Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/2003/QĐ-UB

Đà Lạt, ngày 11 tháng 09 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT QUI HOẠCH MẠNG LƯỚI TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẢO LÂM ĐẾN NĂM 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Theo đề nghị tại tờ trình số 220, ngày 25 tháng 3 năm 2003 của Sở Giáo dục & Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt qui hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn huyện Bảo Lâm đến năm 2010. Nội dung qui hoạch gồm:

- Qui hoạch tổng thể mạng lưới trường học.

- Qui hoạch vị trí, qui mô, quỹ đất các trường học.

(Kèm theo: Đề án qui hoạch, bản tổng hợp qui hoạch, bản đồ về qui hoạch tỉ lệ 1/50.000).

Riêng qui hoạch trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện thực hiện theo qui hoạch mạng lưới các trường PTDT nội trú toàn tỉnh.

Điều 2: UBND huyện Bảo Lâm và các Sở: Giáo dục & Đào tạo, Kế hoạch & Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường và các Sở, Ngành có liên quan có trách nhiệm phối hợp quản lý và thực hiện qui hoạch được duyệt.

Giao UBND huyện Bảo Lâm công bố công khai Đề án qui hoạch được duyệt cho các tổ chức, cá nhân và nhân dân biết; đồng thời triển khai thực hiện việc giao đất và quản lý xây dựng theo qui hoạch được duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm, giám đốc các Sở: Giáo dục & Đào, Kế hoạch & Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành./-

 

 

 

TM. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Định