Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1280/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 09 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 3294/QĐ-UBND ngày 20/10/2011 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 15/5/2014 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về giải quyết một số đề nghị của tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Kết luận số 141-KL/TU ngày 06/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bổ sung cầu Việt Trì - Ba Vì vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ công văn số 78/HC-HĐND ngày 06/6/2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung cầu Việt Trì - Ba Vì vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Thông báo số 490/TB-BGTVT ngày 22/5/2014 của Bộ Giao thông vận tải về nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng cầu Việt Trì - Ba Vì;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030, như sau:

Mục c điểm 1 khoản III Điều 1 Quyết định số 3294/QĐ-UBND ngày 20/10/2011 và khoản 3 Điều 1 Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 15/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh được điều chỉnh, bổ sung như sau:

“c) Các cầu lớn:

- Xây dựng mới cầu Việt Trì - Ba Vì (bắc qua sông Hồng, thuộc địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội), giai đoạn thực hiện 2014 - 2020.

- Tổng số 16 chiếc, trong đó cầu Việt Trì mới dành riêng cho giao thông đường bộ qua sông Lô trên quốc lộ 2 xây dựng phía thượng lưu cầu Việt Trì hiện tại khoảng 270 m.

Các nội dung khác thực hiện theo nội dung tại Quyết định số 3294/QĐ-UBND ngày 20/10/2011 và Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 15/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030 theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành; các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giao thông vận tải;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- CVP, các PCVP;
- Chuyên viên NCTH;
- Lưu: VT, KT1 (L-36b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Chu Ngọc Anh