Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 127/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 127/2003/QĐ-TTG NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2003 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2003 - 2005

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước;
Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ý kiến của Ban Kinh tế Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2003 - 2005 như phụ lục kèm theo.

Việc thành lập mới doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt.

Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện Phương án này.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TIẾN HÀNH SẮP XẾP GIAI ĐOẠN 2003 - 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số 127/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

I. NHỮNG DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC NẮM GIỮ 100% VỐN LỆ VÀ GIỮ NGUYÊN PHÁP NHÂN:

1. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích:

- Nhà Xuất bản bản đồ,

- Công ty Đo đạc ảnh địa hình.

2. Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh:

- Công ty Đo đạc địa chính và công trình.

II. LỘ TRÌNH SẮP XẾP DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC:

1. Năm 2003:

a) Sáp nhập:

- Xí nghiệp In khí tượng thuỷ văn vào Nhà Xuất bản bản đồ.

b) Thành lập Công ty Tư vấn dịch vụ và Phát triển công nghệ tài nguyên môi trường (hoạt động kinh doanh) trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất các đơn vị sau đây:

- Liên đoàn Trắc địa địa hình,

- Công ty Xuất nhập khẩu và Tư vấn dịch vụ trắc địa bản đồ,

- Công ty Vật tư kỹ thuật khí tượng thuỷ văn (HYMETCO),

- Bộ phận Kỹ thuật - Công ty Công nghệ địa vật lý.

2. Năm 2004:

Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà nước giữ dưới 50% vốn lệ hoặc không giữ cổ phần:

- Công ty Công nghệ địa vật lý.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 127/2003/QĐ-TTg phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đối mới Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Tài nguyên giai đoạn 2003 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 127/2003/QĐ-TTg
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 25/06/2003
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
  • Ngày công báo: 10/07/2003
  • Số công báo: Số 91
  • Ngày hiệu lực: 25/07/2003
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản