Năm 2016

75.

Nghiên cứu xây dựng dự án Luật Đăng ký tài sản

Năm 2016

76.

Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

Tháng 7/2016

Cục Trợ giúp pháp lý

77.

Tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý

Năm 2016

IX. Công tác pháp luật quốc tế, hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật

78.

Báo cáo nghiên cứu toàn diện về việc giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài trong lĩnh vực đầu tư của Tòa án và trọng tài thương mại

Tháng 3/2016

Vụ Pháp luật quốc tế

79.

Đề án triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ cơ quan đầu mối quốc gia theo dõi thi hành Công ước Niu - ước 1958

Tháng 6/2016

80.

Nghị quyết của Chính phủ về việc Việt Nam gia nhập tổ chức luật phát triển (IDLO)

Tháng 4/2016

81.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Công ước tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại

Tháng 7/2016

82.

Đề án của Bộ Tư pháp thực hiện Công ước tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Công ước tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại

Vụ Pháp luật quốc tế

83.

Báo cáo tiếp tục thực hiện đánh giá tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương đến hệ thống pháp luật Việt Nam

Tháng 12/2016

84.

Kế hoạch của Chính phủ thực hiện cơ chế giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu

Sau khi kết thúc đàm phán toàn bộ Hiệp định và lời văn của Hiệp định được công bố chính thức

85.

Hoàn thành các thủ tục gia nhập Tổ chức quốc tế về Luật phát triển (IDLO)

QuýII/Năm 2016

Vụ Hợp tác quốc tế

86.

Kế hoạch triển khai Đề án nghiên cứu khả năng gia nhập UNIDROIT đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chuẩn bị cho việc gia nhập Tổ chức quốc tế về nhất thể hóa pháp luật tư vào năm 2018

QuýII/Năm 2016

87.

Phối hợp Bộ Ngoại giao hoàn tất hồ sơ, thủ tục gia nhập Tổ chức tư vấn pháp luật Á - phi (ALLCO)

Quý I/Năm 2016

88.

Tiếp tục triển khai thi hành hiệu quả Nghị định số 113/2014/NĐ-CP về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật, nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong công tác hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật

Năm 2016

X. Các nhiệm vụ công tác khác

89.

Chiến lược phát triển ngành Tư pháp

Tháng 6/2016

Viện Khoa học pháp lý

90.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

Tháng 11/2016

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

91.

Đề án về các giải pháp tổng thể kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân lực ngành Tư pháp

Tháng 11/2016

Vụ Tổ chức cán bộ

 

92.

Nghị định thay thế Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Tháng 12/2016

93.

Tập trung thực hiện hiệu quả Kế hoạch triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Năm 2016

94.

Thông tư quy định tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tư pháp

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước

Vụ Tổ chức cán bộ

95.

Quy chế phối hợp trong việc đưa cán bộ, giảng viên và học viên của các cơ sở đào tạo thuộc Bộ đi thực tế tại UBND cấp xã, Phòng Tư pháp cấp huyện và cơ quan thi hành án dân sự

Quý I/Năm 2016

96.

Tổ chức thực hiện Đề án vị trí việc làm sau khi được phê duyệt

Năm 2016

97.

Đề án tinh giản biên chế của Bộ Tư pháp giai đoạn 2015-2021

Quý I/2016

98.

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tư pháp năm 2016

Tháng 3/2016

99.

Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ và giữa Bộ với các cơ quan tư pháp địa phương

Năm 2016

100.

Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị thuộc Bộ và của địa phương

Quý II-III/2016

101.

Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016

Tháng 12/2015

Văn phòng Bộ

 

102.

Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015

Quý I/Năm 2016

103.

Tiếp tục rà soát, cập nhật văn bản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về VBQPPL theo quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP

Năm 2016

Cục Công nghệ thông tin, Cục Kiểm tra VBQPPL

104.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Năm 2016

Cục Công nghệ thông tin

105.

Triển khai nâng cấp phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật

Năm 2016

106.

Triển khai thực hiện việc cung cấp dịch vụ công mức độ 4 trong đăng ký giao dịch bảo đảm và mức độ 3 trong cấp phiếu lý lịch tư pháp

Năm 2016

Cục Công nghệ thông tin

107.

Nâng cấp, phát triển Cổng thông tin điện tử thi hành án dân sự

Năm 2016

Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Thi hành án dân sự

108.

Thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền

Năm 2016

Cục Công nghệ thông tin

109.

Thông tư thay thế Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của ngành Tư pháp

Tháng 3/2016

Vụ Kế hoạch - Tài chính

110.

Triển khai xây dựng Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tư pháp

Tháng 11/2016

111.

Dừng triển khai và thu hồi các khoản kinh phí thường xuyên đến ngày 30/6/2016 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện, chưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu

Năm 2016

112.

Tổ chức tốt việc phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo tinh thần triệt để tiết kiệm

Năm 2016

Các đơn vị thuộc Bộ

B. NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ

STT

Nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra

Thời hạn thực hiện

1.

Thực hiện có chất lượng, hiệu quả Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp

Theo Kế hoạch của Chính phủ

2.

Triển khai kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với quy định của Hiến pháp thuộc trách nhiệm của Bộ, ngành

Sau khi Chính phủ có chỉ đạo

3.

Thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016

Theo Chương trình

4.

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Theo Kế hoạch được ban hành

5.

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Nghị quyết của Quốc hội về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Theo Kế hoạch được ban hành

6.

Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự

Theo Kế hoạch được ban hành

7.

Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng hình sự

Theo Kế hoạch được ban hành

8.

Kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính

Theo Kế hoạch được ban hành

9.

Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Theo Kế hoạch được ban hành

10.

Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

Theo Kế hoạch được ban hành

11.

Góp ý Luật Chứng thực

Theo đề nghị của Bộ Tư pháp

12.

Góp ý Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)

Theo đề nghị của Bộ Tư pháp

13.

Góp ý Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

Theo đề nghị của Bộ Tư pháp

14.

Tiếp tục tổ chức thực hiện có kết quả Đề án Tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020

Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đai để cải thiện môi trường kinh doanh

Theo yêu cầu của Đề án và Nghị quyết

15.

Triển khai thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền

Theo Kế hoạch của Chính phủ

16.

Triển khai thực hiện Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Theo yêu cầu của Đề án

17.

Tiếp tục tổ chức thực hiện có kết quả Đề án Tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020

Theo yêu cầu của Đề án

18.

Ban hành đầy đủ, kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Theo yêu cầu của Luật

19.

Tiến hành rà soát các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính với Bộ luật Hình sự (sửa đổi), đồng thời, tổng hợp kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi để đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Năm 2016

20.

Triển khai Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Sau khi Nghị định được ban hành

21.

Xây dựng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2016 trọng tâm là lĩnh vực pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai

Năm 2016

22.

Thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016

Tháng 12/2016

23.

Sơ kết 03 năm thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Quý IV/2016

24.

Triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành giữa Bộ Tư pháp và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trong công tác giải quyết việc nuôi con nuôi và Đề án hỗ trợ trẻ em Việt Nam được cho làm con nuôi nước ngoài tìm về cội nguồn

Theo yêu cầu của Quy chế

25.

Tổ chức tổng kết 5 năm thi hành Luật lý lịch tư pháp

Tháng 3/2016

26.

Tổ chức tổng kết 05 năm thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Tháng 01/2016

27.

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản

Sau khi Kế hoạch được ban hành

28.

Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

Năm 2016

29.

Tiếp tục thực hiện Luật tương trợ tư pháp; đẩy mạnh việc rà soát các Hiệp định tương trợ tư pháp đã ký kết với các nước để đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả công tác này

Năm 2016

30.

Tiếp tục triển khai thi hành hiệu quả Nghị định số 113/2014/NĐ-CP về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật, nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong công tác hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật

Năm 2016

31.

Thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

Sau khi Nghị định được ban hành

32.

Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015

Năm 2016

C. NHIỆM VỤ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

STT

Nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra

Thời hạn thực hiện

Đơn vị chủ trì

I. Công tác triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

1.

Thực hiện có chất lượng, hiệu quả Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp

Theo Kế hoạch của Chính phủ

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Hiến pháp tại địa phương

Năm 2016

3.

Triển khai kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với quy định của Hiến pháp thuộc trách nhiệm của địa phương

Sau khi Chính phủ có chỉ đạo

II. Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

4.

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Theo Kế hoạch của Chính phủ

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

5.

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Nghị quyết của Quốc hội về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Theo Kế hoạch của Chính phủ

6.

Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự

Theo Kế hoạch được ban hành

7.

Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng hình sự

Theo Kế hoạch được ban hành

8.

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin

Theo Kế hoạch của Chính phủ

9.

Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Theo Kế hoạch

10.

Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

Theo Kế hoạch

11.

Góp ý Luật Chứng thực

Theo đề nghị của Bộ Tư pháp

12.

Góp ý Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)

Theo đề nghị của Bộ Tư pháp

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

13.

Góp ý Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

Theo đề nghị của Bộ Tư pháp

III. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

14.

Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất đai để cải thiện môi trường kinh doanh

Theo yêu cầu của Nghị định

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

15.

Triển khai thực hiện Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Theo yêu cầu của Đề án

16.

Tiếp tục tổ chức thực hiện có kết quả Đề án Tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020

Theo yêu cầu của Đề án

17.

Triển khai thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền

Theo Kế hoạch của Chính phủ

IV. Công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

18.

Triển khai Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Sau khi Nghị định được ban hành

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

19.

Xây dựng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2016

Năm 2016

V. Công tác thi hành án dân sự (THADS)

20.

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết về thực hiện chế định thừa phát lại

Theo Kế hoạch của Chính phủ

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Các Văn phòng thừa phát lại

21.

Tập trung chỉ đạo xử lý các vụ việc thi hành án phức tạp, kéo dài; giải quyết các vụ việc thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng

Năm 2016

Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

22.

Tổ chức thi hành các nghị quyết của Quốc hội liên quan đến công tác thi hành án dân sự, phấn đấu đạt hoặc vượt các chỉ tiêu do Quốc hội giao

Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự

23.

Chủ động xử lý kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Năm 2016

VI. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở

24.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ Tiêu chí tiếp cận pháp luật (thay thế Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ)

Năm 2016

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

25.

Ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2016

Tháng 12/2016

26.

Sơ kết 03 năm thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Năm 2016

27.

Tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III

Tháng 12/2016

28.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản mới điều chỉnh về công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại cơ sở

Năm 2016

VII. Công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; lý lịch tư pháp

29.

Phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về hộ tịch, chứng thực tại địa phương

Năm 2016

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

30.

Triển khai có hiệu quả mô hình liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Năm 2016

31.

Tổng kết 5 năm thi hành Luật nuôi con nuôi và 4 năm triển khai thực hiện Công ước La Hay năm 1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.

Quý III/2016

32.

Tổng kết 5 năm thi hành Luật lý lịch tư pháp

Năm 2016

33.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, nghiên cứu, đề xuất việc thực hiện chính thức trên phạm vi toàn quốc.

Năm 2016

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

34.

Triển khai thực hiện Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động các trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản.

Năm 2016

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

35.

Triển khai áp dụng đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công cấp độ 4

Năm 2016

36.

Tổ chức tổng kết 05 năm thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Năm 2016

VIII. Công tác bổ trợ tư pháp; đăng ký giao dịch bảo đảm và trợ giúp pháp lý

37.

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản

Theo Kế hoạch của Chính phủ

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

38.

Thực hiện Đề án thí điểm đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Sau khi Đề án được ban hành

39.

Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

Năm 2016

40.

Tổ chức triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý

Năm 2016 và các năm tiếp theo

41.

Quy chế phối hợp trong việc đưa cán bộ, giảng viên và học viên của các cơ sở đào tạo thuộc Bộ đi thực tế tại UBND cấp xã, Phòng Tư pháp cấp huyện và cơ quan thi hành án dân sự

Sau khi Quy chế được ban hành

Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

42.

Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ và giữa Bộ với các cơ quan tư pháp địa phương

Sau khi Đề án được ban hành

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

43.

Thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

Sau khi nghị định được ban hành

44.

Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015

Năm 2016

45.

Tổ chức tốt việc phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo tinh thần triệt để tiết kiệm

Năm 2016

Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương