Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1246/2004/QĐ.UB

TX.Vĩnh Long, ngày 17 tháng 5 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG TRỰC THUỘC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH VĨNH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Quyết định số 22/2003/QĐ.BTC ngày 18/02/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng;
- Căn cứ Quyết định số 1045/2003/QĐ.UB ngày 22/4/2003 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng;
- Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ.HĐND-K6 ngày 18/12/2003 của Hội Đồng nhân dân tỉnh khoá 6, kỳ họp lần thứ 10;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I. Nay Thành lập Ban quản lý Dự án Đầu tư hạ tầng trực thuộc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long (gọi tắt là Ban quản lý dự án 22).

ĐIỀU II. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy:

1/- Chức năng nhiệm vụ

a)- Lập danh mục dự án quỹ đất tạo vốn và xây dựng kế hoạch sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng thông qua Ban chỉ đạo sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định.

b)- Được phép ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn lập dự án, thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình các dự án trong quy hoạch.

c)- Trực tiếp quản lý các dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn do UBND tỉnh giao.

d)- Tổ chức đấu thầu công trình, đấu giá bán quyền sử dụng đất để tạo vốn theo Quyết định số 22/2003/QĐ.BTC ngày 18/02/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, hoặc xây dựng công trình hoàn chỉnh rồi bán đấu giá.

đ)- Quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nguồn thu từ bán quyền sử dụng đất theo quy định của luật ngân sách Nhà nước.

e)- Đảm nhận các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Giám đốc Sở Tài chính giao.

b/- Cơ cấu tổ chức bộ máy:

. Ban quản lý dự án 22 là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Tài chính, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở làm việc và được trang bị các phương tiện cần thiết phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ.

. Ban có Giám đốc và các Phó Giám đốc, Giám đốc Ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Nội vụ.

. Phó Giám đốc Ban giúp việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban về lĩnh vực công tác do Giám đốc Ban phân công.

. Phó Giám đốc Ban do Giám đốc Sở Tài chính bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Ban, trên cơ sở có ý kiến thỏa thuận thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ.

. Về cơ cấu tổ chức bộ máy Ban do Giám đốc Ban xây dựng và bố trí các phòng chuyên môn, nghiệp vụ theo hướng tinh, gọn, hoạt động hiệu quả thông qua Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt.

ĐIỀU III. Giao Giám đốc Sở Tài chính quản lý, Chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ và tổ chức cán bộ. Quản lý nguồn vốn tạo ra và phối kết hợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư có kế hoạch sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.

ĐIỀU IV. Các Ông, (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị và Giám đốc Ban Quản lý Dự án 22 tỉnh Vĩnh Long chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

 

 

Nơi nhận :
- TT.TU &HĐND tỉnh (b/c).
- CT.PCT.UBT
- Ban TCTU
- BLĐ.VP.UBT
- Khối NC:NC
- Như điều III
- Lưu 2.05.07

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đấu