Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH CHÁNH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2019/QĐ-UBND

Bình Chánh, ngày 25 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2011/QĐ-UBND NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tchức các cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định s12/2010/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về việc thành lập Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một s điu và biện pháp thi hành Luật Phòng, chng tham nhũng;

Căn cứ Quyết định số 79/2010/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận - huyện;

Căn cứ Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư, tư vấn xây dựng công trình của thành ph H Chí Minh.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 2870/TTr-NV ngày 16 tháng 9 năm 2019 và ý kiến thẩm định của Phòng Tư pháp tại Báo cáo s 1118/BC-TP ngày 06 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh:

1. Khoản 1 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Vị trí:

Phòng Quản lý đô thị Huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân Huyện; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, SGiao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phòng Quản lý đô thị Huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước đhoạt động.”

Lý do: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 79/2010/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phHồ Chí Minh về ban hành Quy chế (mu) v tchức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận - huyện.

2. Khoản 2 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 1. Vị trí, chức năng

2. Chức năng:

Phòng Quản lý đô thị Huyện tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đu tư xây dựng; phát trin đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng; công viên, cây xanh; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; thông tin liên lạc; cung cấp năng lượng; vệ sinh môi trường đô thị; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; phòng chống thiên tai (lũ, lụt, bão...)”.

Lý do: Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 8 của Nghị định s 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tchức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phthuộc tỉnh.

3. Bổ sung tại Điều 2 Quy chế: Thực hiện trách nhiệm giải trình các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quản lý đô thị.

Lý do: Theo quy định tại Điều 7 của Nghị định s 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chng tham nhũng.

4. Bổ sung tại Khoản 2, Điều 2 Quy chế: Thẩm định, trình phê duyệt dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện.

Lý do: Theo Công văn số 1991/UBND ngày 30/5/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về giao nhiệm vụ thm định, trình phê duyệt dự án thuộc thm quyn quyết định chủ trương đu tư của Chủ tịch y ban nhân dân Huyện và Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2018 của y ban nhân dân Thành phban hành quy định vquản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng vn đu tư và tư vn xây dựng công trình của thành ph H Chí Minh.

Điều 2. Bỏ điểm i Khoản 2 Điều 2: “Phối hợp với Thanh tra xây dựng Huyện hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức Thanh tra xây dựng các xã - thị trấn.”

Lý do: Thanh tra xây dựng hiện nay thuộc Sở xây dựng nên Phòng Quản lý đô thị không có chức năng hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đi với công chức thanh tra xây dựng các xã, thị trấn.

Điều 3. Điu khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 10 năm 2019.

2. Quyết định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc y ban nhân dân Huyện và Chủ tịch y ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- S Tư pháp;
- Sở NN&PTNT, S GTVT;
- Sở XD; S QHKT;
- Trung tâm công báo Thành phố;
- TTHU, TTHĐND, TTUB;
- CVP (HU-UB), PCVP;
- Cổng thông tin điện tử (công khai);
- Lưu: VT- TH, PNV(Th.).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Phú Lữ