Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 122/2005/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PH­ƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tư­ớng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà n­ước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng năm 2005 - 2006, nh­ư Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm chỉ đạo sắp xếp, đổi mới các công ty nhà nư­ớc trực thuộc theo đúng nội dung đã đư­ợc phê duyệt. Đối với những doanh nghiệp không cổ phần hóa đư­ợc thì chủ động chuyển sang các hình thức sắp xếp khác phù hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trư­ởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu t­ư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và Thủ trư­­ởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC

DOANH NGHIỆP NHÀ N­ƯỚC TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI GIAI ĐOẠN 2005 - 2006

(Ban hành kèm theo Quyết định số 122/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2005 của Thủ t­ướng Chính phủ)

I. NHỮNG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC NẮM GIỮ 100% VỐN NHÀ NƯỚC: 8 DOANH NGHIỆP

1. Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng.

2. Công ty Quản lý và Khai thác công trình thuỷ lợi Đà Nẵng.

3. Công ty Cấp nước Đà Nẵng.

4. Nhà Xuất bản Đà Nẵng.

5. Công ty Xổ số và Dịch vụ in Đà Nẵng.

6. Công ty Vật liệu xây dựng xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng.

7. Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng Đà Nẵng.

8. Công ty Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng.

II. NHỮNG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CỔ PHẦN HOÁ: 18 DOANH NGHIỆP

a) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà n­ước nắm giữ cổ phần chi phối: 8 doanh nghiệp

1. Công ty Quản lý bến và Dịch vụ vận tải Đà Nẵng.

2. Công ty Xuất nhập khẩu Đà Nẵng.

3. Công ty Thuỷ sản và Thương mại Thuận Phước.

4. Công ty Dệt - May 29/3.

5. Công ty Công trình đô thị Đà Nẵng.

6. Công ty Hữu Nghị Đà Nẵng.

7. Công ty Cơ khí ô tô và Thiết bị điện Đà Nẵng.

8. Công ty Vận tải biển và Thương mại Đà Nẵng.

b) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, trong đó Nhà n­ước không nắm giữ cổ phần chi phối: 10 doanh nghiệp

1. Công ty Du lịch Đà Nẵng.

2. Công ty Tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng.

3. Công ty Tư vấn thiết kế giao thông Đà Nẵng.

4. Công ty Công trình giao thông Đà Nẵng.

5. Công ty Lâm đặc sản xuất khẩu Đà Nẵng.

6. Công ty Dệt Đà Nẵng.

7. Công ty Xây dựng và trang bị nội thất nhà trường Đà Nẵng.

8. Công ty Kinh doanh chế biến hàng xuất khẩu Đà Nẵng.

9. Lâm trường Sông Nam.

10. Xí nghiệp khai thác và Chế biến vật liệu xây dựng thuộc Công ty Xây dựng phục vụ việc làm Thanh niên xung phong.

III. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN PHÁ SẢN

1. Công ty Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm,

2. Công ty Lâm sản và thương mại Liên Việt.

IV. Doanh nghiệp nhà nước giao cho người lao động

Công ty Xây dựng phục vụ việc làm Thanh niên xung phong.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 122/2005/QĐ-TTg phê duyệt phương án điều chỉnh sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 122/2005/QĐ-TTg
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 31/05/2005
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
  • Ngày công báo: 07/06/2005
  • Số công báo: Số 7
  • Ngày hiệu lực: 22/06/2005
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản