Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1221/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 04 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG- CHUYỂN GIAO (BT); XÂY DỰNG- KINH DOANH- CHUYỂN GIAO (BOT) GIAI ĐOẠN 2013 - 2015, TỈNH THÁI BÌNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009; Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Xây dựng - Chuyển giao; Nghị định số 24/2011/NĐ- CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 và Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ; Thông tư số 166/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí chuẩn bị dự án và kinh phí hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình quản lý các dự án; một số chỉ tiêu tài chính của hợp đồng dự án; điều kiện và phương thức thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT); quyết toán giá trị công trình dự án thực hiện theo hình thức Hợp đồng BOT, BTO, BT;

Căn cứ Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng- Chuyển giao (BT); Xây dựng- Kinh doanh- Chuyển giao (BOT) giai đoạn 2013 - 2015, tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề xuất Dự án đầu tư xây dựng đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển và đảm bảo an ninh quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình (đường 221A) theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 119/TTr-SKHĐT ngày 03/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT); Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), giai đoạn 2013-2015, tỉnh Thái Bình. Cụ thể có Danh mục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Điều 1, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện công bố, đăng tải danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh theo quy định; hướng dẫn thực hiện các trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng. Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải; Giám đốc sở, Thủ trưởng ngành, đơn vị và nhà đầu tư có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: KH và ĐT, TC, GTVT;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Bộ phận MCLT của tỉnh;
- Lưu; VT, XDCB, KHTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh

 

DANH MỤC

BỔ SUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BT, BOT TỈNH THÁI BÌNH, GIAI ĐOẠN 2013-2015.
(Kèm theo Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

STT

Tên dự án

Mục tiêu của dự án

Địa điểm thực hiện dự án và dự án khác (nếu có)

Tóm tắt các thông số kỹ thuật chủ yếu

Tổng vốn đầu tư dự kiến thực hiện dự án (tỷ đồng)

Thông tin liên lạc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

I

Danh mục dự án bổ sung theo hình thức Hợp đồng BT

 

 

 

Dự án 01

Dự án đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển và đảm bảo an ninh quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình (221A)

Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, phục vụ phát triển kinh tế xã hội

Huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Chiều dài tuyến 18,588 Km:

- Đoạn 1 dài 15,158Km quy ô đường cấp III đồng bằng, tốc độ 80km/h, qua khu dân cư 60km/h, mặt cắt đường:

+ Đoạn qua khu đô thị và đoạn ngã tư xã Nam Chính đến ngã ba cầu xã Nam Thanh: Bn=24m, Bm=14m; dải phân cách giữa: Bpc=2m; vỉa hè 2 bên: Bvh=(2x4)=8m.

+ Đoạn qua khu công nghiệp: Bn=14,6m, Bm=7m; bề rộng lề đường gia cố Blgc =(2x2)=4m; bề rộng đan rãnh Bđr=(2x0,3)=0,6m.

+ Đoạn thông thường: Bn=14m, Bm=7m; bề rộng lề đường gia cố Blgc = (2x2) = 4m; bề rộng lề đất: Bl=(2x0,5)=1m

- Đoạn 2 dài 3,4Km quy ô đường cấp IV đồng bằng, mặt cắt Bn=9m, Bm=6m; bề rộng lề gia cố; Bl=(2x1)=2m; bề rộng lề đất: Bl=(2x0,5)=1m.

- Các công trình trên tuyến: Xây dựng đồng bộ.

1.000

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình

Ghi chú: Thời gian dành cho nhà đầu tư quan tâm lựa chọn và đăng ký tham dự thực hiện dự án là 30 ngày làm việc kể từ ngày danh mục dự án được đăng tải lần cuối trên trang thông tin điện tử của tỉnh và trên Báo đấu thầu.