Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1290/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 18/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác;
Theo đề nghị của các ông: Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Văn phòng Chính phủ
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động ông Chu Đức Nhuận, Phó Vụ trưởng Ban Xây dựng Pháp luật, làm Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo và kiêm giúp việc Phó Chủ nhiệm Trần Quốc Toản.

Điều 2. Các ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa giáo, Trưởng ban Ban Xây dựng Pháp luật, Cục trưởng Cục Quản trị-Tài vụ và ông Chu Đức Nhuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- BTCN Nguyễn Xuân Phúc (để biết);
- Các đ/c Phó Chủ nhiệm VPCP (để biết);
- VP Đảng ủy-Công đoàn;
- Website Chính phủ;
- Phòng Tài vụ;
- Lưu: VT, TCCB (5b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
Nguyễn Xuân Phúc