Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1295/QĐ-UBND

 Tuyên Quang, ngày 14 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC 15 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TUYÊN QUANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương trong năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 để các bộ, ngành, địa phương thực hiện trong năm 2018-2019;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính Phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, gồm: Quyết định số 1266/QĐ-LĐTBXH ngày 28/9/2016; Quyết định số 1603/QĐ-LĐTBXH ngày 12/11/2018; Quyết định số 1789/QĐ-LĐTBXH ngày 13/12/2018; Quyết định số 220/QĐ-LĐTBXH ngày 27/2/2019; Quyết định số 313/QĐ-LĐTBXH ngày 15/3/2019; Quyết định số 596/QĐ-LĐTBXH ngày 25/4/2019;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 15 thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (có Danh mục thủ tục hành chính kèm theo).

2. Bãi bỏ thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại các Quyết định sau:

- Khoản 4, mục V, Phần A; khoản 6,7, Mục VII, Phần A; khoản 08, 11, Phần II, Mục B; khoản 5, Phần II, Mục C; khoản 3,4, Mục III, Phần C Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 1538/QĐ-UBND ngày 29/10/2016;

- Khoản 1, 2, Mục B ban hành kèm theo Quyết định 1564/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 ;

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sau khi nhận được Quyết định công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, triển khai thực hiện ngay các nội dung sau:

1. Công khai trên Trang thông tin điện tử và tại trụ sở làm việc của Sở theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

2. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện hiện đăng tải đầy đủ các Quyết định công bố của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nêu trên và Danh mục, nội dung cụ thể của thủ tục hành chính nêu tại khoản 1, Điều 1 Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, địa chỉ: www.tuyenquang.gov.vn

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố quy trình nội bộ và hoàn thiện quy trình điện tử đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 1, Điều 1 Quyết định này theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KSTTHC-VPCP; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo)
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3; (thực hiện)
- Bưu điện tỉnh;
- VNPT Tuyên Quang;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; (đăng tải)
- P. Tin học-Công báo (Đ/c Thủy, Tùng);
- Lưu: VT, KSTT (H).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Giang

 

DANH MỤC 15

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TUYÊN QUANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1295/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

PHẦN I: DANH MỤC 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

căn cứ pháp lý

Thực hiện qua DV bưu chính công ích

Thực hiện tại Bộ phận Một cửa

01

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

05 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, địa chỉ: Số 14, đường Lý Thánh Tông, Phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang

Không

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý cơ sở trợ giúp xã hội;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

x

x

02

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

15 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Không

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP .

x

x

03

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật([1])

10 ngày làm việc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Không

- Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010;

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4//2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật;

- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

x

x

 

PHẦN II: DANH MỤC 05 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Thực hiện qua DV bưu chính công ích

Thực hiện tại Bộ phận Một cửa

01

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hướng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí châm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

28 ngày

Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Không

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

x

x

02

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đỏi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã thành phố thuộc tỉnh

06 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao đông- Thương binh và Xã hội cấp huyện

Không

- Nghị định 136/2013/NĐ-CP ;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP .

x

x

03

Thủ tục Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đỏi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao đông- Thương binh và Xã hội cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Không

- Nghị định 136/2013/NĐ-CP ;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP .

x

x

04

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội

05 ngày

làm việc

Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện

Không

- Nghị định 103/2017/NĐ-CP ;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP .

x

x

05

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội

15 ngày làm việc

Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện

Không

- Nghị định 103/2017/NĐ-CP ;

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP .

x

x

 

PHẦN III: DANH MỤC 07 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Qua DV bưu chính công ích

Thực hiện tại Bộ phận Một cửa

01

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật

25 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật;

- Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức đọ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

x

x

02

Cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật

05 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ;

- Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH .

x

x

03

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

07 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

- Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;

- Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH

x

x

04

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

07 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

- Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ;

- Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH .

x

x

05

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Không quy định

Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

- Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;

- Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020.

x

x

06

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật([2])

25 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP;

- Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH .

x

x

07

Cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật( [3] )

05 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã

Không

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP;

- Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH .

x

x[1]Sửa đổi, bổ sung các nội dung:

1.Sửa đổi, bổ sung nội dung về hồ sơ đề nghị công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết bao gồm:

a) Văn bản đề nghị của cơ sở sản xuất, kinh doanh trong đó nêu rõ tổng số lao động hiện có, số lao động là người khuyết tật;

b) Bản sao quyết định thành lập hoặc bản sao giấy phép hoạt động của cơ sở;

c) Danh sách lao động là người khuyết tật và bản sao giấy xác nhận khuyết tật của những người khuyết tật có trong danh sách;

d) Bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của lao động là người khuyết tật đang làm việc.

2.Sửa đổi thời gian thực hiện:”Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định và quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật hoặc có văn bản gửi cơ sở sản xuất, kinh doanh thông báo lý do không công nhận”.

3.Bổ sung nội dung:

“- Khi cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng không đủ từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật thì đại diện cơ sở sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm phải báo cáo kịp thời và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định ngay việc ngừng công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật.

- Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật, nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh không đủ điều kiện thì thu hồi quyết định công nhận đã cấp và xử lý theo quy định của pháp luật”.

4. Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 bằng Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018.

[2] Sửa đổi, bổ sung các nội dung:

1. Sửa đổi về phạm vi điều chỉnh: “ Thông tư này quy định hoạt động của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật (Sau đây gọi tắt là Hội đồng); phương pháp xác định dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật; hồ sơ, thủ tục và trình tự xác định mức độ khuyết tật; cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận khuyết tật; kinh phí thực hiện xác định mức độ khuyết tật”

2. Bổ sung về đối tượng áp dụng: Bổ sung “cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan”

3. Sửa đổi, bổ sung về trách nhiệm của các thành viên hội đồng: “công chức cấp xã phụ trách công tác lao động, thương binh và xã hội có trách nhiệm:

- Hướng dẫn và kiểm tra người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật hoàn thiện hồ sơ xác định mức độ khuyết tật;

- Tham khảo ý kiến của cơ sở giáo dục về thông tin của người được xác định mức độ khytes tật neus người đó đang đi học, bao gồm những khó  khăn trong học tập, sinh hoạt, giao tiếp và kiến nghị về dạng khuyets tật, mức độ khuyết tật theo Mãu 04 ban hành kèm theo Thông tư này; mời đại diện cơ sở giáo dục trên địa bàn cấp xã (nơi đối tượng học tập) dự họp xác dịnh mức độ khyết tật của Hội đồng ( nếu cần thiết);

- Điền phiếu xác định mức độ khuyết tật theo Mẫu số 02 hoặc Mẫu số 03 ban hành kèn theo Thông tư này trên cơ sở kết luận của Hội đồng;

- Ghi biên bản các cuộc họp của Hội đồng;

- Xây dựng các văn bản, hoàn chỉnh, lưu giữ hồ sơ, văn bản của Hội đồng;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công”

4. Sửa đổi về phương pháp xác định dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật:

“1. Phương pháp xác định mức độ khuyết tật thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 của Luật Người khuyết tật. Hội đồng quan sát trực tiếp người khuyết tật, thông qua thực hiện hoạt động đơn giản phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày, sử dụng bộ câu hỏi theo các tiêu chí về y tế, xã hội quy định tại Phiếu xác định mức độ khuyết tật ban hành kèm theo Thông tư này và các phương pháp đơn giản khác để xác định dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật đối với từng người khuyết tật.

2. Xác định dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật đối với trẻ em dưới 6 tuổi

Hội đồng căn cứ hồ sơ đề nghị xác định mức độ khuyết tật, sử dụng phương pháp xác định mức độ khuyết tật quy định tại Khoản 1 Điều này; phỏng vấn người đại diện hợp pháp của trẻ em và sử dụng “Phiếu xác định mức độ khuyết tật đối với trẻ em dưới 6 tuổi” theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này để xác định dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật.

3. Xác định dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật đối với người từ đủ 6 tuổi trở lên

Hội đồng căn cứ hồ sơ đề nghị xác định mức độ khuyết tật, sử dụng phương pháp xác định mức độ khuyết tật quy định tại Khoản 1 Điều này, phỏng vấn người được xác định mức độ khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật và sử dụng “Phiếu xác định mức độ khuyết tật đối với người từ đủ 6 tuổi trở lên” theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này để xác định dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật”

5. Bổ sung về trình tự thực hiện xác định, xác định lại mức độ khyết tật : “ Gửi văn bản tham khảo ý kiến cơ sở giáo dục về tình trạng khó khăn trong học tập, sinh hoạt, giao tiếp và kiến nghị về dạng khuyết tật, mưc độ khuyết tật của người được xác định mức độ khuyết tật đang đi học theo”

6. Sửa đổi mẫu đơn, mẫu phiếu xác định mức độ khuyết tật đối với trẻ em dưới 6 tuổi. mẫu phiếu xác định mức độ khuyết tật đối với người từ đủ 6 tuổi trở lên, mẫu biên bản họp kết luận dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật.

 Bổ sung: Mẫu phiếu cung cấp thông tin về người được xác định mức độ khuyết tật.

7. Bổ sung nội dung xuất trình các giấy tờ cho cán bộ khi nộp hồ sơ: “Giấy khai sinh đối với trẻ em”

8. Sửa đối thời gian giải quyết thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật thành: “ Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của người đề nghị”

9. Sửa đổi về thời gian cấp Giấy xác nhận khuyết tật đối với trường hợp do Hội đồng giám định y khoa xác đinh, kết luận về dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật “ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được kết luận của Hội đồng Giám định y khoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy xác nhận khuyết tật”

[3]Sửa đổi, bổ sung các nội dung:

1. Sửa đổi, bổ sung nội dung những trường hợp phải làm thủ tục cấp đổi Giấy xác nhận khuyết tật :

- Giấy xác nhận khuyết tật sai thông tin so với Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý khác;

- Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được

2. Bổ sung nội dung những trường hợp phải làm thủ tục cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật: “Người khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên trừ trường hợp người khuyết tật đặc biệt nặng quy định tại điểm 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7 Mục IV Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này”

3.Sửa đổi nội dung” Đối với trường hợp đã được cấp Giấy xác nhận khuyết tật nhưng cơ quan có thẩm quyền kết luận không đúng dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật thì phải thu hồi Giấy xác nhận khuyết tật”

4. Sửa đổi, bổ sung về thời gian thu hồi Giấy xác nhậnkhuyết tật đối với trường hợp đã được cấp Giấy xác nhận khuyết tật nhưng không đúng về dạng tật, mức độ khuyết tật: “ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết luận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc cấp Giấy xác nhận khuyết tật không đúng về dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thu hồi Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của Pháp luật”