Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1280/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 274/TTr-CP ngày 12/7/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HỒNG KÔNG ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1280/QĐ-CTN ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch nước)

1.

Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 06/8/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Flat 1511, Block D, Ko Chun Court, Yau Tong, KLN

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hợp Đức, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.

Giới tính: Nữ

2.

Vũ Thị Thủy, sinh ngày 03/12/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Tm 1316A, Tai On Bldg 57-87 Shau Kei Wan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Giới tính: Nữ