Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1253/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 08 tháng 04 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2020 -2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Theo đề nghị của Liên ngành Cục Thuế - Sở Tài chính tại Tờ trình số 540/TTr-CT-STC ngày 06/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2020 -2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

1. Thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn: 7.000 đồng/kg.

2. Các huyện: Phù Mỹ, Phù Cát (trừ các xã: Cát Lâm, Cát Hiệp, Cát Sơn, Cát Hải): 6.800 đồng/kg.

3. Các huyện: Tây Sơn, Hoài Ân, các xã: Cát Lâm, Cát Hiệp, Cát Sơn, Cát Hải thuộc huyện Phù Cát và thị xã Hoài Nhơn (trừ xã Hoài Sơn): 6.400 đồng/kg.

4. Các huyện: Tuy Phước, Vĩnh Thạnh và xã Hoài Sơn thuộc thị xã Hoài Nhơn: 5.900 đồng/kg.

5. Các huyện: Vân Canh, An Lão: 5.000 đồng/kg.

Điều 2. Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn cụ thể việc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2020 -2021theo mức giá thóc quy định tại Điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K3, K10.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh