Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 124/2001/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 124/2001/QĐ-TTG NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2001 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 200/1999/QĐ-TTG NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 1999 VỀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ QUỐC GIA VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2000/QĐ-TTG NGÀY 04 THÁNG 01 NĂM 2000 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ QUỐC GIA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, một số điều của Quyết định số 200/1999/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ:

1. Điều 4 được sửa đổi như sau:

''Điều 4. Cơ cấu Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia gồm: Chủ tịch là Phó Thủ tướng Chính phủ, ủy viên thường trực là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ủy viên là Thứ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Bộ Thương mại, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và một số chuyên gia am hiểu về lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Uỷ viên Hội đồng là Thứ trưởng các Bộ do Bộ trưởng các Bộ cử Chủ tịch Hội đồng quyết định; các chuyên gia am hiểm về tài chính, ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lựa chọn báo cáo Chủ tịch Hội đồng quyết định".

2. Điều 5 được sửa đổi như sau:

''Điều 5. Giúp việc Hội đồng có một số chuyên viên là cán bộ thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Số lượng và danh sách chuyên viên giúp việc Hội đồng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định''.

Điều 2. Sửa đổi một số điều của Quy chế làm việc của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia ban hành theo Quyết định số 02/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ:

1. Bãi bỏ khoản 2 Điều 5.

2. Bãi bỏ Điều 7.

3. Sửa đổi khoản 2 và khoản 4 Điều 8 như sau:

"2. Các Bộ, ngành có Đề án có trách nhiệm cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến Đề án cho các thành viên Hội đồng và trực tiếp báo cáo giải trình Đề án tại các cuộc họp của Hội đồng''.

''4. Văn bản do Chủ tịch và ủy viên thường trực Hội đồng ký, sử dụng con dấu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bảo đảm điều kiện, phương tiện làm việc và các điều kiện vật chất khác cho hoạt động của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia''.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)