Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1236/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 22 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ BẾN XE PHÍA ĐÔNG TRONG QUY HOẠCH GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 316-TB/TU ngày 20/6/2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 2381/TTr-SGTVT ngày 15/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh vị trí bến xe khách phía Đông trong Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, như sau:

1. Vị trí theo quy hoạch đã phê duyệt: Tại ngã Tư giao giữa đường cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa và tuyến T21, thuộc xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh. Loại bến xe: Bến xe khách loại I. Diện tích khoảng 2ha.

2. Vị trí sau khi điều chỉnh: Tại xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình. Loại bến xe: Bến xe khách loại I. Diện tích khoảng 1,9ha. Vị trí cụ thể như sau:

- Phía Đông giáp đường nối QL.1 với cảng Ninh Phúc (đoạn Km5+246- Km5+400).

- Phía Tây giáp khu dân cư.

- Phía Bắc giáp khu dân cư Quân đoàn 1.

- Phía Nam giáp đất nông nghiệp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình và Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Giao thông Vận tải (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các BCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, VPC2,3.
Nt.77.09

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng