Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1224/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2020 - 2021 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 710/TT-SGDĐT ngày 11/8/2020 về việc ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi, như sau:

1. Tựu trường vào ngày 01/9/2020.

2. Tổ chức khai giảng năm học vào ngày 05/9/2020.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện hình thức khai giảng phù hợp với tình hình dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh.

3. Bắt đầu giảng dạy đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông), giáo dục thường xuyên từ ngày 07/9/2020.

4. Kết thúc học kỳ I đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trước ngày 16/01/2021.

5. Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trước ngày 25/5/2021.

6. Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021.

7. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/6/2021.

8. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 31/7/2021.

9. Thi học sinh giỏi, thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh: Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn riêng. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn riêng sau khi có hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 cho từng cấp học. Việc xây dựng kế hoạch phải đảm bảo nguyên tắc sau:

1. Phải đảm bảo số tuần thực học như sau:

a) Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần).

b) Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT) có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).

2. Các ngày lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

3. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học.

Điều 3. Trên cơ sở khung thời gian năm học 2020-2021, giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể về các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định; cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học; thực hiện việc báo cáo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- VPUB: PCVP(KGVX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVXhq336.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng