Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

NGÂN HÀNG QUỐC GIA
VIỆT NAM
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 125-QĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 1960

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP CÁC CHI ĐIẾM NGÂN HÀNG HUYỆN THUỘC TỈNH HÒA BÌNH VÀ TỈNH BẮC CẠN

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM

Căn cứ Sắc lệnh số 15-SL ngày 06 tháng5 năm 1951 thiết lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 94-TTg ngày 27-5-1951 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết tổ chức Ngân hàng Quốc gia Việt Nam;
Căn cứ tình hình phát triển sản xuất và lưu thông hàng hóa;
Xét nhu cầu công tác và đề nghị của các ông Trưởng Chi nhánh Ngân hàng Hòa bình, Bắc cạn, có sự đồng ý của Ủy ban hành chính tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập các Chi điếm Ngân hàng sau đây ở các huyện

Tỉnh Hòa bình:

Chi điếm Lạc thủy hoạt động trong huyện Lạc thủy tách khỏi các Chi điếm Vũ bản và Chợ Đồn.

Chi điếm Chợ Bờ hoạt động trong huyện Đà bắc.

Chi điếm Gò chề hoạt động trong huyện Kim bôi.

Chi điếm Mai châu hoạt động trong huyện Mai châu.

Chi điếm Tân lạc hoạt động trong huyện Tân lạc, tách khoản Chi điếm Vũ bản.

Tỉnh Bắc cạn:

Chi điếm Ngân sơn hoạt động trong huyện Ngân sơn.

Điều 2. – Công tác mỗi Chi điếm trên sẽ do ông Trưởng chi nhánh ngân hàng tỉnh quy định theo nhu cầu công tác từng nơi.

Điều 3. – Các ông Chánh Văn phòng, Giám đốc Vụ Tổ chức Lao động tiền lương Ngân hàng trung ương, các ông Trưởng chi nhánh Ngân hàng Hòa bình, Bắc cạn thi hành quyết định này.

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Lê Viết Lượng