Hệ thống pháp luật

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/2006/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TCXDVN 361 : 2006 " CHỢ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ "

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này 01 Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam :

TCXDVN 361 : 2006 "Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế"

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3
- VP Chính Phủ
- Công báo             
- Bộ Tư pháp
- Vụ Pháp chế
- Lưu VP&Vụ KHC

K/T BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 13/2006/QĐ-BXD ban hành TCXDVN 361:2006 "Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế" do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành

  • Số hiệu: 13/2006/QĐ-BXD
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 19/04/2006
  • Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
  • Người ký: Nguyễn Văn Liên
  • Ngày công báo: 01/05/2006
  • Số công báo: Từ số 1 đến số 2
  • Ngày hiệu lực: 16/05/2006
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản