Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1255/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI; ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH MANG TÍNH MAY RỦI VÀ TIẾP NHẬN THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG CÁO TRÊN BẢNG QUẢNG CÁO, BĂNG-RÔN; TIẾP NHẬN THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐOÀN NGƯỜI THỰC HIỆN QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1843/TTr-SVHTTDL ngày 22 tháng 7 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp liên thông giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động khuyến mại; Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình mang tính may rủi và Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn; Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- TT/Tỉnh ủy; TT/HĐND Tỉnh;
- Các PCT. UBND Tỉnh;
- Báo Đồng Tháp; Đài PT&TH Đồng Tháp;
- Cổng Thông tin điện tử Tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC (A)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

QUY CHẾ

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI; ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH MANG TÍNH MAY RỦI VÀ TIẾP NHẬN THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG CÁO TRÊN BẢNG QUẢNG CÁO, BĂNG-RÔN; TIẾP NHẬN THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐOÀN NGƯỜI THỰC HIỆN QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1255/QĐ-UBND-HC ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương và các cơ quan liên quan trong việc liên thông giải quyết các nhóm thủ tục hành chính sau:

a) Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sau đây gọi tắt là Đăng ký hoạt động khuyến mại) và Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn.

b) Đăng ký hoạt động khuyến mại và Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo.

c) Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sau đây gọi tắt là Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại) và Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn.

d) Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại và Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo.

2. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính quy định tại Khoản 1 có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng theo quy chế này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính liên thông được quy định tại Khoản 1, Điều 1 Quy chế này.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin tự kê khai trong hồ sơ thủ tục hành chính.

2. Việc giải quyết các thủ tục hành chính liên thông tại Điều 1, Quy chế này phải đơn giản, nhanh chóng, thuận lợi, hiệu quả và đúng pháp luật đối với từng loại thủ tục, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Công Thương.

3. Phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tính toàn vẹn của hồ sơ, tài liệu trong quá trình tiếp nhận, bàn giao, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính.

4. Việc thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5. Trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, thì việc tiếp nhận, chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả phải đảm bảo theo đúng quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Điều 4. Nguyên tắc trao đổi thông tin

1. Các cơ quan quy định tại Khoản 2, Điều 2, Quy chế này chịu trách nhiệm phối hợp thực hiện việc cung cấp, trao đổi thông tin kịp thời, chính xác theo yêu cầu; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất dữ liệu giữa các cơ quan.

2. Thông tin trao đổi trên hệ thống trực tuyến hoặc văn bản điện tử có giá trị như thông tin trao đổi bằng văn bản giấy.

Điều 5. Hình thức, tần suất trao đổi thông tin

Việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan được thực hiện bằng các hình thức: trực tiếp, văn bản, trực tuyến, thư điện tử, hoặc hình thức khác phù hợp, với tần suất hợp lý, bảo đảm thời gian giải quyết ngắn nhất.

Điều 6. Đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ.

Chương II

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 7. Tiếp nhận hồ sơ

1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp.

2. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ và tiếp nhận theo đúng quy định tại Điều 17, Nghị định 61/2018/NĐ-CP.

3. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Công Thương phối hợp, hỗ trợ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thủ tục Đăng ký hoạt động khuyến mại; Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại khi có yêu cầu.

Điều 8. Chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết

1. Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết như sau:

a) Chuyển hồ sơ Đăng ký hoạt động khuyến mại; Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Công Thương tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công để chuyển về Sở Công Thương.

b) Chuyển hồ sơ Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn; Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Việc chuyển hồ sơ được thực hiện theo quy định tại Điều 18, Nghị định 61/2018/NĐ-CP.

Điều 9. Giải quyết thủ tục hành chính

Sở Công Thương có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký hoạt động khuyến mại; Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại, chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Công Thương tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công để phối hợp với Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải quyết thủ tục Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng- rôn; Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo theo quy định.

Điều 10. Trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi kết quả giải quyết các thủ tục hành chính đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công để trả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

2. Việc trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Điều 20, Nghị định 61/2018/NĐ-CP.

Điều 11. Thành phần, số lượng hồ sơ; thời gian giải quyết; phí, lệ phí thực hiện

1. Thành phần, số lượng hồ sơ, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thực hiện theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Tỉnh (theo Phụ lục đính kèm).

2. Thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên thông là tổng thời gian giải quyết của các thủ tục hành chính kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm thực hiện

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công có trách nhiệm:

a) Phối hợp niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính liên thông; thông tin, tuyên truyền và triển khai thực hiện Quy chế theo đúng quy định.

b) Trao đổi, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong phạm vi của ngành, lĩnh vực quản lý, đảm bảo Quy chế được triển khai thực hiện thống nhất và đồng bộ.

c) Phân công, tổ chức thực hiện, đảm bảo việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính hành chính liên thông theo đúng quy định.

d) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo đúng quy định về kết quả thực hiện các thủ tục hành chính liên thông theo Quy chế này.

2. Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo hạ tầng kỹ thuật và việc vận hành Cổng Dịch vụ công, Hệ thống Thông tin một cửa điện tử Tỉnh thông suốt, đáp ứng tốt nhất yêu cầu thực hiện các thủ tục hành chính liên thông theo Quy chế này.

Điều 13. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC I

THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG HỒ SƠ; THỜI GIAN GIẢI QUYẾT; PHÍ, LỆ PHÍ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1255/QĐ-UBND-HC ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

STT

THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG HỒ SƠ; THỜI GIAN GIẢI QUYẾT; PHÍ, LỆ PHÍ

NỘI DUNG CỤ THỂ

1

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a)

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo Mẫu số 02 của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

- Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03 của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

- Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng.

- Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

b)

Số lượng hồ sơ:

01 bộ.

c)

Phí, lệ phí thực hiện:

Không.

d)

Thời gian giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp, hồ sơ sau khi thẩm định không đủ điều kiện giải quyết, thì thông báo trả lại hồ sơ không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

2

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a)

Thành phần hồ sơ:

Thông báo/ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại (theo Mẫu 6 của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ).

b)

Số lượng hồ sơ:

01 bộ.

c)

Phí, lệ phí thực hiện:

Không.

d)

Thời gian giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp, hồ sơ sau khi thẩm định không đủ điều kiện giải quyết, thì thông báo trả lại hồ sơ không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

3

Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

a)

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn.

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo.

- Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo theo quy định tại Điều 20 của Luật quảng cáo.

- Bản sao văn bản về tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội.

- Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức;

- Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn;

- Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo;

- Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 2, Điều 31, Luật Quảng cáo.

b)

Số lượng hồ sơ:

01 bộ.

c)

Phí, lệ phí thực hiện:

Không

d)

Thời gian giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

4

Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

a)

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo phải thông báo với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nội dung, hình thức sản phẩm quảng cáo, số lượng người tham gia đoàn người thực hiện quảng cáo, thời gian và lộ trình thực hiện.

b)

Phí, lệ phí thực hiện:

Không

c)

Thời gian giải quyết:

13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 

PHỤ LỤC II

SƠ ĐỒ TÓM TẮT QUY TRÌNH LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI; ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH MANG TÍNH MAY RỦI VÀ TIẾP NHẬN THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG CÁO TRÊN BẢNG QUẢNG CÁO, BĂNG-RÔN; TIẾP NHẬN THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐOÀN NGƯỜI THỰC HIỆN QUẢNG CÁO
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1255/QĐ-UBND-HC ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(2) Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chuyển hồ sơ thủ tục Đăng ký hoạt động khuyến mại; Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình mang tính may rủi đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Công Thương để chuyển về Sở Công Thương; đồng thời, chuyển hồ sơ Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn; Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(3) Sở Công Thương giải quyết hồ sơ đăng ký hoạt động khuyến mại; Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình mang tính may rủi; chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Công Thương, phối hợp với Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để giải quyết thủ tục Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn; Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo.

(4) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi kết quả giải quyết các TTHC đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trả cho tổ chức, cá nhân.