Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 124-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC TỈNH THUẬN HẢI

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Thuận Hải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê chuẩn việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện, thị xã thuộc tỉnh Thuận Hải như sau :

1. Hợp nhất huyện Ninh Sơn, 8 xã của huyện An Phước: Phước Hà, Phước Sơn, Phước Đại, Phước Hữu, Phước Thái, Phước Hậu, Phước Dân, Phước Thành và 3 phường của thị xã Phan Rang: Đô Vinh, Bảo An, Phước Mỹ thành một huyện lấy tên là huyện An Sơn.

Các phường trên nay chuyển thành thị trấn huyện lỵ của huyện An Sơn gọi tên là thị trấn Tháp Chàm thuộc huyện An Sơn.

2. Hợp nhất huyện Ninh Hải, 4 xã của huyện An Phước: Phước Diêm, Phước Dinh, Phước Hải, Phước Tân và 6 phường của thị xã Phan Rang: Mỹ Hương, Tấn Tài, Kim Định, Thạnh Sơn, Phú Hà, Đạo Long, thành một huyện lấy tên là huyện Ninh Hải.

Các phường trên nay chuyển thành thị trấn huyện lỵ của huyện Ninh Hải gọi tên là thị trấn Phan Rang thuộc huyện Ninh Hải.

Điều 2. Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Thuận Hải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng