Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1273/QĐ-CT

Hi Phòng, ngày 11 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn c Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát th tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ: Quyết định số 1482/QĐ-BKHCN ngày 17/6/2015; Quyết định số 1490/QĐ-BKHCN ngày 18/6/2015; Quyết định số 2776/QĐ-BKHCN ngày 12/10/2015; Quyết định số 3592/QĐ-BKHCN ngày 10/12/2015; Quyết định số 3798/QĐ-BKHCN ngày 23/12/2015; Quyết định số 3943/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015; Quyết định số 3956/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015; Quyết định số 4093/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015; Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015; Quyết định số 142/QĐ-BKHCN ngày 25/01/2016; Quyết định số 1972/QĐ-BKHCN ngày 15/7/2016; Quyết định số 688/QĐ-BKHCN ngày 04/4/2017; Quyết định số 819/QĐ-BKHCN ngày 17/4/2017; Quyết định số 2388/QĐ-BKHCN ngày 01/9/2017; Quyết định số 3675/QĐ-BKHCN ngày 25/12/2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 31/TTr-SKHCN ngày 22/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện việc công khai danh mục và nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố: Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ; Quyết định số 2881/QĐ-CT ngày 22/11/2016 về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ; Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP (Cục KSTTHC);
- TTTU, TT HĐNDTP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 4;
- C, PVP UBND TP;
- Cổng TTĐTTP;
- Các Phòng CV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN