Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1218/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 20 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 29/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình tại Tờ trình số 62/TTr-SGDĐT ngày 14 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn Kiểm tra công nhật đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Ninh Bình, thành phần như sau:

I. Trưởng đoàn

Ông Vũ Văn Kiểm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

II. Phó Trưởng đoàn

1. Ông Phạm Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

2. Ông Đỗ Văn Thông, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

3. Bà Bùi Thị Khuyên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

III. Ủy viên

1. Ông Vũ Quốc Uy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

2. Ông Phạm Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

3. Ông Vũ Xuân Hiệp, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

4. Ông Ngô Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở Y tế;

5. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

6. Ông Nguyễn Hữu Tuyến, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

7. Mời Lãnh đạo: Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình, Hội khuyến học, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

IV. Thư ký

1. Bà Trịnh Thị Bản, Trưởng phòng GDMN, Sở GDĐT;

2. Ông Dương Quốc Nam, Trưởng phòng GDTH, Sở GDĐT;

3. Ông Nguyễn Đình Tấn, Trưởng phòng GDTrH, Sở GDĐT;

4. Bà Đồng Thị Thủy Trung, Trưởng phòng GDCN - GDTX, Sở GDĐT

Điều 2. Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra, công nhận huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo đúng tiêu chuẩn và điều kiện đảm bảo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ quy định tại Nghị định số 20/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Trình UBND tỉnh xem xét, quyết định công nhận.

Trưởng Đoàn Kiểm tra có trách nhiệm mời, cử đại biểu tham gia Đoàn Kiểm tra bảo đảm thành phần; cử cán bộ, công chức cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia giúp việc cho Đoàn Kiểm tra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan và các đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Chủ tịch, Các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VP6, VP7, VP4, VP5.Tr.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn