Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1232/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 155/TTr-CP ngày 20/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HOA KỲ ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1232/QĐ-CTN ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch nước)

1. Trần Bu Biếu, sinh ngày 08/11/1988 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: 39 Mckinley Ave, Bridgeport, CT 06606, Hoa Kỳ

Giới tính: Nam

2. Trần Phúc Linh, sinh ngày 18/8/1991 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: 284 Union Ave, Belleville, New Jersey 07109, Hoa Kỳ

Giới tính: Nam

3. Anna Viet My Huynh Thi (Anna Huynh Akers), sinh ngày 13/7/1980 tại Hoa Kỳ

Hiện trú tại: 1535 NW Laurel Oaks Drive, Albany Oregan 97321, Hoa Kỳ.

Giới tính: Nữ