Hệ thống pháp luật

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1285/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá;

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1285/QĐ-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tăng cường việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại (sau đây viết tắt là PCTH) của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc.

2. Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu 1: Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTH của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.

Mục tiêu 2: Xây dựng môi trường không khói thuốc và giám sát, đánh giá các hoạt động PCTH của thuốc lá của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Mục tiêu 3: Tăng cường năng lực cho các cán bộ được phân công làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về tác hại thuốc lá, các quy định của Luật PCTH của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn liên quan.

3. Các chỉ số

- 100% lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ LĐTBXH nhận thức sâu sắc về tác hại của thuốc lá, Luật PCTH của thuốc lá và các quy định về thực hiện môi trường không thuốc lá.

- 80% Lãnh đạo của 63 Sở LĐTBXH nhận thức sâu sắc về tác hại của thuốc lá, Luật PCTH của thuốc lá và các quy định về thực hiện môi trường không thuốc lá.

- 70% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan và các đơn vị trực thuộc Bộ hiểu biết về tác hại của thuốc lá, Luật PCTH của thuốc lá và các quy định về thực hiện môi trường không thuốc lá.

- 80% các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm quy định nơi làm việc không khói thuốc.

- 100% cán bộ trực tiếp tham gia hoạt động PCTH thuốc lá được tập huấn về các quy định của Luật và xây dựng môi trường không khói thuốc.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

1.1. Thành lập Ban Chỉ đạo PCTHTL của Bộ.

Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ.

Thời gian thực hiện: Tháng 9/2016.

1.2. Quán triệt, tăng cường triển khai các văn bản về PCTHTL

- Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường quán triệt triển khai đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về PCTH của thuốc lá như: Luật PCTH của thuốc lá năm 2012, Công ước khung về kiểm soát thuốc lá, Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược quốc gia PCTH của thuốc lá đến năm 2020”.

- Các đơn vị xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch PCTH thuốc lá, đưa nội dung PCTH của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động của mình, quy định không hút thuốc lá nơi làm việc vào quy chế cơ quan, đơn vị.

Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Phát huy vai trò của các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,... trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động và xây dựng các mô hình “Không khói thuốc lá” trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đơn vị thực hiện: Các tổ chức đoàn thể.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

2. Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức

- Xây dựng chương trình, kế hoạch về thông tin, truyền thông về PCTH của thuốc lá và tổ chức triển khai thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về tác hại của thuốc lá. Lồng ghép các hoạt động truyền thông về PCTH của thuốc lá vào các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật khác.

Đơn vị thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho tất cả các đối tượng trong các cơ quan, đơn vị về tác hại của thuốc lá; lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá; môi trường sống không có khói thuốc lá; chính sách, pháp luật về PCTH của thuốc lá đảm bảo phù hợp các nhóm đối tượng.

Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian thực hiện: thường xuyên.

- Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền và tăng thời lượng phát sóng, đưa tin bài, ảnh trên báo chí, website của Bộ, xây dựng các biển báo, pano, tờ rơi về xây dựng môi trường không khói thuốc lá nơi làm việc để treo tại nơi làm việc.

Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Trung tâm thông tin, các báo, tạp chí của ngành.

Thời gian thực hiện: theo đơn đặt hàng.

- Tập huấn hướng dẫn thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và phổ biến tác hại của thuốc lá cho cán bộ, công chức, người lao động trong Bộ.

Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Bộ.

Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Bộ.

- Tập huấn hướng dẫn thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và phổ biến tác hại của thuốc lá cho cán bộ, công chức thuộc các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc 63 tỉnh/thành phố.

Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Bộ.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra

- Phát huy vai trò của Thanh tra nhân dân, Đoàn Thanh niên Bộ và các đoàn thể thuộc Bộ trong việc giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về PCTH của thuốc lá và vận động các cán bộ, công chức, người lao động thuộc Bộ từ bỏ thói quen sử dụng thuốc lá.

Đơn vị thực hiện: Các tổ chức, đoàn thể của Bộ.

Thời gian thực hiện: Thực hiện hàng tháng.

- Thường xuyên tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra về công tác PCTH của thuốc lá: Kiểm tra việc thực hiện quy định về các quy định thực hiện nơi làm việc không thuốc lá và Luật PCTH của thuốc lá đối với các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị làm việc tại số 02 Đinh Lễ, 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khu Liên cơ D25, 35 Trần Phú, 41B Lý Thái Tổ và các cán bộ công chức trực thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đơn vị thực hiện: Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ.

4. Kinh phí thực hiện:

Hàng năm các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tự bố trí kinh phí phù hợp cho công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại cơ quan, đơn vị mình.

Hàng năm, Vụ Pháp chế xây dựng dự toán kinh phí gửi Văn phòng Bộ để tổng hợp đề nghị Bộ bố trí ngân sách để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tác hại thuốc lá tại Kế hoạch này./.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1285/QĐ-LĐTBXH năm 2016 Kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  • Số hiệu: 1285/QĐ-LĐTBXH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 04/10/2016
  • Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Người ký: Nguyễn Trọng Đàm
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 04/10/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản