Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1271/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 06 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TÊN CHỦ ĐẦU TƯ, ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ THUỘC DANH MỤC PHÂN BỔ VỐN NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ KẾ HOẠCH NĂM 2014 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 29/12/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị trấn để mở rộng địa giới hành chính các thị trấn Lạc Dương thuộc huyện Lạc Dương, thị trấn Di Linh thuộc huyện Di Linh, thị trấn Đồng Nai thuộc huyện Cát Tiên và đổi tên thị trấn Đồng Nai thành thị trấn Cát Tiên thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng;

Tiếp theo Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phân bổ chi tiết vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2014 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 109/TTr-KHĐT-KTN ngày 30 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tên chủ đầu tư, địa điểm đầu tư thuộc danh mục phân bổ vốn nguồn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2014 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (đã được giao tại Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng), cụ thể:

1. Điều chỉnh số thứ tự 53, Mục X, Phụ lục kèm theo Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng như sau:

- Chủ đầu tư: UBND thị trấn Cát Tiên;

- Địa điểm đầu tư: thị trấn Cát Tiên;

- Kế hoạch vốn bố trí: 960 triệu đồng.

2. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên, chủ đầu tư và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KH, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S