Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1254/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO PHÂN BÓN VÀ TIẾP NHẬN THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐOÀN NGƯỜI THỰC HIỆN QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

Căn cứ Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về quản lý phân bón;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1843/TTr-SVHTTDL ngày 22 tháng 7 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- TT/TU, TT HĐND Tỉnh;
- Các PCT UBND Tỉnh;
- Báo Đồng Tháp, Đài PT&TH Đồng Tháp;
- Cổng Thông tin điện tử Tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTHC (A).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO PHÂN BÓN VÀ TIẾP NHẬN THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐOÀN NGƯỜI THỰC HIỆN QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1254/QĐ-UBND-HC ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan trong việc liên thông giải quyết các thủ tục hành chính: Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón; Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng quy trình liên thông theo Quy chế này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính liên thông được quy định tại Khoản 1, Điều 1 Quy chế này.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và các cơ quan có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin tự kê khai trong hồ sơ thủ tục hành chính.

2. Việc giải quyết các thủ tục hành chính liên thông: Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón; Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo phải đơn giản, nhanh chóng, thuận lợi, hiệu quả và đúng pháp luật đối với từng loại thủ tục trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tính toàn vẹn của hồ sơ, tài liệu trong quá trình tiếp nhận, bàn giao, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính.

4. Việc thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5. Trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, thì việc tiếp nhận, chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả phải đảm bảo theo đúng quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Điều 4. Nguyên tắc trao đổi thông tin

1. Các cơ quan quy định tại Khoản 2, Điều 2, Quy chế này chịu trách nhiệm phối hợp thực hiện việc cung cấp, trao đổi thông tin kịp thời, chính xác theo yêu cầu; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất dữ liệu giữa các cơ quan.

2. Thông tin trao đổi trên hệ thống trực tuyến hoặc văn bản điện tử có giá trị như thông tin trao đổi bằng văn bản giấy.

Điều 5. Hình thức, tần suất trao đổi thông tin

Việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan được thực hiện bằng các hình thức: trực tiếp, văn bản, trực tuyến, thư điện tử hoặc hình thức khác phù hợp, với tần suất hợp lý, bảo đảm thời gian giải quyết ngắn nhất.

Điều 6. Đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ Hành chính công Tỉnh là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ.

Chương II

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 7. Trách nhiệm của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công

1. Là đầu mối trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính.

2. Chuyển hồ sơ thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và chuyển hồ sơ thủ tục Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để luân chuyển, giải quyết theo quy định.

3. Trả các kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Điều 8. Trách nhiệm của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công

1. Phối hợp với Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thủ tục Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, thì đề nghị Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định.

2. Chuyển hồ sơ thủ tục Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón đến Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, giải quyết theo quy định.

3. Gửi kết quả cấp hoặc không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo phân bón đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chuyển về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, giải quyết hồ sơ thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo.

Điều 9. Quy trình, thời gian thực hiện liên thông; thành phần, số lượng hồ sơ; phí, lệ phí của thủ tục hành chính

1. Quy trình thực hiện:

a) Bước 1: Nộp hồ sơ

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp.

b) Bước 2: Tiếp nhận và chuyển hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các công việc sau:

- Kiểm tra tính đầy đủ và hợp pháp của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, thì tiếp nhận và có giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp phải yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, chỉ được yêu cầu sửa đổi, bổ sung một lần. Nghiêm cấm công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tự ý yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật.

- Chuyển hồ sơ thủ tục Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để chuyển đến Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, giải quyết theo quy định.

- Chuyển hồ sơ thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thẩm định, giải quyết theo thẩm quyền.

- Việc tiếp nhận và chuyển hồ sơ thủ tục hành chính đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Điều 17, Điều 18, Nghị định 61/2018/NĐ-CP.

c) Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải quyết thủ tục Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công để phối hợp với Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải quyết thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo theo quy định.

d) Bước 4: Trả kết quả

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi kết quả giải quyết các thủ tục hành chính đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công để trả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

- Việc trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Điều 20, Nghị định 61/2018/NĐ-CP.

2. Thời hạn giải quyết:

Tối đa 16 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cụ thể:

a) Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải quyết thủ tục Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón là 03 ngày làm việc.

b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải quyết thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo là 13 ngày làm việc.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ, phí, lệ phí của thủ tục Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phân bón theo Mẫu số 20 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về quản lý phân bón;

- Bản sao hợp lệ Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam;

- 02 kịch bản quảng cáo và file điện tử ghi âm, ghi hình hoặc bản thiết kế phù hợp với loại hình và phương thức quảng cáo (trừ quảng cáo thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện);

- Đối với quảng cáo thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện phải có: Chương trình (ghi rõ nội dung); thời gian; địa điểm tổ chức; nội dung bài báo cáo và tài liệu phát cho người dự; bảng kê tên, chức danh, trình độ chuyên môn của báo cáo viên.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

c) Phí, lệ phí: Không.

4. Thành phần, số lượng hồ sơ, phí, lệ phí của thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo:

a) Thành phần, số lượng hồ sơ

Tổ chức, cá nhân tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo thông báo với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nội dung, hình thức sản phẩm quảng cáo, số lượng người tham gia đoàn người thực hiện quảng cáo, thời gian và lộ trình thực hiện.

b) Phí, lệ phí: Không thu phí

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm thực hiện

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công có trách nhiệm:

a) Phối hợp niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính liên thông; thông tin, tuyên truyền và triển khai thực hiện Quy chế theo đúng quy định.

b) Trao đổi, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong phạm vi của ngành, lĩnh vực quản lý, đảm bảo Quy chế được triển khai thực hiện thống nhất và đồng bộ.

c) Phân công, tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính hành chính liên thông theo đúng quy định.

d) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo đúng quy định về kết quả thực hiện các thủ tục hành chính liên thông theo Quy chế này.

2. Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo hạ tầng kỹ thuật và việc vận hành Cổng Dịch vụ công, Hệ thống Thông tin một cửa điện tử Tỉnh thông suốt, đáp ứng tốt nhất yêu cầu thực hiện các thủ tục hành chính liên thông theo Quy chế này.

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC

SƠ ĐỒ TÓM TẮT QUY TRÌNH LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO PHÂN BÓN VÀ TIẾP NHẬN THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐOÀN NGƯỜI THỰC HIỆN QUẢNG CÁO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1254/QĐ-UBND-HC ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

(1) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(2) Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chuyển hồ sơ thủ tục Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để chuyển đến Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, giải quyết theo quy định; đồng thời, chuyển hồ sơ thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thẩm định, giải quyết theo thẩm quyền.

(3) Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải quyết thủ tục Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải quyết thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo.

(4) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi kết quả giải quyết các TTHC đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trả cho tổ chức, cá nhân.