Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1228/QĐ-SYT

Thanh Hóa, ngày 31 tháng 12 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO MÔ HÌNH “MỘT CỬA” CỦA NGÀNH Y TẾ

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ THANH HÓA

Căn cứ Nghị quyết 38/CP ngày 04/5/1994 của Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính;
Căn cứ kế hoạch số 682/KH-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về cải cách hành chính;
Xét đề nghị của ông Trưởng phòng tổ chức cán bộ và Trưởng phòng hành chính Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay triển khai thực hiện đề án cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” của Ngành Y tế.

Điều 2. Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Trưởng phòng hành chính triển khai đề án cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa trong Ngành Y tế vào thực hiện theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Các ông Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Trưởng phòng hành chính và các thủ trưởng các đơn vị trong ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ (để thực hiện)
- Lưu HC.

GIÁM ĐỐC
Dương Ngọc Lâm