Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2002 - 2005

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tồng công ty nhà nước;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (Tờ trình số 28/TT-UB ngày 17 tháng 8 năm 2002 và Công văn số 1007/CV-UB ngày 01 tháng 11 năm 2002) và Đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh; ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 6313/BKH-DN ngày 02 tháng 10 năm 2002, Tài chính (Công văn số 11143/TC-TCDN ngày 15 tháng 10 năm 2002),, Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 3176/BLĐTBXH-CSLĐVL ngày 23 tháng 9 năm 2002), Nội vụ (Công văn số 296/BNV-TCBC ngày 24 tháng 9 năm 2002),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2002 - 2005 như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt.

Điều 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,  Nội vụ,  Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong việc thực hiện Đề án nói trên.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Đề án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN TIẾN HÀNH SẮP XẾP GIAI ĐOẠN 2002 - 2005

(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 02/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2002-2005)

I. NHỮNG DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ VÀ GIỮ NGUYÊN PHÁP NHÂN

1. Giữ nguyên doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích sau:

a) Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi Thái Nguyên,

b) Công ty quản lý đô thị Thái Nguyên.

2. Giữ nguyên doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh sau :

a) Công ty Muối I-ốt,

b) Công ty Cấp nước Thái Nguyên,

c) Công ty Xổ số kiến thiết Thái Nguyên,

d) Xí nghiệp In Bắc Thái,

đ) Lâm trường Võ Nhai,

e) Lâm trường Định Hóa,

g) Lâm trường Đại Từ,

h) Nông trường Phú Lương.

II. LỘ TRÌNH SẮP XẾP DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC:

1. Năm 2002 :

a) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Nhà nước không giữ cổ phần:

- Công ty Xây lắp điện Bắc Thái,

- Công ty May – Thái Nguyên,

- Xí nghiệp Chế biến thực phẩm,

- Công ty Xây dựng hạ tầng và sản xuất vật liệu xây dựng,

- Công ty Xây dựng số II,

- Công ty Xây dựng đô thị,

- Công ty Xuất nhập khẩu Thái Nguyên,

- Công ty Lâm sản Bắc Thái,

- Xí nghiệp Ươm tơ (thuộc Công ty Dâu tằm tơ Thái Nguyên).

b) Doanh nghiệp thực hiện bán:

- Công ty Gạch ngói Cao Ngạn,

- Công ty Thương nghiệp I Thái Nguyên,

- Công ty Tấm lợp và vật liệu xây dựng,

- Công ty Xây dựng Thái Nguyên,

- Công ty Xây dựng số I.

c) Doanh nghiệp thực hiện sáp nhập:

- Xí nghiệp Nước khoáng và nước giải khát sáp nhập vào Xí nghiệp Chế biến thực phẩm.

d) Doanh nghiệp thực hiện giải thể:

- Công ty Dâu tằm tơ Thái Nguyên.

2. Năm 2003:

a) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, trong đó Nhà nước giữ cổ phần chi phối trên 50% vốn điều lệ:

- Công ty Quản lý và sửa chữa cầu đường bộ Thái Nguyên,

- Công ty Sách và thiết bị trường học,

- Công ty Dược Thái Nguyên,

- Công ty Khoáng sản Thái Nguyên,

- Công ty Xây dựng và khai thác than Thái Nguyên.

b) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Nhà nước giữ cổ phần mức thấp:

- Công ty Tư vấn Xây dựng Thái Nguyên,

- Công ty Tư vấn xây dựng giao thông,

- Công ty Tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn,

- Công ty Thương nghiệp II Thái Nguyên.

c) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Nhà nước không giữ cổ phần:

- Công ty sản xuất dịch vụ tổng hợp Thái Nguyên,

- Công ty Công trình giao thông I,

- Công ty Dịch vụ khách sạn Thái Nguyên.

3. Năm 2004:

a) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Nhà nước giữ cổ phần mức thấp:

- Công ty Vật tư nông, lâm nghiệp thủy lợi.

b) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Nhà nước không nắm giữ cổ phần:

- Nhà máy xi măng Cao Ngạn./.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 13/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2002 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 13/QĐ-TTg
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 02/01/2003
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
  • Ngày công báo: 05/02/2003
  • Số công báo: Số 7
  • Ngày hiệu lực: 17/01/2003
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản