Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 125/2005/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 125/2005/QĐ-TTG NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, Danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới một số công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên như sau:

1. Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (thực hiện trong năm 2005):

- Công ty Quản lý đường bộ Phú Yên.

- Công ty Phát triển nhà và công trình đô thị.

- Công ty Cấp thoát nước Phú Yên.

2. Cổ phần hóa (thực hiện trong năm 2006):

a) Công ty thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

- Công ty In tổng hợp.

b) Công ty thực hiện cổ phần hoá, khi bán cổ phiếu lần đầu, Nhà nước giữ cổ phần thấp nhất 51%

- Công ty Vật tư tổng hợp Phú Yên.

c) Các công ty thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần

- Công ty sản xuất xuất nhập khẩu công nghiệp.

- Công ty Thương mại miền núi.

3. Sáp nhập (thực hiện trong năm 2005):

- Sáp nhập Công ty Dịch vụ và Khai thác hạ tầng các khu công nghiệp vào Công ty Đầu tư và phát triển khu công nghiệp.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên chỉ đạo thực hiện sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo Quyết định số 11/QĐ-TTg ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên giai đoạn 2003 - 2005 và Quyết định này.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 125/2005/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 125/2005/QĐ-TTg
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 31/05/2005
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
  • Ngày công báo: 07/06/2005
  • Số công báo: Số 7
  • Ngày hiệu lực: 22/06/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản