Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THUỶ SẢN

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 13/2004/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN V/V BAN HÀNH TIÊU CHUẨN CHỨC DANH THUYỀN VIÊN TÀU KIỂM NGƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn cấp Ngành:

28TCN 203:2004 (Chức danh thuyền viên tàu kiểm ngư) làm căn cứ bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng có hiệu quả đội ngũ thuyền viên làm việc trên tàu kiểm ngư thuộc các cơ quan bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trong phạm vi toàn Ngành.

Điều 2: Tiêu chuẩn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2005. Các quy định trước đây trái với quy định trong Tiêu chuẩn này đều bãi bỏ.

Điều 3: Chánh Văn phòng Bộ; Thủ trưởng các Vụ, Cục; Thanh tra Bộ; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý thuỷ sản; các Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản có tàu kiểm ngư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :
- Như Điều 3
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Nội vụ
- Tổng cục TC-ĐL-CL
- Công báo
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp)
- Lãnh đạo Bộ
- Công đoàn Thuỷ sản Việt Nam
- Lưu VT, Vụ KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN
THỨ TRƯỞNG
Lương Lê Phương

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN